Je horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën uitwisselen met schoolleiders in binnen- en buitenland. Een studie- en netwerkreis naar het buitenland met de AVS is een unieke, avontuurlijke ervaring!

Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een prikkelende sfeer, die je de gelegenheid geeft je eigen situatie te relativeren. Je kunt even afstand nemen van je eigen schoolorganisatie en je laten onderdompelen in een andere cultuur. Hoe zit het schoolsysteem van collega’s in het buitenland in elkaar? Hoe gaan zij met veranderingen om? Wat zijn de etnografische contexten en de opvoedingsidealen? Een leerrijke en inspirerende ervaring! Al ruim 25 jaar biedt de AVS een reizenprogramma aan specifiek afgestemd op onderwijsprofessionals. Door de grote ervaring en kennis van het onderwijs in het buitenland kan de AVS een gevarieerd aanbod presenteren. Vele collega’s uit po en vo gingen je voor, van besturen, (bovenschools of adjunct-)directeuren en leraren tot intern begeleiders, leerlingbegeleiders, bouwcoördinatoren en andere belangstellenden. De groepen hebben een maximale grootte. Leden hebben het voordeel dat zij met korting kunnen reizen.

"Bij ons is alles soms zo vanzelfsprekend. Dit leidde tot reflectie en verbondenheid en het opnieuw nadenken over onze visie en doelen"

Wendy ten Bookum, beleidsmedewerker Onderwijs en kwaliteitszorg bij Stichting Meer Primair
Slide 1 van1

“Het is fijn dat je op zo’n reis je collega’s beter leert kennen. Je leert hoe andere scholen van onze Stichting dingen aanpakken”

Wouter Groot Lipman, leerkracht Sint Jozefschool in Wijhe
Slide 1 van1

Vragen of meer informatie?

Paul van den Heuvel

Monique Duparant

Neem contact op met Paul van den Heuvel of Monique Duparant. Bel 030-2361010 of mail naar reizen@avs.nl.

Veelgestelde vragen over de studiereizen

 • Mogen werkgevers de arbeidsmarkttoelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs ook anders verdelen?

  In artikel 6.15a, lid 1, van de opengebroken en verlengde CAO PO 2019-2020 is bepaald dat leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), recht hebben op een arbeidsmarkttoelage. Deze toelage geldt per 1 augustus 2020.

  In de praktijk blijkt dat diverse werkgevers een onderscheid tussen leraren in het vso op basis van het uitstroomprofiel van leerlingen onwenselijk vinden. Hiervoor is in genoemd artikel (6.15a, lid 1 van de CAO PO 2019-2020) voorzien.

  Afwijken van de toelage zoals beschreven in artikel 6.15a, lid 1, kan alleen in overleg met de vakbonden in het DGO (het decentraal georganiseerd overleg als bedoeld in artikel 38 van de WEC) en zal vooral betrekking hebben op een andere verdeling van het beschikbare budget onder de leraren van het vso. Deze afspraken kunnen gemaakt worden per instelling en hebben minimaal betrekking op de doelgroep, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze. Ook wordt afgesproken hoe lang de afspraken gaan gelden, hoe de afspraak zal worden geëvalueerd en wanneer opnieuw overleg plaatsvindt indien aanpassing gewenst is.

  Kijk voor meer informatie over het voeren van DGO in Bijlage XIII B van de CAO PO 2019 –2020.

 • Welke regels gelden er bij het testen van leerlingen tot en met 12 jaar?

  Aanpassing van het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar

  • Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar wordt in beperkte mate aangepast: kinderen t/m 12 jaar laten zich testen bij klachten passend bij COVID-19. Neusverkouden kinderen t/m 12 jaar mogen naar de noodopvang, zie verder de 4e bullet. 
  • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  • Testen van kinderen t/m 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
   • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
   • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
   • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  • Kinderen t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en straks weer naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.
  • Het RIVM heeft het gewijzigde testbeleid toegevoegd aan de Handreiking bij neusverkouden kinderen.
 • Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?

  Het overzicht van de AOW-gerechtigde leeftijd ziet er als volgt uit:

  U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw AOW-leeftijd AOW:
  na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 + 4 maanden
  Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 2021 66 + 4 maanden
  Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 + 7 maanden
  Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 + 10 maanden
  Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2024 67
  Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1958 2025 67
  Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960 2026 67

  5 jaar van te voren wordt aangegeven wanneer u AOW krijgt.

 • Wat is het advies met betrekking tot mondkapjes?

  Met ingang van 1 december 2020 wordt het gebruik van mondneusmaskers binnen het schoolgebouw in het voortgezet (speciaal) onderwijs verplicht.

 • Wat verandert er voor het voorgezet (speciaal) onderwijs voor mondkapjes na het in werking treden van de COVID-19 wet?

  Op dit moment geldt voor situaties buiten de klas in het schoolgebouw het dringende advies om een mondkapje te dragen. Na inwerkingtreding van de COVID19-wet wordt dit omgezet in een verplichting. Dit geeft scholen, ouders en leerlingen helderheid dat er geen discussie mogelijk is over de plicht tot het dragen van een mondkapje in deze situaties.

 • Wat moet het voortgezet (speciaal) onderwijs regelen voor de mondkapjesplicht bij ingang van de COVID-19 wet?

  De school heeft een zorgplicht om voorzieningen te treffen dat aanwezigen in de school zich aan de Coronaregels kunnen houden.

 • Welke regels gelden er als een leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs geen mondkapje draagt?

  – Indien een leerling niet aanwezig is op school, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondneusmasker, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden:

  – De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding.
  – De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding van ongeoorloofd verzuim te doen via het verzuimregister bij de leerplichtambtenaar.
  – De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen.
  – In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.

  – Als een leerling wel op school verschijnt, maar wil geen mondkapje dragen (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om eerst te bepalen wat er gaat gebeuren.
  – De school stelt zelf maatregelen op en gaat zelf over de sancties. Hierbij zorgt de school voor instemming met de (G)MR bij wijziging van het gezondheid- en veiligheidsbeleid.
  – De school kan ervoor kiezen om de volgende stappen te volgen:

  – In overleg te treden met leerling en ouder
  – Een waarschuwing te geven aan de leerling
  – De leerling te schorsen
  – Indien de leerling na schorsing, alsnog weigert tot het dragen van een mondkapje, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar
  – De casus wordt overgedragen naar de leerplichtambtenaar

Meer veelgestelde vragen