Bij de AVS Helpdesk komen veel vragen binnen.

Actuele onderwerpen

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Kennisbank

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken in 2021 is op 14 april 2021 gepubliceerd.

Er kan een aanvraag worden ingediend in twee perioden, te weten

a. van 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021; of
b. indien na het aanvraagtijdvak, bedoeld onder a, het subsidieplafond, nog niet is bereikt, van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021.

De regeling is hieronder te downloaden.

Download

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 - 2021

Subsidieregeling Extra hulp voor de klas

De Subsidieregeling Extra hulp voor de klas is op 26 april 2021 gewijzigd. Er kan een aanvraag worden ingediend in de periode 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Download

Subsidieregeling extra hulp voor de klas

Waar kan ik de nieuwe functiebeschrijvingen downloaden?

Hieronder zijn de functiebeschrijvingen te downloaden:

Waar kan ik de meest recente coronaprotocollen vinden?

De meest recente corona protocollen vind je hier

Overige documenten

Hoe ziet het tijdpad van het Nationaal Programma Onderwijs eruit?

De overheid verwacht dat scholen voor de zomer van 2021 een schoolprogramma hebben gemaakt waarmee de medezeggenschapsraad heeft ingestemd. Dat schoolprogramma is gebaseerd op een analyse van de behoeften van leerlingen (de ‘schoolscan’). In het schoolprogramma zijn de gekozen maatregelen uit de menukaart beschreven. Ook informeren scholen de gemeente over de schoolscan en het schoolprogramma. Scholen beantwoordt bij het begin van het schooljaar 2021 - 2022 een aantal vragen van het ministerie van OCW. Aan het eind van het jaar leggen schoolbesturen verantwoording af in het jaarverslag.

In de brief aan scholen zijn de verschillende stappen in de tijd gezet als suggestie aan de scholen: schoolscan in april, kiezen van interventies in mei, het maken en vaststellen van de plannen in mei/juni. Het is niet verplicht om de stappen precies op deze momenten in de tijd te zetten. Scholen gaan zelf over hoe ze deze stappen tot aan de zomervakantie zetten.

Waar kan informatie verkregen worden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)?

Het ministerie van OCW heeft een lijst met Q&A’s uitgebracht over het Nationaal Programma Onderwijs. Deze lijst is hier te downloaden.

Waar is informatie te vinden over de schoolanalyse

Er is een stappenplan voor een schoolanalyse opgesteld.

Download het stappenplan

Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022

Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

Soort onderwijsBedrag per leerling
Basisonderwijs€ 252,78
Speciaal basisonderwijs€ 379,17
(Voortgezet) speciaal onderwijs€ 505,56

Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.
 
Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofd locatie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorgaand schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2020. Is het BRIN-nummer van uw school niet bekend? Deze is te vinden via: https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp.
 
Het bedrag voor uw school is te berekenen met de Tool werkdrukmiddelen.

Downloads

Hoe is de bekostiging van het personeel PO geregeld?

De Eerste regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 geven aan welke bedragen beschikbaar zijn voor de bekostiging van het personeel.

Downloads

In de CAO PO 2019-2020 komen diverse verlofvormen voor. De AVS heeft een overzicht gemaakt Ter handreiking heeft de AVS op grond van de CAO PO 2019-2020, versie maart 2021, een overzicht van de verlofvormen samengesteld. In dit overzicht wordt aangegeven welke contractvormen in welke situatie mogelijk zijn.

Download

Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel? In de CAO PO 2019 - 2020 is er geen verplichting meer een EHBO-toelage te verstrekken. Hierin is wel het volgende opgenomen: in artikel 11.5 lid 1 van deze cao, waarin staat dat de werkgever met de P(G)MR beleid vast dient te stellen en een passende facilitering  te maken, waarbij uitgangspunt is dat alle kosten - in tijd en geld - voor rekening van de werkgever zijn. Op grond van lid 3 van artikel 11.5 van de CAO PO 2019 - 2020 is er een overgangsregeling vastgesteld dat  de zittende EHBO-ers/BHV-ers de EHBO-toelage van EUR 9,06 per maand behouden en er dus niet op achteruit mogen gaan. Er hoeft geen jaarlijkse verhoging meer plaats te vinden. Deze toelage is pensioengevend op grond van art. 3.1 van het Pensioenreglement ABP.
Welke activiteiten worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023) van het bestuur, directie en het schoolteam verwacht?

In zijn brief van 23 maart 2021 heeft de minister van OCW aangegeven welke activiteiten er naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt verwacht.
De activiteiten zijn:

Schoolscan

verwacht wordt dat een zogenaamde 'schoolscan' wordt uitgevoerd. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze gemaakt kan voor passende interventies. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen, bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur.

