Vakbonden: onderwijspersoneel met long-covid moet meer compensatie krijgen

De zorg en inkomensbescherming voor onderwijspersoneel met corona is niet voldoende geregeld. AVS en de lerarenbonden vinden dat een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en andere compensatiemaatregelen voor werknemers die long covid hebben opgelopen noodzakelijk zijn. Daarover schrijven zij een brandbrief aan de ministers van OCW en SZW.

De bonden wijzen erop dat werknemers in het onderwijs in hogere mate aan covid-gerelateerde veiligheidsrisico’s blootgesteld werden (en worden) dan werknemers in andere sectoren. Het overgrote deel van de beroepsbevolking kon ten tijde van de coronacrisis thuiswerken of werken met inachtneming van de coronamaatregelen zoals afstand houden. Voor personeel werkzaam in de cruciale beroepen, waaronder het onderwijs, was dit niet of in veel mindere mate het geval. Het onderwijs verzorgde tijdens de lockdowns noodopvang en onderwijs aan uitzonderingsgroepen en ging weer volledig open toen in de rest van de maatschappij nog beperkende maatregelen golden. Daarbij kreeg het onderwijs geen beschermingsmiddelen aangeboden en ook geen voorrang bij vaccinatie. Ook werd er ten onrechte vanuit gegaan dat kinderen het virus niet zouden overdragen. Afstand houden bleek praktisch onwerkbaar en de luchtkwaliteit en ventilatie was bij veel scholen en instellingen niet op orde. Kortom, het onderwijspersoneel heeft massaal gewerkt onder omstandigheden en normen die niet  voor de rest van de samenleving golden. De verplichte openstelling vanaf mei 2021 vond zelfs plaats op een moment dat de vaccinatie van mensen van beneden de 40 nog niet had plaatsgevonden. De onderwijsbonden zijn van mening dat bovenstaande omstandigheden reden zijn tot het nemen van meer maatregelen.

Tot nu toe hebben meer dan 1700 onderwijswerknemers met long covid zich bij een meldpunt gemeld. Een overgrote meerderheid heeft de besmetting vermoedelijk op het werk opgelopen. Ruim een derde van deze groep is jonger dan 40 jaar.

De consequenties voor collega’s die long covid oplopen, zijn groot. Een deel van de collega’s met long covid is inmiddels na twee jaar ziekte ontslagen of staat aan de vooravond van ontslag. Dat betekent, naast de directe extra zorgkosten, een grote inkomensterugval.

De bonden wijzen erop dat het onderwijs ‘vergeten’ lijkt te worden bij een aantal maatregelen die wel in de zorg zijn afgesproken. Zoals een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, een compensatieregeling (coronafonds) en een subsidieregeling voor werkgevers in verband met de loonkosten voor een aanvullende periode van zes maanden.