Lees ook

 • AVS spreekt minister over doorstroomtoets

  Minister Paul gaat op korte termijn in gesprek met betrokken partijen, waaronder AVS, om een volledig beeld te krijgen welke zorgen er leven in het primair onderwijs over de planning van de doorstroomtoets medio februari 2024. De minister wil zicht krijgen op de dilemma’s die er zijn rondom de planning van die toets. Met name in het Zuiden van het land zijn er veel reacties gekomen, omdat de doorstroomtoets gepland is in de periode dat het Carnavalsfeest wordt gevierd. De minister...

 • Maak kennis met Ontwikkelkracht!

  Op 1 november informatieve kick-off  Ontwikkelkracht is er voor schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Daarvoor kunnen scholen aanspraak maken opmiddelen uit het Nationaal Groeifonds. Een aantal scholen is dit jaar gestart met een pilot. AVS informeerde je eerder over deze ontwikkeling. Nu is het tijd om je uit te nodigen voor een kennismaking met het programma...

 • Denk mee met vernieuwde kerndoelen

  SLO-congres op dinsdag 10 oktober Op dinsdag 10 oktober is het landelijke congres van SLO rondom de actualisatie van de kerndoelen. Schoolleiders PO en VO zijn bij dit congres van harte uitgenodigd om mee te denken over het beproeven van de kerndoelen in de praktijk en het verder uitwerken van de leerlijnen bij de kerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen.   Het meewerken aan de actualisatie geeft je als schoolorganisatie een kans om integraal de kwaliteit van je onderwijskundig...

Al het nieuws over kwaliteitsbeleid

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?

  De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de voorschriften van WPO artikel 8 lid 9. Daarnaast is er de regeling vaststelling schoolvakanties 20XX-20YY.

  Wet Primair Onderwijs (WPO)

  WPO artikel 8, lid 9 luidt als volgt:

  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

  1. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;
  2. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat:

  1°. de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren onderwijs ontvangen, en

  2°. aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs; en

  1. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

  Gebroken weken

  De onder 9.b.2o genoemde 7 weken noemen we gebroken weken. Dit zijn de spelregels die gelden voor deze vierdaagse schoolweken.

  Een gebroken week is een week waarin

  • een school een studiedag of een andere vrije dag plant;
  • een lokale feestdag valt (bijv. Pinkster Drie, Alkmaars Ontzet, Prinsjesdag).

  Géén gebroken week is een week waarin

  • een erkende feestdag valt (Tweede Paasdag, Koningsdag, …);
  • de school een studiemiddag of een andere vrije middag plant.

  Let op!

  • De week waarin het lange Hemelvaartweekend valt (donderdag t/m zondag vrij) wordt niet tot de gebroken weken gerekend;
  • Een driedaagse schoolweek is in beginsel niet toegestaan; soms organiseren scholen een tweedaagse met het team – neem in dit soort gevallen altijd even contact op met je inspecteur.

  Verlenging zomervakantie

  In de Regeling schoolvakanties 2022-2025, artikel 7 staat het volgende:

  Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden

  1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs kan de periode, bedoeld in Artikel 6 (De zomervakanties 2023, 2024 en 2025) verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

  Toelichting: Artikel 1, lid 7 van de Regeling vaststelling schoolvakanties is een aparte bepaling die scholen de mogelijkheid geeft om, in overleg met de medezeggenschap, dagen aan de zomervakantie vooraf te laten gaan of te laten volgen op de zomervakantie.

  Let wel: als u gebruik maakt van deze regeling, geldt deze verkorte schoolweek mee voor het aantal toegestane  gebroken weken = 7.

  Deze informatie is getoetst door het Informatiecentrum Onderwijs (ICO), mei 2022 en door de Inspectie van het Onderwijs, februari 2023.

 • Wat is een gebroken schoolweek?

  Veel schoolleiders zijn bezig met plannen van het nieuwe schooljaar. Er komen geregeld vragen binnen over het berekenen van vakanties en vrije dagen (en dus onderwijstijd)

  en het inplannen van studiedagen. Daarbij spelen de ‘gebroken weken’ een rol. In het onderwijs wordt er onderscheid gemaakt tussen kortere schoolweken veroorzaakt door een erkende feestdag en verkorte schoolweken vanwege bijvoorbeeld een studiedag.

