Minister wil aanscherping verzuimaanpak. Wat vind jij?

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juli jl. schrijft minister Wiersma dat hij nieuwe wetgeving in stelling brengt voor het terugdringen van langdurig schoolverzuim door de aanscherping van het verzuimbeleid. Wat verandert er door deze wet?

 • De wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig;
 • Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan; en
 • Het onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet.

Over deze nieuwe wet loopt tot 23 september een internetconsultatie waarop iedere Nederlander kan reageren.

Wat vind jij? Praat mee!

Op donderdag 8 september (11-12 uur) organiseren we een interactieve Teams-sessie waarvoor we alle schoolleiders van Nederland uitnodigen. Het doel is ons eigen standpunt aan te scherpen en/of rijker te maken. De AVS zal via de internetconsultatie en aan de overlegtafels het standpunt van de schoolleiders laten horen en vraagt daarvoor jouw input.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan helpdeskadviseur Rik Jacobs (r.jacobs@avs.nl). Twee dagen van tevoren krijg je de link voor de sessie en een korte agenda.

Kun je niet aanschuiven op 8 september? Laat je stem dan horen door zelf deel te nemen aan de internetconsultatie.

Drie actielijnen

Met zijn aanpak richt de minister zich naar eigen zeggen op het voorkomen van verzuim – daar kun je niet tegen zijn. De minister wil dat signalen snel(ler) opgepikt worden waardoor er ook eerder gerichte interventies kunnen plaatsvinden. Dit kadert de minister verder af in een verbetering van Passend onderwijs en in een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg.

De aangescherpte verzuimaanpak kent drie actielijnen:

 1. Ieder kind wordt gezien, doordat we aanwezigheid centraal stellen;
 2. We bieden ieder kind een echt passend aanbod;
 3. We zetten digitaal afstandsonderwijs in voor kinderen en jongeren die geen (volledig) onderwijs op school (kunnen) volgen.

Voor de AVS springen er twee zaken uit:

 • de registratie en dus de administratieve last
 • digitaal afstandsonderwijs: wat vraagt dat van scholen?

Daarbij vragen wij ons hardop af of de aanpak van de minister het schoolverzuim echt zal terugdringen. Of is daar (ook nog) iets anders voor nodig?

Administratieve last

Zoals gezegd, stelt de AVS zich achter de minister wat het doel betreft, maar de nieuwe wet mag wat ons betreft niet leiden tot (veel) meer administratieve last – en zo ziet het er wel naar uit. Ook pleiten wij ervoor om de leerling administratie systemen (LAS) zó in te richten dat uitwisseling met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar (AVG-proof) geautomatiseerd kan geschieden. Daarbij moet geborgd worden dat de registratie het hulpmiddel is om met het verzuim aan de slag te gaan, met andere woorden de focus moet liggen op mensen-werk.

Digitaal afstandsonderwijs

Het lijkt de AVS een behoorlijke last voor individuele scholen om een apart digitaal aanbod te gaan organiseren, en wij zien hier dan ook expliciet een rol weggelegd voor de samenwerkingsverbanden en partners als Kennisnet. Daarnaast vinden wij dat onderwijs gebaat is bij persoonlijk contact en een goede relatie, en dat digitaal onderwijs dus slechts een tijdelijke oplossing kan zijn: fysiek onderwijs moet de norm blijven. Niet onbelangrijk: digitaal onderwijs moet ook kwalitatief goed onderwijs zijn.

Soms is de (digitale) school niet de aangewezen plek voor een kind om (weer) tot ontwikkeling te komen. Ook hiervoor moet in de wetgeving ruimte worden ingeregeld.

De wet

In de nieuwe wet (die als het aan de minister ligt begin 2024 in werking wordt gesteld) komen de volgende punten te staan:

 1. Scholen stellen verzuimbeleid op en voeren het uit;
 2. De wetgever schrijft een aantal elementen voor die in elk geval moeten terugkomen in het verzuimbeleid van scholen;
 3. Scholen registreren verplicht alle soorten verzuim, dus ook geoorloofd (ziekte)verzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim;
 4. Er wordt per les- of klokuur geregistreerd;
 5. De registratie wordt fijnmaziger: redenen van afwezigheid in categorieën in plaats van alleen ‘geoorloofd’ en ‘ongeoorloofd’ verzuim;
 6. De wet maakt de rol en plek van de leerplichtambtenaar en van het samenwerkingsverband duidelijk(er).

Links