9157 resultaten
 • Vraag nu Subsidieregeling verbinding PO-VO aan

  Vanaf vandaag tot en met 13 maart 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen via de nieuwe regeling Verbinding po-vo. Het doel van deze regeling is om de samenwerking tussen scholen te bevorderen, om zo leerlingen te ondersteunen bij de overgang van PO naar het VO. Het is de bedoeling dat scholen in het primair, voortgezet en/of speciaal onderwijs een coalitie vormen, die bestaat uit vestigingen van ten minste twee PO-scholen en één VO-school. Het bevoegd gezag van een van de scholen...

 • Nieuwe rekentool Regeling onderwijskansen vo

  Het ministerie van OCW publiceerde onlangs een nieuwe rekentool die laat zien of en hoeveel geld vo-vestigingen voor het lopende kalenderjaar 2024 krijgen op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. ...

 • Subsidie Impuls open leermateriaal (IOL)

  Het subsidieplafond van de Subsidieregeling Impuls open leermateriaal (IOL) is verhoogd zodat er in totaal een bedrag beschikbaar is van  3.777.117 euro. Daarmee kan het ministerie een aantal lopende subsidieaanvragen alsnog honoreren. In de periode april-mei kan je waarschijnlijk weer subsidie aanvragen. ...

 • In april: vraag subsidie Ontwikkelkracht aan

  Vanaf begin april staat de subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 open. In het schooljaar 2024-2025 komt 13.248.770 euro beschikbaar, waarmee 305 vestigingen kunnen deelnemen. Als je in aanmerking komt voor de subsidie ontvang je een tegemoetkoming voor de uren die leraren of schoolleiders binnen het programma Ontwikkelkracht maken. Zo kun je onderwijsprofessionals in staat stellen om gestructureerd te werken aan hun ontwikkeling. ...

 • Themabijeenkomst Generatiemanagement

  Op 11 april in 3 regio’s Je bent schoolleider, 55plus, en vraagt je af hoe je het beste kunt samenwerken met de verschillende generaties in jouw school. Want ongemerkt zijn er misschien al vier generaties op jouw school aan het werk en je wilt dat al die generaties goed samenwerken. Maar, hoe overbrug je die kwart eeuw aan werkervaring? Generatiemanagement kan je hierbij helpen. Ervaren adviseurs van VfPf leggen dat uit tijdens deze bijeenkomst op 11 april. ...

 • Wat is de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op het schoolleiderschap?

  Sta sterk in de dynamiek van het onderwijs met Marja Creemers en de monitorgroep van het Schoolleidersregister PO. Zij praten je bij over ontwikkelingen en spanningsvelden. Met deze kennis op zak ga je beter navigeren door de complexiteit en de eisen van deze tijd.   ...

 • World café van ESHA op 28 februari

  In het  volgende digitale World Café van ESHA op woensdag 28 februari (14.30-15.30 uur):  wat kunnen schoolleiders doen om de toegenomen werkdruk van leraren aan te pakken en hoe kan technologie helpen een aantal van de uitdagingen het hoofd te bieden? ...

 • Themabijeenkomsten over verzuim en vitaliteit

  Hoe kan jij als schoolleider zo vroeg mogelijk toekomstig verzuim herkennen? En wat geeft jou zelf energie? Wil je alles weten over het voorkomen van verzuim en hoe je regie krijg op je eigen vitaliteit? Kom dan naar een themabijeenkomst, georganiseerd door AVS samen met het Vervangings- en Participatiefonds, in diverse regio’s: Zwolle, Utrecht, Den Bosch en Rotterdam. Data: 26 maart en 23 april. Meld je snel aan. ...

 • AVS start unieke opleiding zij-instroom schoolleiders

  AVS start dit voorjaar, in samenwerking met ATTC,  een unieke opleiding voor zij-instromers. Zo willen we meer potentiële schoolleiders voor dit boeiende vak aantrekken.  Lesmomenten vinden in de avond plaats, deelnemers volgen een startmodule en krijgen een assessment. Op donderdag 1 februari vond in Utrecht een inspirerende sessie voor geïnteresseerden plaats. ...

 • Hoe werk jij aan burgerschap?

  Sinds dit jaar is de basisvaardigheid ‘Burgerschap’ opgenomen in het toezichtskader van de inspectie. Veel scholen zijn hier ook al goed mee bezig. Op dit moment krijgen veel scholen een herstelopdracht, maar wordt het nog niet meegewogen in het eindoordeel van de onderwijsinspectie. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde onlangs een nieuwe themapagina Burgerschap op Onderwijskennis.nl die informatie geeft over hoe scholen de wettelijke taak tot uitvoering kunnen...

 • Nieuwe voorbeeldfuncties OOP voortgezet onderwijs beschikbaar

  De VO-raad heeft samen met de vakbonden nieuwe voorbeeldfuncties gemaakt voor de OOP-functies. De voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en kunnen worden gebruikt als een schoolbestuur de functies voor het onderwijsondersteunend personeel wil actualiseren. Belangrijk: voorbeeldfuncties dienen vooral als inspiratiemateriaal en moeten altijd worden getoetst aan de specifieke situatie binnen de school. Meer informatie en downloads functiebeschrijvingen...

 • Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

  Demissionair minister Paul heeft de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe regeling stelt aanvullende bekostiging beschikbaar voor vestigingen in het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te stimuleren. Ze vervangt de Regeling leerplusarrangement vo en treedt in werking met ingang van 1 februari 2024. Verschillen De nieuwe regeling verschilt op een aantal punten van de vorige:  het beschikbare budget is hoger; de...