  Wel of geen gebroken week?

  – Schoolweken die korter zijn omdat er een erkende feestdag in valt, zijn géén gebroken weken: Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag en Hemelvaartsdag.

  – Een vierdaagse schoolweek telt wél als een gebroken week als:

  • School de kinderen vrijaf geeft.
  • Er sprake is van een lokale feestdag (alle basisscholen in de gemeente zijn dan gesloten).
  • De kinderen vrij zijn vanwege een studiedag.

  In de wet staat dat in schoolweken van minder dan vier dagen het in principe niet is toegestaan om een studiedag vast te plakken aan bijvoorbeeld het pinksterweekend.

  Doe je dat toch? Dan telt die week wél mee als gebroken week. De kans bestaat dat de inspectie verzet aantekent tegen zo’n driedaagse schoolweek.

  Als er echter een studiemiddag wordt gepland, is er nog steeds sprake van een vijfdaagse schoolweek. De wet zegt namelijk niet dat een kind vijf hele dagen onderwijs

  moet krijgen. Verspreid de gebroken weken altijd evenwichtig over het schooljaar is het devies.

  Studiemiddagen en tweedaagsen

  In principe zijn tweedaagse studiebijeenkomsten niet toegestaan. Ervaring leert echter dat de inspectie meestal wel begrip heeft voor zo’n tweedaagse studiebijeenkomst als

  die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de school en het team. Stem dit voor alle zekerheid af met de inspecteur.

  Langere zomervakantie

  Artikel 1, lid 7 van de Regeling vaststelling schoolvakanties is een aparte bepaling die scholen de mogelijkheid geeft om, in overleg met de medezeggenschap, dagen aan de zomervakantie vooraf te laten gaan of te laten volgen op de zomervakantie. De zomervakantie mag verlengd worden met maximaal twee dagen ervoor of erna. Deze

  verkorte schoolweken tellen niet mee als gebroken schoolweken. Vermeld wel alle vakanties en vrije dagen in de schoolgids én houd voldoende marge-uren over om een calamiteit op te kunnen vangen (of realiseer je dat je een studiedag moet kunnen inleveren om een calamiteit op te vangen).

  Bij twijfel? Overleg!

  Neem bij twijfel altijd contact op met de inspectie om problemen te voorkomen. Vergeet ook niet dat je ieder schooljaar instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig hebt voor je (namens het bestuur) een besluit neemt over de onderwijstijd en de planning daarvan.

  Links

 • Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

  Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tussen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid. De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de bekwaamheidseisen.

  vgv-kp3-2017_0.png

  De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan de volgende drie bekwaamheidseisen:
  a) Vakinhoudelijke bekwaamheid
  b) Vakdidactische bekwaamheid
  c) Pedagogische bekwaamheid

  In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende eisen. Zij gelden voor:
  • basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

  Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvullende normen opstellen.

  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de bekwaamheidsdossiers op de school.
  Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0018692/2017-08-01

 • Is het toegestaan om een vierdaagse schoolweek in het primair onderwijs in te voeren nu er sprake is van een lerarentekort?

  Het is toegestaan om maximaal zeven weken in een schooljaar een vierdaagse schoolweek in te voeren. Een vierdaagse schoolweek kan dus niet permanent ingevoerd worden.
  Dat heeft minister Slob medegedeeld in zijn brief van 10 oktober 2018 aan de Tweede Kamer.

  Downloads

 • Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

  De ministeries van OCW en VWS hebben de factsheet ‘Diabeteszorg in het primair onderwijs’ gepubliceerd. Hierin staat hoe medicijnverstrekking aan leerlingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de aansprakelijkheid van personeelsleden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

  1. Reguliere zorgprofessionals: de aansprakelijkheid ligt bij de zorgorganisatie zelf

  2. Diabeteszorg door de ouders: de aansprakelijkheid ligt bij de ouders zelf

  3. Onderwijspersoneel dat bekwaam is om handelingen uit te voeren: de aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur
  4. Onderwijspersoneel dat optreedt als privépersoon: de aansprakelijkheid ligt bij de privépersoon zelf

  Downloads