Bij de AVS Helpdesk komen veel vragen binnen.

Hieronder vind je de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Kennisbank

Wat is er geregeld over de fietsprivéregeling?

 In artikel 7.5 CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid stelt deel te nemen aan een fietsprivéregeling.

De fietsprivéregeling kan onder de werkkostenregeling vallen. Binnen de werkkostenregeling vervallen de normen van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen voor de aanschafprijs en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen). Eventueel kan een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoed of verstrekt worden zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets.

De werkgever mag nu dus zelf bepalen welk bedrag hij maximaal laat verrekenen. Hierbij is hij wel gebonden aan de forfaitaire ruimte. Deze ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie. Dat is dus 1,2% van alle brutolonen uit de gehele organisatie bij elkaar opgeteld.

Ook kan de werkgever gebruik maken van de per 1 januari 2020 ingetreden fiscale regeling “Fiets van de zaak”.
Voor meer informatie hierover https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak

Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?

In artikel 8.21 CAO PO 2019 – 2020 is het volgende over de levensloopregeling opgenomen.

 1. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling.
  De werknemer die onder de overgangsregeling levensloopregeling valt, kan gebruik blijven maken van de levensloopregeling, zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, hoofdstuk IIC en de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Stb. 2005, 115).
 2. Voor het primair onderwijs wordt de regeling uitgevoerd conform het uitvoerings-reglement levensloopregeling primair onderwijs, zoals vermeld in bijlage X van de cao.
 3. De uitkering van 0,8% van het salaris, de uitlooptoeslag en het schaaluitloopbedrag, ten behoeve van levensloop wordt maandelijks door de werkgever aan de werknemer uitgekeerd.

LET OP: Van de levensloopregeling kan nog gebruik gemaakt worden tot 1 januari 2021.

Voor de fiscale gevolgen wordt verwezen naar https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html

Hoe zit het met de graden in de familiebanden?

Graden van de familiebanden zijn van toepassing bij het bepalen van verlofdagen buitengewoon verlof, artikel 8.6 lid 1 CAO PO 2019 – 2020.
Er is onderscheid tussen bloedverwantschap en aanverwantschap.

Bloedverwantschap ontstaat door:

 • geboorte;
 • afstamming van dezelfde voorvader;
 • erkenning;
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 • adoptie.
Eerste graadTweede graadDerde graadVierde graad
(adoptie)oudersGrootoudersOvergrootoudersbetovergrootouders
(adoptie)kinderenKleinkinderenAchterkleinkinderen 
 Broers en zustersNeven en nichten (kinderen van broers of zussen) 
  Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders) 

Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Aanverwantschap vervalt niet na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Er ontstaat geen aanverwantschap door het sluiten van een samenlevingscontract.

Eerste graadTweede graadDerde graadVierde graad
(adoptie)ouders partnerGrootouders partnerOvergrootouders partnerBetovergrootouders partners
(adoptie)kinderen partnerKleinkinderen partnerAchterkleinkinderen partnerAchterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) partner
Partner (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter)Broers en zusters partnerNeven en nichten partner(kinderen van broers of zussen)Neven en nichten (kinderen van broers of zussen) partner
  Ooms en tantes partners (broers of zussen van de ouders)Oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) partner
Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat? In de CAO PO 2019-2020 is in Hoofdstuk 2 bepaald dat er een werkverdelingsplan moet worden opgesteld. Wat betekent dat voor de positie van de schoolleider? De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. Vervolgens zal de werkverdeling op schoolniveau invulling moeten krijgen. Wettelijk is dit een werkgeversverantwoordelijkheid. De schoolleider zal in de praktijk echter vrijwel altijd degene zijn die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. Dit mandaat is vastgelegd in het managementstatuut. De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel) besluiten kan nemen. Onder het team wordt immers verstaan: alle werknemers binnen de school. Hoe de besluitvorming tot stand komt, is onderwerp van gesprek binnen het team. Communicatie en draagvlak zijn dan ook essentieel hierin. In het werkverdelingsplan wordt opgenomen:
 • De verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren
 • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken
 • De tijd voor vóór- en nawerk
 • Welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders)
 • De tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
 • De pauzes
 • De aanwezigheid op school
 • De besteding van de werkdrukmiddelen
 • De kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing)
In de praktijk zijn de onderdelen van het werkverdelingsplan veelal beschikbaar vanuit (niet gewijzigde) wet- en regelgeving. De nadruk ligt met name op het voeren van het goede gesprek met elkaar. De schoolleider heeft daarin een cruciale rol.
Waar kan ik de nieuwe salaristabellen downloaden?

