1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

AVSAlgemene Vereniging Schoolleiders, AVS Holding BV, AVS Voordeel BV, AVS ProfessionaliseringBV AVS Academie)
Opdrachtgeverdegene met wie de AVS een overeenkomst heeft gesloten (inclusief leden)
Dienstenalle diensten door de AVS geleverd aan haar opdrachtgevers
Productenalle door de AVS geleverde producten, materialen aan haar opdrachtgevers
Adviezenalle adviezen die door de AVS worden gegeven

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AVS, alsmede op alle overeenkomsten tussen AVS en opdrachtgever en adviezen van de AVS.

1.3 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden (art. 6:225, lid 3 BW).

1.4 Voor aanvullende voorwaarden met betrekking tot het lidmaatschap, jaarlijkse bijdragen, reglementen en commissies wordt kortheidshalve verwezen naar de statuten. Op het lidmaatschap, jaarlijkse bijdragen, reglementen en commissies zijn naast deze algemene voorwaarden tevens de AVS-statuten van toepassing.

1.5 Door aanvaarding van offerte, aanbieding erkent opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden.

2. Geldigheidstermijn

Offertes

2.1 Op de offertes van AVS wordt een geldigheidstermijn vermeld. Indien opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn de opdracht verstrekt, kan de AVS afwijken van de offerte.

2.2 Indien op de offerte geen geldigheidstermijn staat vermeld, is de offerte een maand geldig.

Opleidingen, leergangen en trainingen(verder te noemen professionaliseringsaanbod)

2.3 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via het standaard inschrijfformulier. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende regels:

 • Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door de AVS geannuleerd worden; het is mogelijk dat de AVS hetzelfde aanbod op een andere datum aan de aangemelde deelnemers aanbiedt, waarbij het dan aan de deelnemersvrij is om hier al dan niet op in te gaan.
 • Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de deelnemersadministratie, waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waar op de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod:€ 45,-administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van professionaliseringsaanbod: geen restitutie. Wel kan de deelnemer zich laten vervangen door een collega.

AVS Studiereizen(verder te noemen reizen)

2.4 Opdrachtgever meldt zich hiervoor aan via het standaard inschrijfformulier. Voor wat betreft het annuleren gelden de volgende regels:

 • Bij onvoldoende inschrijving kan een reis door de AVS geannuleerd worden; het is mogelijk dat de AVS dezelfde reis op een andere datum aan de aangemelde deelnemers aanbiedt, waarbij het dan aan de deelnemers vrij is om hier al dan niet op in te gaan.
 • Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie voor de reizen (reizen@avs.nl), waarbij als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:
  • Bij annulering tot twee maanden voor de datum van vertrek: u betaalt 10 procent van de reissom;
  • Bij annulering tot een maand voor vertrek: u betaalt 50 procent van de reissom;
  • Bij annulering binnen een maand voor vertrek: geen restitutie; wel kan de deelnemer zich laten vervangen door een collega

3. Termijnen uitvoering offertes

3.1 De door AVS in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

3.2 AVS zal zich inspannen om te leveren diensten, c.q. producten binnen redelijke termijn tot uitvoer te brengen.

4. Tarieven

4.1 Bij elk te leveren dienst, c.q. product staat vermeld of deze wel of niet vrijgesteld is van omzetbelasting.

4.2 De prijzen en tarieven gelden conform de opgegeven specificaties.

5. Betaling

5.1 Betaling door de opdrachtgever dient binnen eenentwintig dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2 Facturering offertetrajecten:

 • Losse studiedagen worden direct na afloop gefactureerd;
 • Trajecten tot € 5.000: 50% direct na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en 50% direct na afloop;
 • Trajecten boven de €5.000,00: 1/3 deel na ondertekening van de offerte, 1/3 deel halverwege het project en 1/3 deel direct na afloop.

Facturering professionaliseringsaanbod:

 • Opleidingen en leergangen: binnen vijf weken voor aanvang.
 • Trainingen en overig professionaliseringsaanbod: binnen vier weken voor aanvang.

5.3 Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zie art. 6:237 BW.

5.4 Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om welke levering van producten,materialen te beschouwen als zicht-en/of inkijkexemplaar. AVS accepteert geen retouren.Elke levering is een koopovereenkomst. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, zal de opdrachtgever aan administratie-c.q. buitengerechtelijke kosten 15% van het openstaande saldo verschuldigd zijn met een minimum van € 115,-.

5.5 Indien betaling door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk achterwege blijft, wordt de vordering door de AVS uit handen gegeven.

5.6 Eventuele terugbetalingen door de AVS vinden plaats binnen veertien dagen nadat de AVS dit heeft afgesproken met de opdrachtgever.

6. Klachten

6.1 Klachten dienen schriftelijk aan het bestuur te worden gemeld en wel uiterlijk binnen acht dagen nadat partijen wederzijds aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan.

