Berichten

Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

(Adjunct-)directeuren in het primair onderwijs zijn de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Vanuit die positie dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen...

PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben. Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen: onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;GGL vervalt als factor voor bekostiging;teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. De basisbekostiging...

Schoolbesturen en PGMR hebben sleutelpositie voor eerlijke waardering (adjunct-)directeuren PO

Uit een recente peiling van AVS (890 respondenten) blijkt dat veel directeuren ontevreden zijn over hun financiële waardering. Daar komt bij dat zij taken toebedeeld krijgen van hun bestuur (65%) zonder de bijbehorende bevoegdheid (28.4%). Karin Straus, voorzitter AVS benadrukt: “Elke schoolleider heeft recht op een beleidsrijk geformuleerde functiebeschrijving die recht doet aan de werkelijkheid en waarin niet alleen de taken, maar ook de bevoegdheden die daarbij horen beschreven zijn....

Gratis workshop onderhandelen met je bestuur

AVS Academie organiseert met trainer Yvon van der Kroft voor leden en gratis workshop ‘onderhandelen met je bestuur'. Je kunt je inschrijven voor 21 november of 3 april. Tijdens de workshop onderhandelen met je bestuur doe je kennis op van de 5 richtlijnen van het onderhandelen. Ook krijg je inzicht in de waarderings- en beloningssystematiek van de CAO PO. Weet je hoe je je onderhandelingsstrategie het beste kunt voorbereiden, zowel op inhoud als op vaardigheid? We oefenen met casuïstiek...

OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren

Het onderwijs - met een groot personeelstekort - is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie. Dat schrijven de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf op 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. In het recent gesloten Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda heeft de...

Servicedocument aangepast

Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school. Versie van 20 mei...

Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan...

Scholen voortvarend bezig met Nationaal Programma Onderwijs

Meer dan de helft van de schoolleiders zegt dat het goed lukt om hun plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren, ondanks uitdagingen zoals de sluiting van scholen in december en januari. Op een klein deel van de scholen komt het programma niet goed van de grond. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het programma die aan de Tweede Kamer is gestuurd. Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat het (zeer) veel moeite heeft gekost personeel te vinden voor...

Belang schoolleider voor kwaliteit onderwijs goed op de kaart in Staat van het Onderwijs

Impact coronacrisis en lerarentekort leggen enorme druk op schoolleiders Het fundament van het onderwijs staat onder druk. En dat is een probleem dat besturen, schoolleiders en lerarenteams niet alleen kunnen oplossen. Er is sprake van een structureel tekort aan leraren (7,5%) èn aan schoolleiders (12,5%). De lange duur van de coronacrisis en de impact hiervan op het onderwijs zorgen voor een enorme belasting van leraren en schoolleiders. Gericht investeren in de beroepsgroepen...

Meld je aan voor de AVS-commissie Onderwijs

De beleidscommissie Onderwijs heeft ruimte voor nieuwe gezichten. De commissie adviseert het bestuur van de AVS – al sinds de oprichting van de vereniging – over lopende, actuele en toekomstige ontwikkelingen in het funderend onderwijs. In de commissie Onderwijs is er tijdens vijf à zes vergaderingen op jaarbasis ruimte voor eigen inbreng. Vaste agendapunten de komende jaren zijn passend en inclusiever onderwijs, Curriculum.nu, het Nationaal Plan Onderwijs, de Inspectie van het...

Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs de brochure ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ uitgegeven. Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot één...

Internetconsultatie wetswijzing onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

De structuur van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (ozl) wordt verbeterd. Hiervoor is een wetsvoorstel gemaakt. Voorstel is om alle financiële middelen, taken en mensen op het gebied van ozl onder te brengen bij een nieuwe landelijke stichting met regionale uitvoering. De internetconsultatie is gestart. Nu nog krijgen de universitair medische centra en onderwijsadviesbureaus (zo’n 20 organisaties) subsidie voor de onderwijsondersteuning (ozl). Deze taak komt bij één...