Hieronder zijn de salaristabellen te downloaden:

Salaristabellen behorende bij onderhandelaarsakkoord 2019 - 2020.pdf
Salaristabellen primair onderwijs per 1 juli 2020 Salaristabellen behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020, obv nieuw minimumloon per 1 januari 2021

Hoe zit het met de schoolvakanties in relatie tot het coronavirus?

De schoolsluiting en de schoolvakanties lopen ook dit schooljaar
mogelijk door elkaar heen. Hierdoor vinden in de praktijk discussies
plaats met ouders en/of teamleden over het wel of niet doorgaan
van de schoolvakanties. Ook kunnen in het vakantierooster van
2020/2021 lesvrije dagen voor de leerlingen zijn opgenomen. Welke
regels gelden hierbij?

Op grond van het werkverdelingsplan worden vóór de zomervakantie
met ieder personeelslid afspraken gemaakt over zijn inzet
gedurende het schooljaar. Hierin zijn ook de schoolvakanties
vastgelegd. Alleen via op overeenstemming gericht overleg kan
hiervan afgeweken worden. Medewerkers zijn dus niet verplicht
om op andere tijdstippen te komen werken. Uitgangspunt is dat de
geplande schoolvakanties intact blijven.


Bij het vaststellen van het vakantierooster heeft de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad adviesrecht. Als er een voornemen
bestaan om te gaan schuiven, dan zal dat eerst voor advies weer
moeten worden voorgelegd aan de (G)MR.

Kunnen de scholen ook later open dan 8 februari?
Heropening scholen 8 februari

Nee. Scholen geven met ingang van maandag 8 februari weer fysiek onderwijs op school, waarbij zij uiteraard niet aan het onmogelijke zijn gehouden.

Zijn er uitzonderingen waardoor een school niet open gaat?
Heropening scholen 8 februari

De school is open, tenzij…

 • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft,

  of
 • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten.

Als een school toch dicht moet, wordt er dan op een andere manier onderwijs gegeven?
Heropening scholen 8 februari

Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. Een school meldt een tijdelijke schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.

Mag er tot de tijd dat er afstemming is geweest met ouders, medezeggenschap en kinderopvang ook afstandsonderwijs gegeven blijven worden?
Heropening scholen 8 februari

Nee. Vanaf maandag 8 februari wordt er weer fysiek onderwijs gegeven op school.

Scholen dienen te zorgen voor afstemming met ouders, medezeggenschap en met kinderopvangorganisaties voor noodopvang na schooltijd door de BSO.

Mogen scholen ook alleen halve dagen open of hele dagen, halve groepen?
Heropening scholen 8 februari

Nee. Met ingang van 8 februari gaan alle leerlingen weer zo veel mogelijk volgens op reguliere schooltijden naar school. Hierop kunnen kleine uitzonderingen gelden als het gaat om gespreide begin- en eindtijden en het aanpassen van het rooster voor gymles om contact tussen groepen leerlingen te beperken.

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
Heropening scholen 8 februari

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel mogelijk te beperken.

Wat is de rol van de inspectie in deze periode?
Heropening scholen 8 februari

Van scholen in po, so en sbo wordt verwacht dat ze per 8 februari volledig open zijn. Als dit niet het geval is, gaat de inspectie het gesprek aan met de school en het bestuur.

De school is open, tenzij het advies van de GGD over besmettingen en het beperken van verspreidingsrisico’s hier aanleiding toe geeft, of wanneer er organisatorisch geen andere mogelijkheid is, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. Scholen wordt gevraagd om een (tijdelijke) sluiting van een gehele school of vestiging te melden bij het meldpunt Schoolsluiting bij de inspectie. Scholen kunnen dit doen via het Internet School Dossier (ISD).

Moet een school alle maatregelen geïmplementeerd hebben voordat de school open kan?
Heropening scholen 8 februari

We verwachten niet dat een school al meteen alle adviezen uit het aanvullend servicedocument geïmplementeerd heeft op maandag 8 februari. In het document wordt een onderscheid gemaakt tussen 1) verplichte en noodzakelijke maatregelen en 2) adviezen. Als het niet lukt om alles tegelijk te implementeren, raden we scholen aan om prioriteit geven aan de verplichte en noodzakelijke maatregelen.

