Lees ook

 • Estlandse schooldirecteuren op bezoek bij AVS

  Op woensdag 20 september waren er 21 schoolleiders uit Estland op bezoek bij AVS. Het schoolleiderstekort is ook in Estland een urgent vraagstuk. AVS ging hierover het gesprek aan. Medewerkers Frank Koelen en Lianne ter Steeg brachten samen met de 21 schoolleiders uit Estland een bezoek aan basisschool De Kwikstaart in Uithoorn. Schoolleider Boudewijn van Stuijvenberg vertelde enthousiast over het onderwijs op de Kwikstaart en de samenwerking binnen Brede School Legmeer. Daarna volgde een...

 • AVS in debat op Prinsjesdag

  Een (langjarig) politiek commitment op doelen en aanpak is met een schoolleiderstekort van bijna 14 procent actueler dan ooit. Dé reden voor AVS om aan te sluiten bij het Prinsjesdagdebat in Den Haag. ...

 • Onze nieuwe website gaat 1 juni live

  Een hele nieuwe uitstraling. Stoer, heldhaftig en met de bezieling die zo veel schooldirecteuren voelen voor hun vak. Achter de schermen is keihard gewerkt aan een nieuwe AVS-website. Gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en vooral lekker inspirerend. Op 1 juni gaat de nieuwe website live. We horen graag wat je ervan vindt! De nieuwe website maakt onderdeel uit van de nieuwe missie en visie van AVS, waarbij we meer dan ooit schoolleiders in positie willen brengen. Dat wordt dan ook onze...

Al het nieuws over avs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?

  Het advies luidt om met het onderwerp staking principieel om te gaan (eerbiedig het stakingsrecht, dwing stakende werknemers niet uren in te halen en vermijdt dat een staking gebroken wordt door bijvoorbeeld uitzendkrachten in te huren) om vervolgens na afloop van de staking te kiezen voor een praktische benadering met betrekking tot de onderwijstijd.
  – Ga na of het wel klopt dat de onderwijstijd niet wordt gehaald. De meeste scholen hebben ruime marges en bedenk dat de onderwijstijd is uitgesmeerd over acht jaar, waarbij wel moet worden voldaan aan het minimum voor onderbouw (3.520 uur in vier jaar) en bovenbouw (1.000 uur per leerjaar), gemiddeld 940 uur per leerjaar en het totaal van 7.520 uur.
  – Blijkt inderdaad dat er geen marges zijn of dat die uiterst klein zijn, vraag dan het zittende personeel of deze bereid is extra te werken tegen extra betaling.
  – Biedt dat geen soelaas, kijk dan of er extra personeel kan worden ingehuurd, al dan niet tijdelijk.
  – Constateert de onderwijsinspectie dat de onderwijstijd in de knel is gekomen, raak dan niet meteen in paniek maar leg uit hoe dit is veroorzaakt (overmacht) en denk gezamenlijk na over oplossingen (zoals de twee die hiervoor zijn genoemd).

 • Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?

  Neen, er is geen sprake van een wilde staking.

  Als u als schoolleider gaat staken is er sprake van een solidariteitsstaking. De regels daarvoor zijn voor u als schoolleider in principe hetzelfde als voor de rest van het personeel. Neemt u als schoolleider deel aan de staking, dan is het niet uit te sluiten dat een rechter uw staken als onrechtmatig zou kunnen beoordelen, dit als gevolg van het feit dat u geen belanghebbende bent bij de staking. Vandaar dat AVS oproept tot solidariteit en niet tot staking door schoolleiders.

  Als u als schoolleider zich solidair verklaart maar blijft werken is er geen sprake van een staking. Als de schoolleider wil werken maar dat niet kan omdat er geen personeel is en de school dicht blijft, dan blijft de schoolleider wel recht houden op salaris. De schoolleider is in deze een “buitenstaander”. De staking is niet gericht op zijn of haar salarisverbetering. Dit in tegenstelling bij de leraren, die als zij werkwillig zijn maar niet kunnen werken, wel mogen worden gekort op salaris. 

 • Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?

  Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.

 • Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?

  Voor de opvang kunnen  niet stakende leerkrachten en/of ouders die daartoe bereid zijn, worden ingezet. Wel moet duidelijk aan ouders worden gecommuniceerd dat hierbij slechts sprake kan zijn van opvang en niet van onderwijs geven/ontvangen.

 • Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?

  Ouders zijn verplicht hun kind deel te laten nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. (WPO art. 41 lid 1 en WEC art. 46 lid 1). Op hun beurt hebben scholen  daarmee de verplichting de leerlingen op te vangen, omdat de kinderen volgens het lesrooster, opgenomen in de schoolgids, op de stakingsdag ingeroosterd staan.

 • Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?

  Zowel stakers als werkwilligen moeten worden toegestaan te staken of te werken. Hieraan dient het bevoegd gezag (en daarmee de school) dus gehoor te geven.

 • Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
  • De AVS houdt geen registratie bij. Dit staat los van de aanmelding.
  • De AVS heeft geen stakingskas.
 • Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
  Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld.
  Deze is hieronder te downloaden.

  Downloads

 • Is er een voorbeeldbrief voor ouders bij een staking?

  Onderstaande voorbeeldbrief kan als basis gebruikt worden om de ouders te informeren over de staking van 6 september 2019.

  Downloads