Berichten

Extra beloning voor personeel op scholen met uitdagende leerlingpopulatie

Bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarktoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO Op 17 februari 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Nationaal Programma Onderwijs. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn bestemd voor het gehele onderwijsveld,  van basisscholen tot en met universiteiten, en zijn gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs. Het doel van het programma is om de vertragingen, die als gevolg van de COVID-19 crisis...

Servicedocumenten aangepast

Het servicedocument primair onderwijs/speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs en het servicedocument voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn geactualiseerd naar aanleiding van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Deze servicedocumenten treden op 23 augustus 2021 in werking.De wijzigingen in de documenten zijn in grijs weergegeven.De servicedocumenten zijn hieronder te downloaden. Link Lees ook: protocollen aangepast aan start nieuwe...

Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Op 22 juli 2021 heeft de minister van OCW de Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor scholen om innovatieve plannen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan het duurzaam realiseren van twee lesuren bewegingsonderwijs, uren bewegingsonderwijs bovenop die twee lesuren of het stimuleren van extra bewegen in brede zin. In 2023 moeten alle scholen in het (speciaal) basisonderwijs en in het speciaal onderwijs, niet zijnde voortgezet speciaal...

Protocollen aangepast aan start nieuwe schooljaar

Op 18 augustus 2021 zijn de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aangepast aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus in relatie tot de start van het nieuwe schooljaar.De wijzigingen gaan op 23 augustus 2021 in. Wijzigingen in het basisonderwijs:• II-2: Richtlijnen voor groepsactiviteiten en vieringen algemener geformuleerd. • II-5: Advies voor mondkapje bij externen als geen...

Protocollen en servicedocumenten aangepast

In verband met de doorgevoerde versoepelingen van 26 juni 2021 zijn de servicedocumenten voor het primair onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs geactualiseerd. Ook de protocollen zijn als aanvulling op deze servicedocumenten per 14 juli 2021 aangepast.De navolgende aanpassingen hebben plaatsgevonden in de protocollen: Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs: I-1 Algemene richtlijn RIVM: extra toevoeging: ‘bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar...

Integratie onderwijs en zorg vraagt om ingrijpende stelselwijziging

Een volgend kabinet moet zich hierover buigen Op het gebied van verbinding tussen onderwijs en zorg liggen diverse knelpunten, onder andere door de verschillen in (bekostigings)systematieken, kenmerken, culturen en inspectiekaders. Demissionaire ministers Slob van Onderwijs en Blokhuis van VWS beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer deze knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitwerking hiervan leggen zij bij een volgend kabinet. Eén van de redenen waarom samenwerking...

AVS is akkoord met nieuwe bestuursvorm ABP

De AVS is als deelnemer aan het Ambtenarencentrum (AC), de werknemersvertegenwoordiging bij ABP, akkoord gegaan met een statutenwijziging waardoor het pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm krijgt. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover: “Wij hebben kritische feedback gegeven op de voorgenomen koers en de invulling daarvan. Uiteindelijk heeft het ABP-bestuur meerdere adviezen overgenomen.” Per 1 januari 2022 kent ABP een algemeen bestuur dat bestaat uit uitvoerend bestuurders,...

Scholen krijgen vragenlijst over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen kunnen aan het begin van het schooljaar een korte vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in hun mailbox verwachten. Het ministerie van OCW monitort op landelijk niveau de uitvoering van het programma en de ontwikkeling van opgelopen leervertragingen. Een belangrijke bron bij het monitoren van de uitvoering van het NP Onderwijs zijn de waarnemingen en ervaringen van scholen zelf.  Vragen Nationaal Programma Onderwijs welke activiteiten en bronnen...

Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld gebracht

De procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is inzichtelijk gemaakt in beeld. Hiermee kunnen ouders, leerlingen én scholen nog beter geïnformeerd worden over de omgang met klachten. Het LKC heeft een aantal infographics over de klachtenprocedure laten ontwikkelen en gepubliceerd op de website onderwijsgeschillen.nl (de infographics staan ook als downloads onder dit bericht). De bij de LKC aangesloten scholen en belangenorganisaties in het onderwijs kunnen de...

Cijfertjes

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

Demissionair minister Slob heeft op 30 juni 2021 aan alle besturen en schoolleiders een brief gestuurd over de aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs. Daarin bericht hij dat vanaf genoemde datum een informatietool op de website van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is geplaatst, waarmee inzage wordt verkregen over de aanvullende bekostiging. Deze bekostiging voor het NP Onderwijs bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag voor scholen met veel leerlingen...

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs geactualiseerd

Op 24 juni 2021 is het coronaprotocol voor de scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs aangepast naar aanleiding van de versoepelingen per 26 juni 2021. Er zijn geen nieuwe maatregelen in opgenomen. Wat niet langer geldt, is geschrapt. De wijzigingen betreffen het volgende:• I-1 Algemene richtlijn veiligheidsrisico’s: Cohortering opgeheven. Nadruk op eventuele afwezigheid van onderwijspersoneel is verwijderd. • I-3 Fysiek contact: dubbele teksten verwijderd en in lijn met...

Digitale Onderwijsverlatersdag zet aan tot nadenken over (vitale) leven na pensioen

Mogelijkheden op een rij Hoe ziet je leven er na je pensioen uit? Wat zijn de mogelijkheden als je eerder wilt stoppen? Hoe kan een persoonlijk uitloopplan mij helpen? Hoe ga ik het gesprek aan met mijn bestuur en hoe kan ik als leidinggevende de pensioenwensen met oudere teamleden bespreken? Deze vragen stonden centraal tijdens de Onderwijsverlatersdag op 29 juni die voor het eerst digitaal gehouden werd. “Dank voor de heldere en nuttige informatie”, laten enkele deelnemers achter in...