Is het verantwoord voor leerkrachten in het primair onderwijs om weer fysiek les te geven met het oog op het besmettingsrisico?
Heropening scholen 8 februari

Ja, dat is verantwoord. Volgens het OMT zijn de risico’s aanvaardbaar; hierom hebben zij geadviseerd om het primair onderwijs en de kinderopvang voor leerlingen van 0 tot 4 jaar nu te heropenen. Hiervoor treffen we wel aanvullende maatregelen, daar heeft het RIVM aanvullende richtlijnen voor gegeven. Hiermee worden de risico’s verder beperkt.

Overigens is het zo dat de besmettingscijfers, blijkens het percentage positieve tests, onder onderwijspersoneel in de afgelopen maanden altijd significant lager waren dan onder de gehele bevolking. Het RIVM houdt de besmettingscijfers onder leraren goed in de gaten en brengt hier wekelijks een rapportage over uit. Uit onderzoek van het OMT blijkt dat kinderen kunnen bijdragen aan de verspreiding van het virus, maar veel minder dan volwassenen. Dat geldt ook voor de nieuwe , meer besmettelijke varianten van het virus.

Welke maatregelen worden getroffen om risico op besmetting voor leerkrachten te verminderen?
Heropening scholen 8 februari

Beperking van de verspreiding van het coronavirus wordt bereikt door veel verschillende maatregelen voor personeel, leerlingen en ouders:

 • een aanscherping van het bron- en contactonderzoek testbeleid, quarantaine en isolatie en contact- en uitbraakonderzoek;
 • hygiënemaatregelen en voldoende ventilatie;
 • afstand houden, doorstroming en het beperken van het aantal contacten op de school (en daarbuiten);
 • persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals het gebruik van mondneusmaskers.
Waarop is het besluit om de scholen weer te openen gebaseerd?
Heropening scholen 8 februari

Het OMT heeft geadviseerd om de scholen voor po, so en sbo weer te openen. Dit advies heeft het kabinet gevolgd. Het OMT vindt dit verantwoord, zeker als wordt gekeken naar de grote negatieve effecten van de sluiting van de scholen. Wel moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om de verspreidingsrisico’s verder te beperken.

Waarom gaat de buitenschoolse opvang (BSO) niet open?
Heropening scholen 8 februari

Het kabinet heeft het advies van het OMT overgenomen om de BSO niet te openen. Het OMT geeft aan dat de groepen in de BSO vaak niet hetzelfde zijn als groepen op school. Heropening van de BSO zou dus tot extra contacten tussen leerlingen leiden. Het dringend advies is om wisselende contacten tussen leerlingen te beperken om daarmee de mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. De BSO blijft wel open voor noodopvang.

Blijft de BSO wel open voor noodopvang na schooltijd?
Heropening scholen 8 februari

De BSO blijft wel open voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Dit geldt alleen voor leerlingen in kwetsbare posities of met ouder(s) in cruciale beroepen. Ook gastouders mogen weer kinderen na school opvangen.

Is de tussenschoolse opvang toegestaan?
Heropening scholen 8 februari

Zolang de klas bij elkaar blijft en niet mengt met andere groepen, mogen kinderen tijdens de lunchpauze op school blijven.

Welke mogelijkheden zijn er om toch thuis te werken voor onderwijspersoneel?
Heropening scholen 8 februari

Als een personeelslid in een risicogroep valt of aanleiding ziet om thuis te werken, dan bespreekt hij of zij dit met de school. De arbo-arts kan hierbij uiteraard ook een rol spelen.

In goed overleg kan dan bijvoorbeeld worden gekeken welke werkzaamheden het personeelslid wel kan vervullen. Dit zal meestal maatwerk zijn.

Moet er iedere werkdag een gezondheidscheck plaatsvinden? Wordt dat vastgelegd in vragenlijst?
Heropening scholen 8 februari

Iedere werkdag dienen medewerkers een gezondheidscheck te doen. De vragenlijst hiervoor staat op de website van het RIVM. Indien het antwoord op één van de vragen ‘ja’ is, gaat de medewerker niet naar school. De antwoorden op de vragenlijst wordt niet vastgelegd of bijgehouden.

Moeten leraren ook contact beperken als ze 1,5 meter afstand houden?
Heropening scholen 8 februari

Onderwijspersoneel dient onderling 1,5 meter afstand te houden. In het OMT advies van 30 januari staat dat clusters van besmettingen zijn gevonden op scholen na koffie-/lunchpauze. Het is daarom

Hoe kunnen we als school omgaan met personeelsleden die tot de risicogroep behoren of een huisgenoot hebben die behoort tot de risicogroep en om die reden niet naar school willen komen?