De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de thuiszitters die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Ook dient met de schoolscan bekeken te worden wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen of welke externe expertise nodig is.

Het maken van een scan is verplicht, evenals het hierover op hoofdlijnen aan OCW te rapporteren. Gevraagd wordt om de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen te informeren, zodat gemeenten al vroegtijdig kunnen nadenken over welke aanvullende onderwijsprogramma's, begeleiding of kennis zij ter ondersteuning voor scholen kunnen bieden.

Ouderbetrokkenheid

verwacht wordt dat de ouders actief betrokken worden bij de analyse en dat  de uitkomsten en bevindingen over individuele leerlijnen worden gedeeld met leerling en ouders en zij worden betrokken bij de vraag wat een passend vervolgtraject is.

Plan van aanpak: op basis van de uitkomsten van de schoolscan, moet een plan voor een aanpak op school gemaakt worden. Voor deze aanpak dient gekozen te worden uit een lijst van interventies, die als een soort 'menukaart' in april 2021 beschikbaar komt op de website.

De gekozen interventies worden vervolgens verwerkt in een 'schoolprogramma'. Dit kan een addendum op het schoolplan zijn. Hiervoor gelden enkele randvoorwaarden zoals: beschrijving van conclusies uit de scan, doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak. Dit schoolprogramma is het plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de financieringsverantwoording daarvan in de schooljaren 2021 - 2022 en 2022 - 2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de periode daarna.

Het schoolprogramma bevat bovendien afspraken over de monitoring van de uitvoering en de resultaten op schoolniveau. Ook de medezeggenschapsraad moet betrokken worden, om te komen tot een breed gedragen pakket aan maatregelen die passen bij uw school.
Het schoolprogramma is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in de school en wordt na instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld en bij voorkeur gepubliceerd op internet.

Schoolteams

het is cruciaal is dat schoolteams worden betrokken bij de te maken keuzes voor het schoolprogramma.

Samenwerking gemeenten: ook kunnen gemeenten u vanuit hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op het mentale en sociaal-emotionele vlak helpen of samenwerking tussen besturen en scholen faciliteren, en indien nodig het contact met de ouders leggen.
Een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio zorgt voor een breed integraal aanbod voor leerlingen.

Financiën

voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schooltypen.
Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.

Het kan natuurlijk voorkomen dat middelen in het ene kalenderjaar worden ontvangen om in het volgende kalenderjaar te worden ingezet. Door een uitspraak van de Raad van de Jaarverslaggeving is het mogelijk om die middelen te verantwoorden als een specifieke post waardoor deze niet in de reserves belanden.

Verantwoording

het hele proces van scan tot en met programma is een samenspel van alle betrokkenen binnen het bestuur en scholen. Hierbij ligt de formele verantwoordelijkheid voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit bij het bestuur. Het bestuur ontvangt het geld en legt hierover verantwoording of via het jaarverslag. Tegelijkertijd ligt de regie op schoolniveau.

Er wordt van het schoolbestuur verwacht dat zij jaarlijks via het jaarverslag verantwoording aflegt over de uitvoering en resultaten van het schoolprogramma en de besteding van de middelen. Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag (XBRL) over de gemaakte keuzes van de inzet van de middelen. Via XBRL geeft het schoolbestuur globaal aan welk deel van de middelen aan welke geaccepteerde interventie uit het keuzemenu is besteed. Ook geeft het schoolbestuur via XBRL aan dat het plan om leervertragingen van leerlingen in te halen op instemming van de medezeggenschapsraad kan rekenen.

Handreiking werkverdelingsplan Op grond van het bepaalde in Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 2020 dient er een werkverdelingsplan opgesteld te worden. De AVS heeft hiervoor een Handreiking Werkverdelingsplan opgesteld. Deze handreiking biedt een houvast om een werkverdelingsplan op te stellen.
In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2021 - 2022 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

Downloads

Werkverdelingsplan - handreiking (versie maart 2021)
Wat is het beleid met betrekking tot de sneltesten in het onderwijs?
Coronamaatregelen

Op 17 maart 2021 is het rapport uitgebracht over zelf testen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het rapport betreft het advies van een deskundigenpanel (begeleide) zelfafname.

Het deskundigenpanel constateert dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen een scenario van zelftesten waarbij iemand bij zichzelf een test afneemt en afleest, al dan niet met verbale begeleiding van een vrijwilliger, en een scenario waarbij er sprake is van testafname onder medische supervisie of door een professionele uitvoerder. In tegenstelling tot dit laatste scenario is bij het zelf testen en aflezen in het eerste scenario geen sprake van zorg. De Wkkgz, de Wgbo, de Wet BIG en de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn dan niet onverkort van toepassing.

