1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AVSAlgemene Vereniging Schoolleiders, AVS Holding BV, AVS Voordeel BV, AVS Professionalisering BV AVS Academie)
Opdrachtgeverdegene met wie AVS een overeenkomst heeft gesloten (inclusief leden)
Dienstenalle diensten door AVS geleverd aan haar opdrachtgevers
Productenalle door AVS geleverde producten, materialen aan haar opdrachtgevers
Adviezenalle adviezen die door AVS worden gegeven

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AVS, alsmede op alle overeenkomsten tussen AVS en opdrachtgever en adviezen van AVS.

1.3 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden (art. 6:225, lid 3 BW).

1.4 Op het lidmaatschap, jaarlijkse bijdragen, reglementen en commissies zijn naast deze algemene voorwaarden en eventueel specifiek daarvoor geldende voorwaarden tevens de AVS-statuten van toepassing.

1.5 Door aanvaarding van offerte, aanbieding erkent opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden. 

2. Geldigheidstermijn en annuleringsvoorwaarden

Offertes

2.1 Op de offertes van AVS wordt een geldigheidstermijn vermeld. Indien opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn de opdracht verstrekt, kan AVS afwijken van de offerte.
Als de opdrachtgever in afwachting van een subsidie is om offerte te tekenen, bespreken beide partijen wat de geldigheidstermijn van de offerte is.

2.2 Indien op de offerte geen geldigheidstermijn staat vermeld, is de offerte een maand geldig.


AVS in-company professionaliseringstrajecten

2.3 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via een getekende offerte. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren bij de cursusadministratie van AVS (academie@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan zestig dagen voor aanvang van het professionaliseringstraject: u betaalt 50 procent van het offertebedrag;
  • Bij annulering op of minder dan zestig dagen voor aanvang van het professionaliseringstraject: u betaalt het gehele offertebedrag.

AVS in-company studiereizen

2.4 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via een getekende offerte. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie voor de reizen van AVS (reizen@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan honderdtwintig dagen voor de datum van vertrek: u betaalt 50 procent van het offertebedrag;
  • Bij annulering meer dan zestig dagen voor de datum van vertrek: u betaalt 75 procent van het offertebedrag;
  • Bij annulering op of minder dan zestig dagen voor de datum van vertrek: u betaalt het gehele offertebedrag.

AVS Opleidingen, leergangen en trainingen (verder te noemen: open inschrijvingsaanbod professionalisering)

2.5 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via het standaard inschrijfformulier. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek open inschrijvingsaanbod professionalisering door AVS geannuleerd worden; het is mogelijk dat AVS hetzelfde aanbod op een andere datum aan de aangemelde deelnemers aanbiedt, waarbij het dan aan de deelnemers vrij is om hier al dan niet op in te gaan.
 • Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de cursusadministratie van AVS (academie@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering op of minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: u betaalt de volledige deelnamekosten.
   Wel kan de deelnemer zich laten vervangen door een collega.

AVS Studiereizen (verder te noemen: open inschrijvingsaanbod reizen)

2.6 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via het standaard inschrijfformulier. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij onvoldoende inschrijving kan een reis door AVS geannuleerd worden; het is mogelijk dat AVS dezelfde reis op een andere datum aan de aangemelde deelnemers aanbiedt, waarbij het dan aan de deelnemers vrij is om hier al dan niet op in te gaan.
 • Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie voor de reizen van AVS (reizen@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan zestig dagen voor de datum van vertrek: u kan kosteloos annuleren;
  • Bij annulering meer dan dertig dan voor de datum van vertrek: u betaalt 75 procent van de reissom;
  • Bij annulering op of minder dan dertig dagen voor de datum van vertrek: u betaalt de volledige deelnamekosten.
   Wel kan de deelnemer zich laten vervangen door een collega.