In het protocol staat als richtlijn:

 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever).
 • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever).

Het RIVM heeft uitgangs- en aandachtspunten opgesteld rondom de inzet van kwetsbare werknemers.

Het uitgangspunt hierbij is dat zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en oncontroleerbare situaties worden vermeden, ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan blijven doen. De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt.

Tevens is het advies van het RIVM over risicogroepen hierbij relevant.

Als gevolg van deze aangepaste adviezen en uitgangspunten van het RIVM kan – in overleg tussen werkgever en werknemer – sneller worden beslist dat een werknemer uit de risicogroep of met een huisgenoot in de risicogroep zijn/haar werk fysiek op school verricht.

Vanaf wanneer kunnen leraren getest worden op besmetting?

Vanaf maandag 21 september 2020 kan onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs zich met voorrang laten testen. Dit is een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is. De voorrangsprocedure is bedoeld om lesuitval te voorkomen. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.

Is er een handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar?

Er is een handreiking “Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?” in de vorm van een infographic beschikbaar.

In de infographic staat welke stappen ondernomen moeten worden als een leerling of een collega op school met COVID-19 besmet is geraakt.

Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?

Waar kan ik de gezondheidscheck voor het onderwijs vinden?

De gezondheidscheck is te vinden op

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Welke regels gelden er bij het testen van leerlingen tot en met 12 jaar?

Aanpassing van het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie:
 https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-coronaAls iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19

Waar kan ik de meest recente coronaprotocollen vinden?

De meest recente corona protocollen vind je hier

Overige documenten

Wat is het Servicedocument funderend onderwijs?

Het Servicedocument funderend onderwijs geeft antwoord op vragen rondom de huidige situatie van het coronavirus, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Bekijk het nieuwste servicedocument

Download

Mogen werkgevers de arbeidsmarkttoelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs ook anders verdelen?

In artikel 6.15a, lid 1, van de opengebroken en verlengde CAO PO 2019-2020 is bepaald dat leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), recht hebben op een arbeidsmarkttoelage. Deze toelage geldt per 1 augustus 2020.

In de praktijk blijkt dat diverse werkgevers een onderscheid tussen leraren in het vso op basis van het uitstroomprofiel van leerlingen onwenselijk vinden. Hiervoor is in genoemd artikel (6.15a, lid 1 van de CAO PO 2019-2020) voorzien.

Afwijken van de toelage zoals beschreven in artikel 6.15a, lid 1, kan alleen in overleg met de vakbonden in het DGO (het decentraal georganiseerd overleg als bedoeld in artikel 38 van de WEC) en zal vooral betrekking hebben op een andere verdeling van het beschikbare budget onder de leraren van het vso. Deze afspraken kunnen gemaakt worden per instelling en hebben minimaal betrekking op de doelgroep, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze. Ook wordt afgesproken hoe lang de afspraken gaan gelden, hoe de afspraak zal worden geëvalueerd en wanneer opnieuw overleg plaatsvindt indien aanpassing gewenst is.

Kijk voor meer informatie over het voeren van DGO in Bijlage XIII B van de CAO PO 2019 –2020.

Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in? Het overzicht van de AOW-gerechtigde leeftijd ziet er als volgt uit:
U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw AOW-leeftijd AOW:
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 2021 66 + 4 maanden
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 + 7 maanden
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 + 10 maanden
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2024 67
Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1958 2025 67
Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960 2026 67
5 jaar van te voren wordt aangegeven wanneer u AOW krijgt.
Wat is het advies met betrekking tot mondkapjes? Met ingang van 1 december 2020 wordt het gebruik van mondneusmaskers binnen het schoolgebouw in het voortgezet (speciaal) onderwijs verplicht.
Wat verandert er voor het voorgezet (speciaal) onderwijs voor mondkapjes na het in werking treden van de COVID-19 wet? Op dit moment geldt voor situaties buiten de klas in het schoolgebouw het dringende advies om een mondkapje te dragen. Na inwerkingtreding van de COVID19-wet wordt dit omgezet in een verplichting. Dit geeft scholen, ouders en leerlingen helderheid dat er geen discussie mogelijk is over de plicht tot het dragen van een mondkapje in deze situaties.

Hulpmiddelen en instrumenten

Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

Downloads