Berichten

Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over ouders die invloed willen uitoefenen op het onderwijskundig rapport. De school moet voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport opstellen voor de ontvangende school.

In artikel 42 van de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat omschreven dat het onderwijskundig rapport wordt opgesteld door de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel. Ouders hebben géén invloed op de inhoud van het onderwijskundig rapport en kunnen dus géén correcties doorvoeren. De ouders ontvangen wel ter kennisgeving een afschrift van het onderwijskundig rapport.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft meer informatie over het onderwijskundig rapport, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers

Wat is nu eigenlijk ‘zorgplicht’?

Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een – juridisch – begrip dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een wettelijk omschreven doel tot uitdrukking brengt. Hoewel de wetgever de term niet letterlijk heeft opgenomen in het wetsvoorstel, is het voor Passend onderwijs een belangrijk begrip. Wat is nu eigenlijk zorgplicht en welke gevolgen...

Wie kent het kind het best?

Ouders hebben als educatieve partner een positieve invloed op de leerontwikkeling van hun kind. Toch zetten scholen deze partner vaak nog te weinig in om de onderwijsresultaten te verbeteren, stelt adviseur Gerard van...

Passend onderwijs en toelating tot het (speciaal) onderwijs

Hoe verloopt de toelating van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte in het kader van Passend onderwijs? Kader Primair zet de aanmeldingsprocedures voor de diverse schooltypen op een...

Regionaal ondersteuningsplan vervangt zorgplan samenwerkingsverband

Het bekende zorgplan van het samenwerkingsverband wordt in het kader van Passend onderwijs vervangen door het regionaal ondersteuningsplan. Hierin beschrijft het nieuwe samenwerkingsverband hoe het Passend onderwijs voor elk kind gaat...