Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen.

Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend onderwijs aanscherpen en versnellen. De twaalf wetsvoorstellen wil hij bundelen tot twee à drie voorstellen. Voor de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs deed hij elf toezeggingen die dit jaar nog gerealiseerd worden, grotendeels nog voor de zomer. Ook komen hoogbegaafde leerlingen daarbij aan bod.

In het debat werd ook gediscussieerd over de ambitie om tot inclusiever onderwijs te komen. Minister Wiersma wil een routeboek of stappenplan maken dat houvast biedt voor een duidelijke en gedragen visie op inclusiever onderwijs. Vanuit de Kamer werd alleen de optie genoemd voor extra ondersteuning vanuit de jeugdzorg, om inclusiever onderwijs te realiseren.

De minister gaf ook aan dat hij de thuiszitterscijfers zorgelijk vindt, zoals hij al had aangegeven in de verzuimbrief. Hij wil het registreren van verzuim makkelijker maken en ook dat alle soorten verzuim verplicht geregistreerd worden. Ook wil hij kijken naar de mogelijkheden van hybride onderwijs en de ‘digitale school’. Dat sluit aan bij de hoofdlijnennotitie ‘Initiatiefwet Leerrecht’ van Kamerlid Van Meenen (D66). De minister beloofde nog voor de zomer met een idee voor een plan van aanpak ‘verzuim’ te komen.

Een voorwaarde voor het realiseren van Passend onderwijs is dat het onderwijs goed is, benadrukte Wiersma. Daarin speelt het masterplan basisvaardigheden (uit coalitieakkoord) een rol en een investering in goede schoolleiders en leraren. Ook wil de minister opnieuw kijken naar de verbetering van de zorgplicht en is hij van mening dat een landelijke norm voor basisondersteuning daarbij gaat helpen.

Links