Aanvullende bekostiging uit het NP Onderwijs 2022-2023

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het NP Onderwijs aanvullende bekostiging. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie krijgen scholen extra bedragen. Er is weer een rekentool beschikbaar waarin je kunt kijken om hoeveel geld het voor jouw school gaat. Het totaalbedrag per school is gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021. De definitieve aanvullende bekostiging staat in het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, en kan hiervan wat afwijken, meldt OCW.

De tool is een Excel bestand, en is te downloaden via https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/04/22/informatietool-bedragen-per-school. Let op: Apple-gebruikers hebben een applicatie nodig die .ods-rekenbladen opent.

Verschillen tussen scholen

Scholen met (bijvoorbeeld) een uitdagende leerlingenpopulatie of met veel leerlingen met ouders met een lage sociaaleconomische status, hebben een groter risico op onderwijsachterstanden. Deze scholen krijgen daarom een extra bijdrage die hoger is naarmate het achterstandsrisico groter is. Deze extra bijdrage is verwerkt in de informatietool met de bedragen per school.

Een basisschool of school voor voortgezet onderwijs krijgt per eenheid achterstandsscore een vast bedrag. De basis hiervoor is de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Deze CBS-indicator is in het PO al staande praktijk. In het VO is de systematiek hiervoor nieuw. Meer informatie over de CBS-indicator vind je op de website van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/26/achterstandsscores-nationaal-programma-onderwijs).

Voor SBO- en (V)SO-scholen wordt aangesloten bij de bestaande cumi-regeling. Deze scholen krijgen een bedrag per cumi-leerling boven het aantal van 4; ook cluster 1 en 2 lopen hierin mee.

De volledige Regeling aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO 2022-2023 wordt gepubliceerd in juni.

De bedragen

Basisonderwijs

 • Alle basisscholen krijgen een basisbedrag van 500 euro per leerling.
 • Scholen met veel risico-leerlingen ontvangen een extra bijdrage van 463,78 euro per achterstandspunt.
 • Scholen met een groot relatief risico op onderwijsachterstanden krijgen aanvullende bekostiging (527,72 euro per leerling; scholen met minder dan 145 leerlingen vaste voet van 17.551,78 euro met aftrek van 121,47 euro per leerling). Met dit geld kunnen zij hun personeel een arbeidsmarkttoelage toekennen waarmee zij in staat worden gesteld om makkelijker personeel aan te trekken en te behouden.
 • Voor nieuwkomers kan een school max. 10.909,17 euro per nieuwkomer ontvangen tijdens het eerste jaar, en 1.640 euro per nieuwkomer in de 2de, 3de en 4de jaar.

De betaling geschiedt maandelijks vanaf augustus 2022.

Meer informatie over de bekostiging en allerlei (andere) subsidieregelingen PO vind je op https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging-monitoring/basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

 • Voor hun vwo-, havo- en mavo-leerlingen plus voor de leerlingen uit vbo 1 en 2 staat een bedrag van 820 euro per leerling.
 • Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en uit vbo 3 en 4 is een bedrag van 1.330 euro gereserveerd.
 • Scholen met risico-leerlingen ontvangen een extra bijdrage van 1.887,84 euro per achterstandspunt.
 • Scholen met een groot relatief risico op onderwijsachterstanden krijgen aanvullende bekostiging. Met dit geld kunnen zij hun personeel een arbeidsmarkttoelage toekennen waarmee zij in staat worden gesteld om makkelijker personeel aan te trekken en te behouden. Voor vwo, havo, mavo en vbo staat een extra bijdrage van 617,35 euro per leerling. Scholen voor praktijkonderwijs ontvangen 772,10 euro per leerling.
 • Voor nieuwkomers ontvangt de school 2.619,47 euro per nieuwkomer per peildatum (max. 5 peildata).
 • Het budget van samenwerkingsverbanden VO voor lichte en zware ondersteuning wordt tijdelijk verhoogd. Deze verhoging (237,67 euro per leerling) is bedoeld om de kosten van het langere verblijf op te vangen van leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, bijvoorbeeld doordat er geen stage kon worden gevonden.
 • Reguliere vo-scholen (en vavo-instellingen) krijgen aanvullende bekostiging als tegemoetkoming in de uitvoeringskosten van het maatregelenpakket voor de eindexamens 2022 (91 euro per kandidaat voor alle vo-scholen en vavo-instellingen; en 173 euro per kandidaat extra voor vo-scholen en vavo-instellingen in de regio Midden).

De uitbetaling geschiedt als volgt: 5/12de deel in november 2022, 7/12de deel in februari 2023. Dit geldt niet voor de nieuwkomersbekostiging (die wordt in juni 2022 in een keer uitbetaald, voor twee schooljaren) en voor de samenwerkingsverbanden: maandelijks vanaf september 2022).

Meer informatie over de bekostiging en allerlei (andere) subsidieregelingen VO vind je op https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging-monitoring/voortgezet-onderwijs.

Menukaart

Opnieuw is het de bedoeling dat de interventies die de school kiest, uit de zogenoemde menukaart komen (https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag/menukaart). De gelden zijn bedoeld voor het komende schooljaar, maar kunnen ook nog wat later worden besteed. Toch vraagt OCW met klem om de middelen uiterlijk in schooljaar 2024-2025 uit te geven. De middelen kunnen niet worden teruggevorderd als ze niet (tijdig) zijn uitgegeven, meldt OCW overigens

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden