Je horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën uitwisselen met schoolleiders in binnen- en buitenland. Een studie- en netwerkreis naar het buitenland met de AVS is een unieke, avontuurlijke ervaring!

Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een prikkelende sfeer, die je de gelegenheid geeft je eigen situatie te relativeren. Je kunt even afstand nemen van je eigen schoolorganisatie en je laten onderdompelen in een andere cultuur. Hoe zit het schoolsysteem van collega’s in het buitenland in elkaar? Hoe gaan zij met veranderingen om? Wat zijn de etnografische contexten en de opvoedingsidealen? Een leerrijke en inspirerende ervaring! Al ruim 25 jaar biedt de AVS een reizenprogramma aan specifiek afgestemd op onderwijsprofessionals. Door de grote ervaring en kennis van het onderwijs in het buitenland kan de AVS een gevarieerd aanbod presenteren. Vele collega’s uit po en vo gingen je voor, van besturen, (bovenschools of adjunct-)directeuren en leraren tot intern begeleiders, leerlingbegeleiders, bouwcoördinatoren en andere belangstellenden. De groepen hebben een maximale grootte. Leden hebben het voordeel dat zij met korting kunnen reizen.

"Bij ons is alles soms zo vanzelfsprekend. Dit leidde tot reflectie en verbondenheid en het opnieuw nadenken over onze visie en doelen"

Wendy ten Bookum, beleidsmedewerker Onderwijs en kwaliteitszorg bij Stichting Meer Primair
Slide 1 van1

“Het is fijn dat je op zo’n reis je collega’s beter leert kennen. Je leert hoe andere scholen van onze Stichting dingen aanpakken”

Wouter Groot Lipman, leerkracht Sint Jozefschool in Wijhe
Slide 1 van1

Vragen of meer informatie?

Paul van den Heuvel

Monique Duparant

Neem contact op met Paul van den Heuvel of Monique Duparant. Bel 030-2361010 of mail naar reizen@avs.nl.

Veelgestelde vragen over de studiereizen

 • Waar kan informatie verkregen worden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)?

  Het ministerie van OCW heeft een lijst met Q&A’s uitgebracht over het Nationaal Programma Onderwijs. Deze lijst is hier te downloaden.

 • Waar is informatie te vinden over de schoolanalyse

  Er is een stappenplan voor een schoolanalyse opgesteld.

  Download het stappenplan

 • Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022

  Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

  Soort onderwijsBedrag per leerling
  Basisonderwijs€ 252,78
  Speciaal basisonderwijs€ 379,17
  (Voortgezet) speciaal onderwijs€ 505,56

  Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.
   
  Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofd locatie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorgaand schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2020. Is het BRIN-nummer van uw school niet bekend? Deze is te vinden via: https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp.
   
  Het bedrag voor uw school is te berekenen met de Tool werkdrukmiddelen.

  Downloads

 • Overgangsregeling wet schooltijden versie 2020-2021

  Hierbij de vernieuwde versie Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2020-2021 van maart 2021.

  Hierin zijn de bedragen vanuit de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 gepubliceerd in de Staatscourant 2021 nr. 15565 31 maart 2021 opgenomen

  Downloads

 • Hoe is de bekostiging van het personeel PO geregeld?

  De Eerste regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 geven aan welke bedragen beschikbaar zijn voor de bekostiging van het personeel.

  Downloads

 • In de CAO PO 2019-2020 komen diverse verlofvormen voor. De AVS heeft een overzicht gemaakt

  Ter handreiking heeft de AVS op grond van de CAO PO 2019-2020, versie maart 2021, een overzicht van de verlofvormen samengesteld. In dit overzicht wordt aangegeven welke contractvormen in welke situatie mogelijk zijn.

  Download

 • Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

  Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

  Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

  Download

  Planverplichtingen (versie maart 2021)

Meer veelgestelde vragen