Relevante onderwerpen

Lees ook

 • Bijpraatmoment pensioen

  Wil jij weten wat je inkomen gaat zijn als je straks met pensioen gaat? AVS organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, waarbij je offline of online bijgepraat wordt over het nieuwe pensioenstelsel en de mogelijkheden om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken. In het najaar van 2024 is onze eerstvolgende pensioenbijeenkomst. Deelnemers kunnen tijdens de pensioenbijeenkomsten al hun vragen stellen. De meeste vragen gaan over prepension ofwel: de mogelijkheden om eerder te stoppen met...

 • AVS-leden: ja voor transitieplan ABP

  Het bestuur van het Ambtenarencentrum, de centrale waarbij AVS is aangesloten, stemde vorige week in met het nieuwe pensioenstelsel en het concept-transitieplan voor (gewezen) overheids- en onderwijsmedewerkers. 75 procent van de AVS-leden stemden voor. ...

 • Webinar over transitie naar nieuw pensioenstelsel

  Onlangs kondigde AVS al zeven informatiebijeenkomsten aan over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is nu ook de mogelijkheid om op vrijdagmiddag 17 mei een webinar over dit onderwerp te volgen. Na de voorlichting vindt een AVS ledenraadpleging plaats. ...

Al het nieuws over pensioen

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Wat wordt er bedoeld met voorwaardelijk pensioen?

  Het voorwaardelijk pensioen is een verhoging van je ABP Ouderdomspensioen en het ABP NabestaandenPensioen bij overlijden vanaf 65 jaar. Je kon het voorwaardelijk pensioen krijgen als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. ABP noemt dit pensioen ‘voorwaardelijk’ omdat het niet definitief was zolang de regeling niet was afgelopen, m.a.w. dit deel van je pensioen kon je dus nog kwijtspelen. Voldeed je aan de voorwaarden, dan heeft ABP  je voorwaardelijk pensioen eind 2022 toegevoegd aan je opgebouwde pensioen omdat de regeling Voorwaardelijk pensioen 1 januari 2023 is afgelopen. Je kunt je voorwaardelijk pensioen nu niet meer verliezen.

  Wanneer heb je recht op je voorwaardelijk pensioen?

  – Als je bent geboren op of na 1 januari 1950, en
  – als je op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever, en
  – als je onafgebroken in dienst was bij een ABP-werkgever tot 1-1-2023. (Of tot aan het moment waarop je je ABP pensioen liet ingaan vóór 1-1-2023.)

  Voldoe je aan de voorwaarden? Dan heeft ABP op 30 december 2022 het voorwaardelijk pensioen toegevoegd aan je opgebouwde pensioen. Je kunt het nu niet meer verliezen door een eventueel ontslag.

  Voor vragen over je (voorwaardelijk) pensioen wend je je het best rechtstreeks tot ABP. Op de website van het ABP vind je veelgestelde vragen over het voorwaardelijk pensioen.

 • Bouwt de LIO pensioen en diensttijd op?

  Ja, de LIO bouwt normaal pensioen op en ook diensttijd voor zowel afvloeiing als jubileumgratificatie.

 • Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?

  In verband met het personeelstekort kregen wij de vraag of er mogelijkheden zijn om werknemers na hun AOW-gerechtigde leeftijd door te laten werken.

  Volgens de CAO PO 2019 – 2020 eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (artikel 3.5, lid 5).

  De mogelijkheid bestaat echter om jaarlijks overeen te komen om het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst telkens met maximaal 12 maanden uit te stellen (artikel 3.8).

  Het is ook mogelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen, die jaarlijks met ten hoogste 12 maanden kan worden verlengd. Dat kan maximaal zes keer voor in totaal maximaal 48 maanden. In de laatste situatie geldt dat bij beëindiging geen opzegging noodzakelijk is.
  De werkgever kan het verzoek naast zich neerleggen.

 • Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?

  In artikel 8.21 CAO PO 2019 – 2020 is het volgende over de levensloopregeling opgenomen.

  1. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling.
  De werknemer die onder de overgangsregeling levensloopregeling valt, kan gebruik blijven maken van de levensloopregeling, zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, hoofdstuk IIC en de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Stb. 2005, 115).

  2. Voor het primair onderwijs wordt de regeling uitgevoerd conform het uitvoerings-reglement levensloopregeling primair onderwijs, zoals vermeld in bijlage X van de cao.

