De AVS is als deelnemer aan het Ambtenarencentrum (AC), de werknemersvertegenwoordiging bij ABP, akkoord gegaan met een statutenwijziging waardoor het pensioenfonds een nieuwe bestuursvorm krijgt. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover: “Wij hebben kritische feedback gegeven op de voorgenomen koers en de invulling daarvan. Uiteindelijk heeft het ABP-bestuur meerdere adviezen overgenomen.”

Per 1 januari 2022 kent ABP een algemeen bestuur dat bestaat uit uitvoerend bestuurders, niet-uitvoerend bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het fonds. Een drietal uitvoerend bestuurders heeft de dagelijkse leiding. Dat zou zorgen voor meer slagkracht en snelheid in de besluitvorming en uitvoering. De toezichthoudende rol is weggelegd voor het niet-uitvoerend bestuur. Het verantwoordingsorgaan (AC) adviseerde positief over dit bestuursbesluit. In de komende maanden werkt ABP aan de personele invulling van het nieuwe bestuursmodel.

ABP-voorzitter Corien Wortmann: “De overgang naar het nieuwe bestuursmodel is een belangrijke stap om beter om te gaan met de uitdagingen waar ABP voor staat, zoals het nieuwe pensioencontract, in het belang van onze deelnemers en werkgevers. We hebben in nauwe samenspraak met ons verantwoordingsorgaan en sociale partners een invulling gekozen waarin de verbondenheid met hen van groot belang blijft.”

AVS: pensioendeelnemer moet centraal staan

Van Haren geeft aan dat het AC kritisch is geweest op de besluitvorming, omdat het de meerwaarde van de door ABP voorgestelde bestuurswijziging niet op alle punten zag. “Met name wat betreft de samenwerking met APG verwachten we niet dat een verandering van de bestuursstructuur ook leidt tot een effectievere samenwerking. Het AC heeft vooral benoemd dat het cruciaal is dat de deelnemer, de gepensioneerde of de slaper centraal staan in het pensioenfonds. Het pensioen is immers júist een arbeidsvoorwaarde van de sociale partners ten behoeve van de deelnemers en is geënt op de behoefte van de deelnemers.”

Voordrachtrecht bestuur ABP

De AVS-voorzitter vervolgt: “In onze reacties en adviezen op het ABP-voorstel is aandacht besteed aan het voordrachtrecht in het bestuur en de wijze van terugtrekken van een kandidaat en de volledigheid van informatie die niet-uitvoerend bestuurders dienen te hebben. Hierover is nu helderheid. De keuze voor dit nieuwe bestuursmodel is nadrukkelijk een keuze van het bestuur van de ABP. Het AC-bestuur heeft, alles afwegende, besloten om geen bezwaar te maken tegen de noodzakelijke statutenwijziging. Dit was geen unaniem besluit, maar sluit wel aan bij de mening die de AVS heeft ingebracht.”

>> Meer informatie over de nieuwe bestuursvorm van het ABP

Gerelateerd nieuws