Aangaande de Algemene Vereniging Schoolleiders:
t.a.v. mevrouw I. Doornbos (vicevoorzitter)
Aangaande AVS Holding BV, AVS Voordeel BV of AVS Professionalisering BV (AVS Academie): t.a.v. mevrouw Cnossen (Directeur AVS Academie)

Postbus 1003
3500 BA Utrecht

6.2 Bij binnenkomst van de klacht zal binnen acht werkuren een ontvangstbevestiging gestuurd worden, waarin tevens staat vermeld dat de klacht binnen eenentwintig dagen afgehandeld zal worden.

6.3 Na ontvangst van de schriftelijke klacht kan de betrokken opdrachtgever door de directie van de AVS worden uitgenodigd om de klacht mondeling toe te lichten. De directie van de AVS zal zich naar aanleiding van de schriftelijke klacht en de mogelijke mondelinge toelichting uitspreken en aan de betrokken opdrachtgever schriftelijk meedelen welke eventuele acties genomen zullen worden.

6.4 Mocht blijken dat de afhandeling van de klacht niet binnen de termijn van eenentwintig dagen afgehandeld kan worden, dan zal de directie van de AVS dit schriftelijk voor afloop van de termijn van eenentwintig dagen aan de klager melder met daarbij een toelichting van het uitstel en de verwachte datum waarop de AVS wel uitsluitsel kan geven.

6.5 Beroepsmogelijkheid.
De AVS Professionalisering BV is in het bezit van het NRTO keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Wanneer u als zakelijke klant vindt dat jouw klacht door ons niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u zich wenden tot de commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO (Papiermolen 34,3994 DK, Houten.info@nrto.nl).
De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen.

6.6 Klachten worden door de AVS vertrouwelijk behandeld.

6.7 De klachtenprocedure, als hierboven vernoemd in de punten 6.1 t/m 6.6, wordt gepubliceerd op de website van de AVS, waarbij tevens de functionarissen en de beroepsinstantie worden genoemd waarnaar wordt verwezen in de hierboven genoemde klachtenprocedure.

6.8 Ingediende klachten en de wijze van afhandeling worden centraal geregistreerd en de daarbij behorende correspondentie wordt bewaard tot vierentwintig maanden na afhandeling van de klacht waarna de correspondentie vernietigd wordt.

7. Informatieverstrekking

7.1 Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk), die door de opdrachtgever verstrekt wordt aan de AVS en haar medewerkers (hieronder vallen ook de externe adviseurs/docenten, die door de AVS worden ingezet ten behoeve van de opdrachtgever), zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen met toestemming van de opdrachtgever worden verstrekt aan derden.

7.2 De AVS zal vragen, zowel van administratieve als van inhoudelijke aard, aangaande het aanbod binnen twee werkdagen beantwoorden. Mocht een brief niet binnen de gestelde termijn van twee werkdagen beantwoord kunnen worden, dan zal de AVS de vraagsteller een bericht van ontvangst sturen waarin tevens vermeld staat binnen welke termijn het antwoord verwacht kan worden.

7.3 Informatie en/of (professionaliserings)materiaal, dat door de AVS in het kader van de opdracht wordt verstrekt aan de opdrachtgever, wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het professionaliseringsaanbod, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het professionaliseringsaanbod worden door de AVS voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de AVS is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

8. Overmacht

8.1 In geval van blijvende overmacht zijn partijen van hun verplichtingen ontslagen.

8.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken,waarop de AVS geen invloed heeft en die niet te wijten zijn aan schuld van de AVS, noch krachtens de wet, jurisprudentie of in het onderwijs geldende opvattingen voor rekening en/of risico van de AVS komen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De AVS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor bedragen hoger dan de oorspronkelijke factuur. De rechtspraak heeft uitgewezen dat het beperken van de aansprakelijkheid slechts toelaatbaar is tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar (maximaal) wordt uitgekeerd.

9.2 In geval van vermeende aansprakelijkheid van de AVS, is opdrachtgever gehouden de AVS binnen acht dagen na het plaatsvinden van het schade veroorzakende feit schriftelijk aansprakelijk te stellen, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, behoudens het geval dat het feit waarop het recht op schadevergoeding is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd.

10. Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens de AVS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is AVS gerechtigd, onverminderd alle overige aan de AVS toekomende rechten, de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten conform boek 6, art. 262 BW.

10.2 De AVS behoudt zich het recht voor zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, indien:

 • a.de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens de AVS uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
 • b. aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
 • c. het vermogen van de opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;
 • d. de zeggenschapsverhoudingen zich bij de opdrachtgever zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen de AVS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12. Contributies

12.1 Alle leden van de ‘Algemene Vereniging Schoolleiders’, in dit geval opdrachtgevers, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen (zie AVS voorwaarden lidmaatschap).

12.2 Het is niet mogelijk tussentijds m.b.t. de contributie een andere betalingsregeling te treffen dan bij aanvang van de contributietermijn is overeengekomen.

12.3 Betaling van contributie dient binnen eenentwintig dagen na factuurdatum te geschieden.

12.4 Op het niet nakomen van het betalen van de contributie binnen gestelde termijn van veertien dagen is artikel 5 van deze voorwaarden van toepassing.

12.5 Indien verandering van functie met zich meebrengt dat het lid geen recht meer heeft op lidmaatschap van de AVS, dan dient dit lid zijn/haar lidmaatschap zelf op te zeggen