  3. De uitkering van 0,8% van het salaris, de uitlooptoeslag en het schaaluitloopbedrag, ten behoeve van levensloop wordt maandelijks door de werkgever aan de werknemer uitgekeerd.

  LET OP: Van de levensloopregeling kan nog gebruik gemaakt worden tot 1 november 2021.

  Voor de fiscale gevolgen wordt verwezen naar https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html

 • Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?

  Het overzicht van de AOW-gerechtigde leeftijd ziet er als volgt uit:

  U bent geboren:U krijgt AOW in:Uw AOW-leeftijd AOW:
  na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954202066 + 4 maanden
  Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955202166 + 4 maanden
  Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956202266 + 7 maanden
  Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957202366 + 10 maanden
  Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958202467
  Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1958202567
  Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960202667

  5 jaar van te voren wordt aangegeven wanneer u AOW krijgt.

 • Hoe zorg je ervoor dat jij en je werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd vitaal blijven?

  De CAO PO 2019 – 2020 kent duurzame inzetbaarheid. Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben bovenop de reguliere 40 uur per jaar ook recht op 130 uur per jaar voor duurzame inzetbaarheid per jaar (deeltijders naar rato). Die uren kunnen werknemers op verschillende manieren inzetten. Zoals bijvoorbeeld een sabbatical, extra zorgverlof of recuperatie-verlof (zie artikel 8A.6 lid 2).
  Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te sparen (zie artikel 8A.7). Als je als 57-jarige vijf jaar spaart, beschik je na die vijf jaar over 850 uur. Vanaf je 62e kun je dan besluiten om wekelijks een dag recuperatieverlof op te nemen. Of je neemt een sabbatical of extra zorgverlof op. Verlof opnemen mag maximaal tot 340 uur per jaar (zie artikel 8A.7 lid 2).

  Generatiepact

  In de inzet van de AVS voor de CAO PO 2019 –2020 was het Generatiepact opgenomen. Als onderdeel van de mogelijkheden voor oudere werknemers om vitaal te kunnen blijven werken. Het Generatiepact is helaas niet opgenomen in de CAO PO. De cao-partners hebben wel afgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden van het Generatiepact te duiden.
  Het Generatiepact is een zeer interessante regeling voor duurzame inzetbaarheid en de instroom van jonge werknemers. In het kort betekent het: oudere werknemers krijgen de mogelijkheid minder te werken tegen gedeeltelijk behoud van salaris. Met als doel: vitale medewerkers en ruimte in de formatie. Met het Generatiepact borg je ook kennis en ervaring en kan de oudere werknemer gedeeltelijk plaatsmaken voor een jongere werknemer.
  Bij toepassing van het Generatiepact geldt dat de oudere werknemer ten minste 50 procent moet blijven werken. Er zijn verschillende varianten toepasbaar. Bijvoorbeeld dat een medewerker 50 procent gaat werken en daarvoor 70 procent van zijn salaris ontvangt, alsmede 100 procent pensioenopbouw. Kortom: een Generatiepact 50 – 70– 100. Of bijvoorbeeld een regeling 60 procent werken, 80 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Ieder bestuur kan zelf besluiten het Generatiepact in te voeren in de organisatie. Het dient hiervoor dan beleid te formuleren. De geleding personeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op grond van artikel 12, lid 1 onder b en f (Wet Medezeggenschap op Scholen, WMS).

  Download

  Informatie over het Generatiepact en APG (PDF)

 • Welke gevolgen heeft het Pensioenakkoord?

  Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Pensioenakkoord. Momenteel is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Aanvankelijk zou deze leeftijd in 2020 doorstijgen naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. In het akkoord is echter besloten om de huidige AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden nog twee jaar te bevriezen en daarna met enkele maanden per jaar te laten stijgen naar 67 jaar in 2024. Als blijkt dat de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2024 elk jaar met 8 maanden omhoog en niet meer met een heel jaar, zoals vóór het akkoord gepland was.

  Nadert u de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u in het volgende overzicht zien wat het akkoord precies voor u betekent:

  U bent geboren…U krijgt AOW in:Uw AOW-leeftijd is:
  na 31 december 1952 en voor 1 september 1953201966 jaar + 4 maanden
  na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954202066 jaar + 4 maanden
  na 31 augustus 1955 en voor 1 september 1955202166 jaar + 4 maanden
  na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956202266 jaar + 7 maanden
  na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957202366 jaar + 10 maanden
  na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958203467 jaar