AVS Netwerkactiviteiten (verder te noemen: open inschrijvingsaanbod netwerkactiviteiten)

2.7 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via het standaard inschrijfformulier. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek open inschrijvingsaanbod netwerkactiviteit door AVS geannuleerd worden; het is mogelijk dat AVS hetzelfde aanbod op een andere datum aan de aangemelde deelnemers aanbiedt, waarbij het dan aan de deelnemers vrij is om hier al dan niet op in te gaan. 
 • Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie voor de netwerkactiviteiten van AVS (netwerk@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan veertien dagen voor aanvang van de netwerkactiviteit: geen kosten.
  • Bij annulering op of minder dan veertien dagen voor aanvang van de netwerkactiviteit: u betaalt de volledige deelnamekosten.
   Wel kan de deelnemer zich laten vervangen door een collega.  

AVS Schoolleiderscongres (verder te noemen: congres)

2.8 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via het standaard inschrijfformulier. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij onvoldoende inschrijving kan het Congres door AVS geannuleerd worden; het is mogelijk dat AVS het Congres op een andere datum aan de aangemelde deelnemers aanbiedt, waarbij het dan aan de deelnemers vrij is om hier al dan niet op in te gaan.
 • Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie voor het congres van AVS (congres@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan tien dagen voor aanvang van het congres: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering op of minder dan tien dagen voor aanvang van het congres: u betaalt de volledige deelnamekosten. Wel kan de deelnemer zich laten vervangen door een collega.

3. Termijnen uitvoering

3.1 De door AVS in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

3.2 AVS zal zich inspannen om te leveren diensten, c.q. producten binnen redelijke termijn tot uitvoer te brengen dan wel te leveren.

4. Tarieven

4.1 Bij elk te leveren dienst c.q. product staat vermeld of deze wel of niet vrijgesteld is van omzetbelasting.

4.2 De prijzen en tarieven gelden conform de opgegeven specificaties.

5. Betaling

5.1 Betaling door de opdrachtgever dient binnen eenentwintig dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2.1 Facturering offertetrajecten:

 • Losse studiedagen worden direct na afloop gefactureerd;
 • Trajecten tot € 5.000: 50% direct na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en 50% direct na afloop;
 • Trajecten boven de € 5.000: 1/3 deel na ondertekening van de offerte, 1/3 deel halverwege het traject en 1/3 deel direct na afloop.

5.2.2 Facturering open inschrijvingsaanbod (professionalisering, reizen en netwerk):

 • Opleidingen en leergangen: binnen vijf weken voor aanvang.
 • Trainingen, masterclasses en overig professionaliseringsaanbod: binnen vier weken voor aanvang.
 • Reizen: binnen 10 weken voor aanvang.
 • Netwerk: binnen 10 dagen voor aanvang.

5.2.3 Facturering congres

 • Het congres wordt binnen vier weken voor aanvang gefactureerd.
 • Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan producten, materialen te beschouwen als zicht- en/of inkijkexemplaar. AVS accepteert geen retour. Elke levering is een koopovereenkomst. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, zal de opdrachtgever aan administratie- c.q. buitengerechtelijke kosten 15% van het openstaande saldo verschuldigd zijn met een minimum van € 115,-.
 • Indien betaling door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk achterwege blijft, wordt de vordering door AVS uit handen gegeven.
 • Eventuele terugbetalingen door AVS vinden plaats binnen veertien dagen nadat AVS dit heeft afgesproken met de opdrachtgever.

6. Klachten

6.1 Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld en wel uiterlijk binnen acht dagen nadat partijen wederzijds aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan.

Aangaande Algemene Vereniging Schoolleiders, AVS Holding BV, AVS Voordeel BV:
mevrouw K.C.J. Straus (voorzitter).

Aangaande AVS Professionalisering BV (AVS Academie):
mevrouw A.J. Cnossen (directeur).

Postadres: Herenstraat 35, 3512 KB Utrecht

Email: info@avs.nl

6.2 Bij binnenkomst van de klacht zal binnen acht werkuren een ontvangstbevestiging gestuurd worden, waarin tevens staat vermeld dat de klacht binnen eenentwintig dagen afgehandeld zal worden.

6.3 Na ontvangst van de schriftelijke klacht kan de betrokken opdrachtgever door het bestuur van AVS c.q. de directie van AVS Academie worden uitgenodigd om de klacht mondeling toe te lichten. Het bestuur van AVS c.q. de directie van AVS Academie zal zich naar aanleiding van de schriftelijke klacht en de mogelijke mondelinge toelichting uitspreken en aan de betrokken opdrachtgever schriftelijk meedelen welke eventuele acties genomen zullen worden.