Mede op basis van een juridische analyse concludeert het deskundigenpanel dat er voldoende mogelijkheden zijn om het preventief zelftesten zo in te richten dat de in de pilots ervaren problemen opgelost worden en er een werkbaar en schaalbaar model ontstaat voor (begeleid) zelftesten in het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het rapport is hierover te downloaden.

Links

Wat is er bekend over het Nationaal Onderwijs Programma
Coronamaatregelen

Op 23 maart 2021 heeft de minister van Onderwijs via zijn brief bekend gemaakt hoe de uitvoering van het Nationaal Onderwijs Programma er uit gaan zien.
Bij deze brief is ook een tijdlijn meegezonden.

Verder vindt via de link rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs de actualisatie plaats van het proces.

De brief en de tijdlijn zijn hieronder te downloaden.

Links

Hoe weet de school dat een kind besmet is?
Coronamaatregelen

- De GGD heeft de taak om het bron- en contactonderzoek uit te voeren en informeert op basis daarvan de contacten rondom de besmette persoon.

- Ouders zijn niet juridisch verplicht om een besmetting aan school te melden, dit valt binnen de privacyregels. Het kan dus voorkomen dat een school niet weet of een kind besmet is, of dat de school weet dat er een besmetting was, maar niet de specifieke leerling die positief getest is.

- Het is erg belangrijk dat iedereen meewerkt aan het bron- en contactonderzoek van de GGD om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken.

Wat als een ouder niet wil dat het kind getest wordt?
Coronamaatregelen

Testen gebeurt op vrijwillige basis. Dan wordt er dus geen test afgenomen. De consequentie hiervan kan wel zijn dat het kind dan langer in quarantaine moet zijn.

Worden kinderen op school getest?
Coronamaatregelen

Nee, kinderen worden niet op school getest. Het testen is altijd op vrijwillige basis en de GGD moet hiervoor toestemming hebben van de ouders.

Hoe gaat de invoering van sneltesten eruit zien in het primair onderwijs?
Coronamaatregelen

- Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang met klachten of dat als contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek hebben voorrang bij het testen. Zij kunnen gebruik maken van de ‘fast lanes’, de GGD-teststraten met prioriteit.

- Daarnaast gaan we voor onderwijspersoneel aanvullend starten met pilots rondom sneltesten.

- Deelname aan (snel)testen is altijd vrijwillig.

- In de pilots komen sneltesten beschikbaar voor al het personeel, behalve wanneer zij als ‘nauw contact’ uit het bron- en contactonderzoek komt. In dat geval moet personeel naar de GGD-teststraat.

- In de eerste week van maart wordt gestart op de eerste locaties. Indien de opbrengsten uitwijzen dat uitbreiding van de pilots gewenst is, wordt uitgebreid. Een landelijk aanbod volgt dan hopelijk binnen drie maanden.

Waarom komen kinderen vooralsnog niet in aanmerking voor sneltesten?
Coronamaatregelen

Het sneltesten van kinderen onder de 12 jaar wordt nu niet wenselijk geacht. Kinderen zijn minder besmettelijk en het transmissie risico van kind op volwassene is relatief beperkt, hiernaast zijn andere maatregelen genomen, zoals het aangescherpte beleid voor neusverkoudheid onder kinderen (de ‘snottebellenrichtlijn’).

Welke regels gelden voor de ouderbijdragen bij tussenschoolse opvang (TSO)?

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. Dit is wettelijk vastgelegd. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Wel mag er een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Welke regels gelden bij de vrijwillige ouderbijdrage

Op 1 augustus 2021 treedt op het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage een aangescherpte wetgeving in werking. De wijziging houdt in dat alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarnaast worden scholen verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids.

Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en extra onderwijsprogramma’s zoals bij het tweetalig onderwijs. Het wetsvoorstel regelt ook dat scholen per 1 augustus 2021 expliciet in de schoolgids moeten vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Het ministerie van OCW heeft de brochure “Wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021” uitgebracht, waarin wordt aangegeven wanneer wel een ouderbijdrage mag worden gevraagd.

Zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs

Download de brochure (PDF)

Als er een groep leerlingen naar huis wordt gestuurd, krijgt die groep dan thuisonderwijs?
Coronamaatregelen

Als een school tijdelijk voor een gehele groep geen fysiek onderwijs kan organiseren, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden, bijvoorbeeld door voor deze groep(en) over te schakelen op afstandsonderwijs.

Hebben leerlingen in quarantaine recht op les?
Coronamaatregelen

Als enkele leerlingen tijdelijk in quarantaine zitten, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden. Er geldt dan geen ‘recht op les’, op dezelfde manier als wanneer kinderen thuisblijven als ze kortdurend ziek zijn. De school is niet verplicht hybride onderwijs aan te bieden, maar geeft leerlingen bijvoorbeeld wel huiswerk mee of vraagt ze op afstand mee te doen, terwijl er op school aan andere leerlingen fysiek onderwijs wordt gegeven.

