Lees ook

 • AVS start webwinkel

  AVS gaat met de tijd mee en start een winkel online: de webshop, avs.nl/webwinkel. Op dit moment is het nog een kleine online bookshop met allerlei must-reads voor schoolleiders. Je kunt een KADER of bijvoorbeeld het cao-boek in bestellen. ...

 • Eigentijds jaarverslag AVS gepubliceerd

  Wist je dat onze helpdesk in schooljaar 2022-2023 maar liefst 2048 vragen heeft beantwoord? En dat 405 deelnemers een opleiding, leergang of training bij onze Academie volgde? Of dat we 276 posts op LinkedIn hebben gezet en 1780 nieuwe volgers kregen? Of dat ons DGO-team bij 80 decentraal georganiseerde overlegzaken betrokken was? Het jaarverslag 2022-2023 van AVS is dit jaar in een andere stijl gepubliceerd: als websitepagina en een factsheet (van 6 pagina’s). ...

 • Het grootste congres uit de geschiedenis  

  Met maar liefst 28 sessies en workshops(!), zes kennistafels en vier spraakmakende keynotes belooft het AVS Congres van vrijdag 15 maart grootser dan ooit te worden. Heb je nog geen ticket in the pocket? Kaarten bestellen kan nog nét. En met keuze uit zo veel tofs en interessants wordt het een dag om nooit te vergeten.   ...

Al het nieuws over avs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?

  Het advies luidt om met het onderwerp staking principieel om te gaan (eerbiedig het stakingsrecht, dwing stakende werknemers niet uren in te halen en vermijdt dat een staking gebroken wordt door bijvoorbeeld uitzendkrachten in te huren) om vervolgens na afloop van de staking te kiezen voor een praktische benadering met betrekking tot de onderwijstijd.
  – Ga na of het wel klopt dat de onderwijstijd niet wordt gehaald. De meeste scholen hebben ruime marges en bedenk dat de onderwijstijd is uitgesmeerd over acht jaar, waarbij wel moet worden voldaan aan het minimum voor onderbouw (3.520 uur in vier jaar) en bovenbouw (1.000 uur per leerjaar), gemiddeld 940 uur per leerjaar en het totaal van 7.520 uur.
  – Blijkt inderdaad dat er geen marges zijn of dat die uiterst klein zijn, vraag dan het zittende personeel of deze bereid is extra te werken tegen extra betaling.
  – Biedt dat geen soelaas, kijk dan of er extra personeel kan worden ingehuurd, al dan niet tijdelijk.
  – Constateert de onderwijsinspectie dat de onderwijstijd in de knel is gekomen, raak dan niet meteen in paniek maar leg uit hoe dit is veroorzaakt (overmacht) en denk gezamenlijk na over oplossingen (zoals de twee die hiervoor zijn genoemd).

 • Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?

  Neen, er is geen sprake van een wilde staking.

  Als u als schoolleider gaat staken is er sprake van een solidariteitsstaking. De regels daarvoor zijn voor u als schoolleider in principe hetzelfde als voor de rest van het personeel. Neemt u als schoolleider deel aan de staking, dan is het niet uit te sluiten dat een rechter uw staken als onrechtmatig zou kunnen beoordelen, dit als gevolg van het feit dat u geen belanghebbende bent bij de staking. Vandaar dat AVS oproept tot solidariteit en niet tot staking door schoolleiders.

  Als u als schoolleider zich solidair verklaart maar blijft werken is er geen sprake van een staking. Als de schoolleider wil werken maar dat niet kan omdat er geen personeel is en de school dicht blijft, dan blijft de schoolleider wel recht houden op salaris. De schoolleider is in deze een “buitenstaander”. De staking is niet gericht op zijn of haar salarisverbetering. Dit in tegenstelling bij de leraren, die als zij werkwillig zijn maar niet kunnen werken, wel mogen worden gekort op salaris. 

 • Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?

  Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.

 • Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?

  Voor de opvang kunnen  niet stakende leerkrachten en/of ouders die daartoe bereid zijn, worden ingezet. Wel moet duidelijk aan ouders worden gecommuniceerd dat hierbij slechts sprake kan zijn van opvang en niet van onderwijs geven/ontvangen.

 • Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?

  Ouders zijn verplicht hun kind deel te laten nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. (WPO art. 41 lid 1 en WEC art. 46 lid 1). Op hun beurt hebben scholen  daarmee de verplichting de leerlingen op te vangen, omdat de kinderen volgens het lesrooster, opgenomen in de schoolgids, op de stakingsdag ingeroosterd staan.

 • Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?

  Zowel stakers als werkwilligen moeten worden toegestaan te staken of te werken. Hieraan dient het bevoegd gezag (en daarmee de school) dus gehoor te geven.

 • Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
  • De AVS houdt geen registratie bij. Dit staat los van de aanmelding.
  • De AVS heeft geen stakingskas.
 • Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
  Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld.
  Deze is hieronder te downloaden.

  Downloads

 • Is er een voorbeeldbrief voor ouders bij een staking?

  Onderstaande voorbeeldbrief kan als basis gebruikt worden om de ouders te informeren over de staking van 6 september 2019.

  Downloads