6.4 Mocht blijken dat de afhandeling van de klacht niet binnen de termijn van eenentwintig dagen afgehandeld kan worden, dan zal het bestuur van AVS c.q. de directie van AVS Academie dit schriftelijk voor afloop van de termijn van eenentwintig dagen aan de klager melden met daarbij een toelichting van het uitstel en de verwachte datum waarop AVS wel uitsluitsel kan geven.

6.5 Beroepsmogelijkheid
AVS Professionalisering BV is in het bezit van het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. AVS Professionalisering BV conformeert zich aan de gedragscode van de NRTO. Wanneer u vindt dat uw klacht door AVS Professionalisering BV niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, waarbij AVS Professionalisering BV is aangesloten als lid van de NRTO.

De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen.

6.6 Klachten worden door AVS vertrouwelijk behandeld.

6.7 De klachtenprocedure, als hierboven vernoemd in de punten 6.1 t/m 6.6, wordt gepubliceerd op de website van AVS, waarbij tevens de functionarissen en de beroepsinstantie worden genoemd waarnaar wordt verwezen in de hierboven genoemde klachtenprocedure.

6.8 Ingediende klachten en de wijze van afhandeling worden centraal geregistreerd en de daarbij behorende correspondentie wordt bewaard tot vierentwintig maanden na afhandeling van de klacht waarna de correspondentie vernietigd wordt.

7. Informatieverstrekking

7.1 Alle informatie van of over de opdrachtgever of de deelnemer aan een opleiding, leergang of training die AVS verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld, als de deelnemer of de opdrachtgever dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

7.2 AVS zal vragen, zowel van administratieve als van inhoudelijke aard, aangaande het aanbod binnen één werkweek beantwoorden. Mocht een vraag niet binnen de gestelde termijn van één werkweek beantwoord kunnen worden, dan zal AVS de vraagsteller een bericht van ontvangst sturen waarin tevens vermeld staat binnen welke termijn het antwoord verwacht kan worden.

7.3 Informatie die door AVS in het kader van de opdracht wordt verstrekt aan de opdrachtgever, wordt eigendom van de opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4.

7.4 Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van AVS of de samenwerkingspartner. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit

het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruikt als lesmateriaal zonder toestemming van AVS.

8. Overmacht

8.1 In geval van blijvende overmacht zijn partijen van hun verplichtingen ontslagen.

8.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop AVS geen invloed heeft en die niet te wijten zijn aan schuld van AVS, evenmin krachtens de wet, jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en/of risico van AVS komen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 AVS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor bedragen hoger dan de oorspronkelijke factuur.

9.2 In geval van vermeende aansprakelijkheid van AVS, is opdrachtgever gehouden AVS binnen acht dagen na het plaatsvinden van het schadeveroorzakende feit schriftelijk aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, behoudens het geval dat het feit waarop het recht op schadevergoeding is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd.

10. Opschorting en ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens AVS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is AVS gerechtigd, onverminderd alle overige aan AVS toekomende rechten, de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten conform boek 6, art. 262 BW.

AVS behoudt zich het recht voor zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, indien:

 • a. de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens AVS uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
 • b. aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
 • c. het vermogen van de opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;
 • d. de zeggenschapsverhoudingen zich bij de opdrachtgever zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen AVS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12. Contributies

12.1 Alle leden van ‘Algemene Vereniging Schoolleiders’, in dit geval opdrachtgevers, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen (zie AVS-voorwaarden lidmaatschap).

12.2 Het is niet mogelijk tussentijds m.b.t. de contributie een andere betalingsregeling te treffen dan bij aanvang van de contributietermijn is overeengekomen.

12.3 Betaling van contributie dient binnen eenentwintig dagen na factuurdatum te geschieden.

12.4 Op het niet nakomen van het betalen van de contributie binnen de gestelde termijn van eenentwintig dagen is artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing.

12.5 Indien verandering van functie met zich meebrengt dat het lid geen recht meer heeft op lidmaatschap van AVS, dan dient dit lid zijn/haar lidmaatschap zelf op te zeggen.

Downloads