Berichten

Leergang Positief Onderwijs voor schoolleiders

Meer informatie
Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

(Adjunct-)directeuren in het primair onderwijs zijn de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Vanuit die positie dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen...

PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben. Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen: onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;GGL vervalt als factor voor bekostiging;teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. De basisbekostiging...

OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren

Het onderwijs - met een groot personeelstekort - is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie. Dat schrijven de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf op 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. In het recent gesloten Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda heeft de...

Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan...

Scholen voortvarend bezig met Nationaal Programma Onderwijs

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december en januari. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het programma die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor...

Inschrijving verkiezing Leraar van het Jaar 2022 geopend

Ook dit jaar is er weer een verkiezing van de Leraar van het Jaar. Tot en met 10 juni a.s. kunnen schoolleiders, leraren, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing. Dus ken jij een leuke, enthousiasmerende, verbindende leraar met een eigen onderwijsvisie en een hart voor goed onderwijs? Meld hem of haar dan nu aan! De Leraren van het Jaar vormen een diverse groep, dwars door alle sectoren heen: PO, SO, VO en MBO. De...

Meld je aan voor de AVS-commissie Onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs heeft ruimte voor nieuwe gezichten. De commissie adviseert het bestuur van de AVS – al sinds de oprichting van de vereniging – over lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen in het funderend onderwijs. In de commissie Onderwijs is er tijdens vijf à zes vergaderingen op jaarbasis ruimte voor eigen inbreng. Vaste agendapunten de komende jaren zijn passend en inclusiever onderwijs, Curriculum.nu, het Nationaal Plan Onderwijs, de Inspectie van het...

Subsidie Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur per week bewegingsonderwijs te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. Gisteren is de aangepaste regeling gepubliceerd: er kan weer subsidie worden aangevraagd, en wel t/m 15 mei 2022. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen...

Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs de brochure ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ uitgegeven. Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot één...

Servicedocument Funderend Onderwijs aangepast

In verband met de versoepelingen op het gebied van het coronavirus, die op 25 februari 2022 zijn ingegaan, is het Servicedocument Funderend Onderwijs aangepast.Door de verdergaande versoepelingen zijn de onderdelen van het Servicedocument geschrapt en/of geactualiseerd. Het Servicedocument Funderend Onderwijs is te downloaden via de...

Protocollen aangepast aan recente versoepelingen coronavirus

In verband met de recentste versoepelingen van het coronavirus per 25 februari 2022 zijn het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het protocol voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aangepast.De aanpassingen betreffen het volgende. Het protocol basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs: • I-2: Advies en verplichting anderhalve meter afstand is komen te vervallen.• I-3: Mondneusmaskers enkel geadviseerd in drukke situaties, daarom komt deze paragraaf te vervallen.•...