Vangnetbepaling go-scholen

Er is een vangnetbepaling in het leven geroepen voor go-scholen die ná 1 februari met een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen worden geconfronteerd. Met het verschuiven van de teldatum naar 1 februari is de groeiregeling voor het sbo en het (v)so niet langer nodig en daarom is deze regeling in de WPO geschrapt. Met de nieuwe teldatum 1 februari zit de groei van het aantal leerlingen tussen 1 oktober en 1 februari voortaan immers al in het leerlingenaantal.  Met de rekentool van Steunpunt Passend onderwijs kunnen go-scholen en samenwerkingsverbanden bepalen welke bekostiging volgens de vangnetbepaling kan worden overgedragen aan de go-school.

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) schrijft artikel 18a, lid 8 onder g. voor dat de samenwerkingsverbanden scholen voor gespecialiseerd onderwijs (go) financieel tegemoet moeten komen als die scholen ná 1 februari met een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen worden geconfronteerd. Samenwerkingsverbanden zijn verplicht in het ondersteuningsplan op te nemen hoe zij vaststellen dat er sprake is van een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen en hoe zij dit compenseren aan de sbo- en (v)so-scholen.

Het Besluit bekostiging WPO 2022 schrijft in artikel 20 voor dat samenwerkingsverbanden in hun ondersteuningsplan een datum opnemen wanneer zij vaststellen of sprake is van een meer dan gemiddelde toename van het aantal ingeschreven leerlingen.

Handreiking en rekentool

In een werkgroep op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs  heeft een handreiking opgesteld om tot een eenduidige aanpak te komen.

DUO heeft onlangs twee bestanden gepubliceerd die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken voor de uitvoering van de vangnetbepaling go-scholen voor de kalenderjaren 2023 en 2024.

De gegevens over schooljaar 2021-2022 zijn relevant voor kalenderjaar 2023 en de gegevens over schooljaar 2022-2023 zijn relevant voor kalenderjaar 2024. je vindt de bestanden bij MIJN DUO  onder Bekostigingsgegevens -> Controleren bekostiging of Bekostigingsgegevens bekijken -> Toename leerlingen na teldatum. Houd er rekening mee dat DUO de informatie begin 2024 herziet.

Op de website van het Steunpunt Passend onderwijs is een rekentool gepubliceerd, waarin de huidige DUO informatie is verwerkt volgens de in 2022 gepubliceerde handreiking. De go-scholen kunnen deze tool gebruiken om de aanvraag/factuur in te dienen bij de samenwerkingsverbanden en de samenwerkingsverbanden kunnen via deze tool de gegevens verifiëren. Ook staat op de website van het Steunpunt een instructie voor de toepassing van de vangnetbepaling en de rekentool. Hierin zit ook een Q&A met antwoorden op vragen over de rekentool of gepubliceerde informatie.

Link