Lees ook

 • Schoolleider, hoe blijf jij aangehaakt?

  Wat is de reden dat zoveel schoolleiders tussen de pakweg 30 en 45 jaar het schoolleidersvak opgeven? Op welke manier geven we zicht op de kansen in het vak, waardoor er een aantrekkelijk perspectief ontstaat? Welke innovatieve ontwikkelingen kunnen een positieve boost geven aan het vak? Hoe kunnen we meer/beter samenwerken met andere scholen? Ben jij een (innovatieve) schoolleider die zich met deze vragen bezighoudt en andere collega’s wil inspireren? Dan zijn we op zoek naar jou. AVS is...

 • Jouw meedenken is onmisbaar

  AVS is op zoek naar jou. Naar schoolleiders die niet alleen een duidelijke missie en visie hebben, maar ook hun steentje willen bijdragen aan een positieve verandering. Wil jij AVS voeden met jouw ideeën over geweldig onderwijs, bezielend leiderschap, beter personeelsbeleid en een sterke positie van schooldirecteuren (ook op financieel vlak)? Sluit je dan als vrijwilliger aan bij één van onze commissies. Daar profiteer je zelf ook van! ...

 • AVS als reisleider, ga je mee?

  Het aanbod van reizen in schooljaar 2024-2025 is bekend. Benieuwd naar de onderwijssystemen en -professionals in IJsland, Londen, de Noordse driehoek, Denemarken, Ierland, Washington DC, Canada, New York & Boston of Sint Maarten? Geef je dan op voor een studiereis met AVS en wissel ideeën uit met andere schoolleiders of onderwijsprofessionals. Er is ook een reis in eigen land. ...

Al het nieuws over avs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?

  Het advies luidt om met het onderwerp staking principieel om te gaan (eerbiedig het stakingsrecht, dwing stakende werknemers niet uren in te halen en vermijdt dat een staking gebroken wordt door bijvoorbeeld uitzendkrachten in te huren) om vervolgens na afloop van de staking te kiezen voor een praktische benadering met betrekking tot de onderwijstijd.

  – Ga na of het wel klopt dat de onderwijstijd niet wordt gehaald. De meeste scholen hebben ruime marges en bedenk dat de onderwijstijd is uitgesmeerd over acht jaar, waarbij wel moet worden voldaan aan het minimum voor onderbouw (3.520 uur in vier jaar) en bovenbouw (1.000 uur per leerjaar), gemiddeld 940 uur per leerjaar en het totaal van 7.520 uur.
  – Blijkt inderdaad dat er geen marges zijn of dat die uiterst klein zijn, vraag dan het zittende personeel of deze bereid is extra te werken tegen extra betaling.
  – Biedt dat geen soelaas, kijk dan of er extra personeel kan worden ingehuurd, al dan niet tijdelijk.
  – Constateert de onderwijsinspectie dat de onderwijstijd in de knel is gekomen, raak dan niet meteen in paniek maar leg uit hoe dit is veroorzaakt (overmacht) en denk gezamenlijk na over oplossingen (zoals de twee die hiervoor zijn genoemd).

 • Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?

  Neen, er is geen sprake van een wilde staking.

  Als u als schoolleider gaat staken is er sprake van een solidariteitsstaking. De regels daarvoor zijn voor u als schoolleider in principe hetzelfde als voor de rest van het personeel. Neemt u als schoolleider deel aan de staking, dan is het niet uit te sluiten dat een rechter uw staken als onrechtmatig zou kunnen beoordelen, dit als gevolg van het feit dat u geen belanghebbende bent bij de staking. Vandaar dat AVS oproept tot solidariteit en niet tot staking door schoolleiders.

  Als u als schoolleider zich solidair verklaart maar blijft werken is er geen sprake van een staking. Als de schoolleider wil werken maar dat niet kan omdat er geen personeel is en de school dicht blijft, dan blijft de schoolleider wel recht houden op salaris. De schoolleider is in deze een “buitenstaander”. De staking is niet gericht op zijn of haar salarisverbetering. Dit in tegenstelling bij de leraren, die als zij werkwillig zijn maar niet kunnen werken, wel mogen worden gekort op salaris. 

 • Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?

  Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.

 • Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?

  Voor de opvang kunnen  niet stakende leerkrachten en/of ouders die daartoe bereid zijn, worden ingezet. Wel moet duidelijk aan ouders worden gecommuniceerd dat hierbij slechts sprake kan zijn van opvang en niet van onderwijs geven/ontvangen.

 • Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?

  Ouders zijn verplicht hun kind deel te laten nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. (WPO art. 41 lid 1 en WEC art. 46 lid 1). Op hun beurt hebben scholen  daarmee de verplichting de leerlingen op te vangen, omdat de kinderen volgens het lesrooster, opgenomen in de schoolgids, op de stakingsdag ingeroosterd staan.

 • Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?

  Zowel stakers als werkwilligen moeten worden toegestaan te staken of te werken. Hieraan dient het bevoegd gezag (en daarmee de school) dus gehoor te geven.

 • Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?

  – De AVS houdt geen registratie bij. Dit staat los van de aanmelding.
  – De AVS heeft geen stakingskas.

 • Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?

  Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld.
  Deze is hieronder te downloaden.

  Draaiboek staking onderwijs versie jan 2020(pdf)