Eindrapport monitor zelftesten in kinderopvang en onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon het gebruik van zelftesten in onderwijs en kinderopvang van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs gemonitord. Een samenvatting hiervan is ondergebracht in het Eindrapport Monitor zelftesten in onderwijs en kinderopvang. De omvang van de testperiode omvat 10 tot 12 weken.

Medio april 2021 is gestart met het beschikbaar stellen van zelftesten voor alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs, voor instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en voor hoger onderwijs en voor kinderopvangorganisaties. Het doel van het gebruik van zelftesten is om een besmetting met het coronavirus onder personeel en in een deel van de sectoren ook leerlingen/studenten zo snel mogelijk te signaleren om daarmee verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee zijn zelftesten voor de ministeries van OCW, Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een middel om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en de veiligheid rondom scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties te vergroten.

De monitoring heeft steekproefsgewijze plaatsgevonden. Op basis daarvan is in percentages aangegeven wat de resultaten per onderwijssoort en kinderopvang zijn. Ook is onderscheid gemaakt in de functiecategorieën.

In het eindrapport is geen eindconclusie opgenomen. De bevindingen worden per onderwijssoort en kinderopvang gegeven (zie download).

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden