21 resultaten
 • Minister wil aanscherping verzuimaanpak. Wat vind jij?

  In zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juli jl. schrijft minister Wiersma dat hij nieuwe wetgeving in stelling brengt voor het terugdringen van langdurig schoolverzuim door de aanscherping van het verzuimbeleid. Wat verandert er door deze wet? De wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig;Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan; enHet onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Register Onderwijsdeelnemers sluit op 6 december

  Op 6 december 2021 sluit het huidige Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Dit is nodig om in januari 2022 het vernieuwde ROD voor po in gebruik te kunnen nemen. Scholen kunnen nog tot maandag 6 december, 18.00 uur leerlinggegevens uitwisselen. Daarna worden de gegevens uit het huidige ROD overgezet naar het vernieuwde ROD. In de 1e weken van 2022 sluiten alle po-scholen aan op het nieuwe ROD. Verzuimmeldingen Tijdens de sluiting is het alleen mogelijk verzuim te melden...

 • Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo

  Op 13 april 2021 is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. Met deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het behalen van twee van de sectorakkoorddoelen waarbij nog extra stappen gezet moeten worden:1.het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders;2.het aanpakken van verzuim. Deze aanvullende bekostiging moet...

 • Nog veel leerlingen thuis

  Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dat schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Slob geeft aan dat er vaak sprake is...

 • Kamer wil voorrang voor leraren bij coronatest

  De Tweede Kamer wil dat leraren, agenten en zorgpersoneel voorrang krijgen in de teststraten. Dat bleek in een debat in de Tweede Kamer op 3 september. Vanwege ondercapaciteit moet iedereen lang wachten op een test of uitslag. Hierdoor zitten leraren en kinderen onnodig lang thuis. De AVS heeft ook al eerder de minister en de Tweede Kamer opgeroepen om het vitale beroep van leraar voorrang te geven, zodat leraren binnen 24 uur weer voor de klas kunnen. Regerings- en oppositiepartijen zijn...

 • Melding ongeoorloofd verzuim niet nodig

  Scholen hoeven geen verzuimmeldingen te doen zolang de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Ook niet wanneer er afstandsonderwijs wordt aangeboden en een leerling het programma niet volgt. Verzuim mag wel gemeld worden als dat in het belang van de leerling is. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie er thuis geen veilige basis is, kan de school wel, na overleg met de leerplichtambtenaar, een melding van verzuim geven. Hiervoor gebruik je de verzuimsoort...

 • ‘Breng de juiste expertise dicht bij het kind’

  Het aantal thuiszitters blijft stijgen. Verbreding van schoolteams, vroegere signalering, maatwerk per leerling en financiële ontschotting moeten het tij alsnog keren. “We stellen nog steeds het systeem boven het kind. Nu is het moment om dat te veranderen.” Voor duizenden jongeren die Passend onderwijs nodig hebben, lukt het niet dat aan te bieden. Gevolg: ze zitten vaak langdurig thuis. Een weeffout in het huidige onderwijsstelsel, stelt landelijk bestuurlijk aanjager onderwijs, zorg...

 • Slob uit zorgen over aantal thuiszitters

  Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob kondigt maatregelen aan om het aantal thuiszitters te verminderen. Vorig jaar waren er meer dan 5.000 meldingen van absoluut verzuim, dit jaar is dat ruim 4.500. Ook het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar...

 • Ook po krijgt digitaal verzuimregister

  Net als alle andere onderwijssectoren gaat het primair onderwijs in de nabije toekomst ook met een digitaal verzuimregister werken. Vanaf 1 januari 2017 wordt hiermee proefgedraaid op een aantal basisscholen en sbo-scholen. Een digitaal verzuimregister helpt om het verzuim goed in beeld te hebben en het aantal thuiszittende leerlingen terug te dringen. Scholen kunnen verzuim sneller melden, zodat eerder actie mogelijk is. Ook komt er zo een uniforme werkwijze voor het registreren van verzuim....

 • Aantal spijbelaars gedaald

  Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is de verzuimregistratie van scholen en gemeenten verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris presenteert jaarlijks op de Dag van de Leerplicht cijfers over schoolverzuim. In zijn brief splitst Dekker verzuim uit in vier categorieën: absoluut verzuim (niet op school...

 • Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen schooljaar 2011 – 2012

  De directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs, de heer Kerstens, heeft een publicatie gemaakt over het schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over het schooljaar 2011 – 2012. Deze publicatie, een rectificatie van een eerdere publicatie in augustus 2012, gaat over een definitie van het luxe verzuim en de wijze waarop hierover opgave moet worden gedaan. Verder wordt in de publicatie aangegeven op welke wijze de gemeente gegevens moet verstrekken aan de minister over...