De Algemene Vereniging Schoolleiders en alle aan haar gelieerde entiteiten:

 • Algemene Vereniging Schoolleiders
 • AVS Holding BV
 • AVS Voordeel BV
 • AVS Professionalisering BV (AVS Academie)

hierna te noemen “AVS”, gevestigd aan Herenstraat 35 te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw K. Straus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AVS
Herenstraat 35
3512 KB Utrecht
030 2361010
info@avs.nl
www.avs.nl

Dhr. M. van der Meer  is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de AVS. De FG is te bereiken via fg@avs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De AVS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de AVS website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Paspoortnummer (enkel bij deelname aan een educatieve reis)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De AVS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw lidmaatschap en bijbehorende contributie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven, tijdschriften en (informatie over) onze publicaties en professionaliseringsaanbod;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U te benaderen voor deelname aan onderzoeken/peilingen;
 • Te communiceren over uw deelname aan een cursus/opleiding/leergang/congres/reis/adviestraject.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De AVS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
 

GegevensBewaartermijnOpmerking
Naw-gegevens leden Tot 2 jaar na opzegging lidmaatschap  
Naw-gegevens deelnemers cursus / opleiding / leergang / congres / reis / adviestraject Tot 7 jaar na voltooiing omdat gegevens later nog nagevraagd kunnen worden, o.a. door Schoolleidersregister PO
Naw gegevens cliënten juristen Tot 7 jaar na sluiten zaak Wettelijke bewaartermijn
 
Certificaten en deelnamebewijzen Oneindig Deze dienen altijd opvraagbaar te blijven
E-mailadres nieuwsbrief Tot uitschrijving van de nieuwsbrief  

Delen van persoonsgegevens met derden

De AVS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De AVS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bij deelname aan een opleiding, leergang of training die wordt gegeven in samenwerking met één of meerdere externe organisaties/zelfstandigen, worden uw gegevens gedeeld met deze organisaties/zelfstandigen. De externe partij gebruikt uw gegevens alleen voor communicatie over de betreffende cursus of leergang.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De AVS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen  of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via mijn AVS op de AVS website. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de AVS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@avs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De AVS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De AVS  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De AVS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de AVS via fg@avs.nl.