17 resultaten
 • Integratie onderwijs en zorg vraagt om ingrijpende stelselwijziging

  Een volgend kabinet moet zich hierover buigen Op het gebied van verbinding tussen onderwijs en zorg liggen diverse knelpunten, onder andere door de verschillen in (bekostigings)systematieken, kenmerken, culturen en inspectiekaders. Demissionaire ministers Slob van Onderwijs en Blokhuis van VWS beschrijven in een brief aan de Tweede Kamer deze knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitwerking hiervan leggen zij bij een volgend kabinet. Eén van de redenen waarom samenwerking...

 • Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben

  Het kabinet komt met maatregelen waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of in een zorginstelling. De ministerraad stemde in met een voorstel van minister Slob (OCW) en minister De Jonge (VWS).   Eén van de maatregelen is het vereenvoudigen van de financiering van zorg in het onderwijs. De bedoeling is dat scholen die...

 • Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld

  Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een aanmeldprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij aanmelding door ouders de zorgplicht ingaat. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet dan een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op de/een...

 • Tussen pengreep en insulinepen

  Iedere school kent leerlingen met medische problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd kunnen zien met leerlingen waarbij die problemen ernstig zijn. Welke zorg kan, mag en wil onderwijskundig personeel bieden? Door de invoering van Passend onderwijs en het schrijven van het schoolondersteuningsprofiel zijn veel scholen gaan nadenken over hun toelatings- en ondersteuningsbeleid. Daarbij passeerden...

 • Wat is nu eigenlijk ‘zorgplicht’?

  Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een – juridisch – begrip dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een wettelijk omschreven doel tot uitdrukking brengt. Hoewel de wetgever de term niet letterlijk heeft opgenomen in het wetsvoorstel, is het voor Passend onderwijs een belangrijk begrip. Wat is nu eigenlijk zorgplicht en welke gevolgen...

 • Scholen willen meer duidelijkheid over zorgplicht

  Scholen, ouders en leerlingen willen meer duidelijkheid over wat de zorgplicht van een school precies inhoudt, stelt promovendus Brechtje Paijmans. In haar proefschrift verduidelijkt Paijmans de reikwijdte van de zorgplicht en de aansprakelijkheid van scholen. Scholen krijgen steeds vaker claims van ouders en leerlingen, omdat zij zich niet aan de zorgplicht zouden hebben gehouden. Tegelijkertijd is het voor ouders en leerlingen onduidelijk wat zij van de school mogen verwachten wat betreft de...

 • Scholen willen meer duidelijkheid over zorgplicht

  Scholen, ouders en leerlingen willen meer duidelijkheid over wat de zorgplicht van een school precies inhoudt, stelt promovendus Brechtje Paijmans. In haar proefschrift verduidelijkt Paijmans de reikwijdte van de zorgplicht en de aansprakelijkheid van scholen. Scholen krijgen steeds vaker claims van ouders en leerlingen, omdat zij zich niet aan de zorgplicht zouden hebben gehouden. Tegelijkertijd is het voor ouders en leerlingen onduidelijk wat zij van de school mogen verwachten wat betreft de...

 • Rectificatie Regeling Leerplusarrangement VO

  In bijlage B van de Regeling van de staatssecretaris van OCW betreffende de wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en de eerste opvang Vreemdelingen 2009 zijn twee verschrijvingen opgenomen. Deze verschrijvingen zijn onlangs gerectificeerd. Postcode 2651 moet 2561 en 6932 moet 6982...

 • Rectificatie Regeling Leerplusarrangement VO

  In bijlage B van de Regeling van de staatssecretaris van OCW betreffende de wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en de eerste opvang Vreemdelingen 2009 zijn twee verschrijvingen opgenomen. Deze verschrijvingen zijn onlangs gerectificeerd. Postcode 2651 moet 2561 en 6932 moet 6982...

 • AVS simulatietool genomineerd voor NOT Innovatieprijs

  Donderdag 18 december 2008 heeft de vakjury van de NOT-Innovatieprijs de genomineerden bekend gemaakt. De spellen `Kind op de Gang´ en Leerling bij de Les´ van de AVS zijn een van de 9 gekozen producten of diensten, gekozen uit 55 inzendingen. De vakjury verklaart haar...

 • Invoering Passend onderwijs in fases

  Uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Dijksma onlangs stuurde aan de Tweede Kamer blijkt dat de invoering van Passend onderwijs in volle gang is en dat de betrokkenheid groot is. Maar voor bijvoorbeeld de aangepaste financiering is het veld nog niet klaar. Daarom ...

 • Stimuleringssubsidie Passend onderwijs

  Regeling gepubliceerd; aanvragen voor 12 november De Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008-2010 is gepubliceerd. Centrale doelstelling van deze regeling is het stimuleren van (onderwijskundige) initiatieven op kleinere schaal,...