Wat gebeurt er met noodopvang als scholen/klassen in quarantaine gaan?
Coronamaatregelen

Wanneer een leerling in quarantaine zit, kan deze leerling niet naar de noodopvang.

Moet een school het ook bij de inspectie melden als er één groep naar huis wordt gestuurd?

Nee. Een schoolbestuur meldt alleen een volledige schoolsluiting bij de inspectie via het Internet School Dossier (ISD).

Hoe lang duurt de quarantaine?
Coronamaatregelen

Quarantaine duurt 10 dagen. In die tijd kan een leerling niet naar school. Op of na dag 5 kunnen leerlingen en leraren zich laten testen. Bij een negatieve test kan de leerling/leraar weer naar school komen.

Mag een school bijhouden welke leerlingen in quarantaine zitten, en hoe lang?

Nee, tenzij leerling en ouders hier expliciete toestemming voor geven

Mag een school om een bewijs van een negatieve coronatest vragen?

Nee, dit mag niet.

Kan een kind dat vanuit BCO een quarantaineverplichting heeft door de school worden geweigerd als de ouders hem of haar alsnog naar school brengen?
Coronamaatregelen

Ja, dit mag de school weigeren met een beroep op de zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Dit is ook het geval als een kind bijvoorbeeld waterpokken heeft. Maak goede afspraken met de medezeggenschap om verrassingen en mogelijke vervelende situaties te voorkomen.

Wat is er geregeld voor ouders die plotseling hun kinderen moeten ophalen en weer thuis moeten opvangen vanwege corona in de klas/op school?

Dat is heel vervelend, maar het kan inderdaad gebeuren. Net als tijdens de volledige lockdown roepen we werkgevers op om begrip te tonen voor medewerkers die hun kinderen van school moeten halen, omdat de klas/groep in quarantaine gaat.

Mag een school een ingeschreven leerling, die binnenkort 4 jaar wordt, weigeren en/of pas later laten instromen vanwege de coronamaatregelen?

Nee, dit mag niet. Een leerling die is ingeschreven bij een school en de vierjarige leeftijd bereikt, moet de gelegenheid krijgen om te wennen en is vervolgens welkom op de school vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs kan blijven volgen. Wanneer vierjarigen pas later op school mogen beginnen, kunnen ouders hierdoor in de problemen komen met bijvoorbeeld kinderopvang. Wanneer ouders zich hierover zorgen maken of andere problemen rondom de coronamaatregelen ervaren, dan kunnen zij terecht bij de directie of het bestuur van de school.

Hoe moeten scholen omgaan met gymles (bewegingsonderwijs)?
Coronamaatregelen

Bij de gymles gelden dezelfde regels als in de klas. Als een school de klas heeft ingedeeld in kleinere groepen (cohortering), worden die ook aangehouden bij de gymles.

Buiten is minder kans op besmetting, dat geldt voor buiten spelen, maar ook voor buiten sporten en gymmen. Hierom hoeft bij bewegingsonderwijs dat buiten plaatsvindt eventuele cohortering niet te worden aangehouden. De (overdekte) zwembaden blijven dicht, ook voor ‘natte gymlessen’. Nadere informatie over bewegingsonderwijs kan worden gevonden in het protocol bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en speciaal onderwijs van de KVLO. Let op: voor po en vo gelden deels andere regels.

Hulpmiddelen en instrumenten

Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022

Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

Soort onderwijsBedrag per leerling
Basisonderwijs€ 252,78
Speciaal basisonderwijs€ 379,17
(Voortgezet) speciaal onderwijs€ 505,56

Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.
 
Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofd locatie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorgaand schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2020. Is het BRIN-nummer van uw school niet bekend? Deze is te vinden via: https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp.
 
Het bedrag voor uw school is te berekenen met de Tool werkdrukmiddelen.

Downloads

Overgangsregeling wet schooltijden versie 2020-2021

Hierbij de vernieuwde versie Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2020-2021 van maart 2021.

Hierin zijn de bedragen vanuit de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 gepubliceerd in de Staatscourant 2021 nr. 15565 31 maart 2021 opgenomen

Downloads

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

Download

Planverplichtingen (versie maart 2021)

Handreiking werkverdelingsplan Op grond van het bepaalde in Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 2020 dient er een werkverdelingsplan opgesteld te worden. De AVS heeft hiervoor een Handreiking Werkverdelingsplan opgesteld. Deze handreiking biedt een houvast om een werkverdelingsplan op te stellen.
In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2021 - 2022 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

Downloads

Werkverdelingsplan - handreiking (versie maart 2021)