Relevante onderwerpen

 

Lees ook

 • Feedback geven op nieuwe kerndoelen

  Meld je school nu aan voor najaar 2024 Voor het najaar van 2024 zoekt SLO scholen die de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid willen beproeven. AVS vindt het van belang dat scholen proactief bijdragen aan de curriculumherziening en roept schoolleiders op om met hun team deel te nemen aan deze beproeving als dat past in de schoolontwikkeling.    ...

 • Deel je good practice met NRO

  AVS vindt het belangrijk dat schoolleiders zich professionaliseren. Daarom hebben we een eigen academie waar schoolleiders zich kunnen voeden met de nieuwste inzichten en werkwijzen in het onderwijs. Een andere manier is het gebruikmaken van kennisdeling. NRO, onze partner waarmee we samenwerken om kennis voor het werkveld te delen, roept nu onderwijsprofessionals op kansrijke interventies aan te leveren. Heb jij een good practice waar je trots op bent? Deel die dan met NRO! ...

 • Opbrengsten Toekomstagenda Schoolleiders

  Wat is de positie van de schoolleider in 2025? Wat moet de schoolleider kennen en kunnen? Hoe blijft hij gemotiveerd? Welke professionele ruimte vraagt het schoolleiderschap? Wat zijn drijfveren en overtuigingen? Met de uitreiking vorige week vrijdag van het magazine ‘De schoolleider in verandering’ tijdens het schoolleiderscongres van AVS wordt teruggeblikt op het project. AVS houdt schoolleiders in positie, nu en in de toekomst. ...

Al het nieuws over kwaliteitsbeleid

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?

  (2024-07-03) De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de voorschriften uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), in het bijzonder artikel 8 lid 9. Daarnaast speelt de Regeling vaststelling schoolvakanties 20XX-20YY een rol.

  Wet op het Primair Onderwijs

  WPO artikel 8, lid 9 luidt als volgt:

  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:
  1. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;
  2. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat:

  1°. de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren onderwijs ontvangen, en
  2°. aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs; en

  3. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

  Gebroken weken

  De onder 9.b.2o genoemde zeven weken noemen we gebroken weken.
  Dit zijn de spelregels die gelden voor deze vierdaagse schoolweken.

  Een gebroken week is een week waarin
  – een school een studiedag of een andere vrije dag plant;
  – een lokale feestdag valt (bijv. Pinkster Drie, Alkmaars Ontzet, Prinsjesdag).

  Géén gebroken week is een week waarin
  – een erkende feestdag valt (Tweede Paasdag, Koningsdag, …);
  – de school een studiemiddag of een andere vrije middag plant.

  Let op!
  – De week waarin het lange Hemelvaartweekend valt (donderdag t/m zondag vrij) wordt niet tot de gebroken weken gerekend (de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend is een extra vakantiedag);
  – Een driedaagse schoolweek is in beginsel niet toegestaan; soms organiseren scholen een tweedaagse met het team – als je dat doet, bestaat de kans dat de inspectie je terugfluit (hoewel de ervaring leert dat hier niet consequent op wordt gehandhaafd).

  Verlenging zomervakantie

  In de Regeling schoolvakanties 2022-2025, artikel 7 staat het volgende:

  Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden
  1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs kan de periode, bedoeld in Artikel 6 (De zomervakanties 2023, 2024 en 2025) verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

  Toelichting: Artikel 1, lid 7 van de Regeling vaststelling schoolvakanties is een aparte bepaling die scholen de mogelijkheid geeft om, in overleg met de medezeggenschap, dagen aan de zomervakantie vooraf te laten gaan of te laten volgen op de zomervakantie.

  Let wel: als je gebruik maakt van deze regeling, geldt deze verkorte schoolweek mee voor het aantal toegestane  gebroken weken = #7.

  Deze informatie is getoetst door het Informatiecentrum Onderwijs (ICO), mei 2022 en door de Inspectie van het Onderwijs, februari 2023.

 • Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

  Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tussen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid. De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de bekwaamheidseisen.

  De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan de volgende drie bekwaamheidseisen:
  a) Vakinhoudelijke bekwaamheid
  b) Vakdidactische bekwaamheid
  c) Pedagogische bekwaamheid

  In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende eisen. Zij gelden voor:
  • basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

  Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvullende normen opstellen.

  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de bekwaamheidsdossiers op de school.
  Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0018692/2017-08-01

 • Is het toegestaan om een vierdaagse schoolweek in het primair onderwijs in te voeren nu er sprake is van een lerarentekort?

  Het is toegestaan om maximaal zeven weken in een schooljaar een vierdaagse schoolweek in te voeren. Een vierdaagse schoolweek kan dus niet permanent ingevoerd worden.
  Dat heeft minister Slob medegedeeld in zijn brief van 10 oktober 2018 aan de Tweede Kamer.

  Downloads

  Brief regering vierdaagse schoolweek(pdf)

 • Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

  De ministeries van OCW en VWS hebben de factsheet ‘Diabeteszorg in het primair onderwijs’ gepubliceerd. Hierin staat hoe medicijnverstrekking aan leerlingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de aansprakelijkheid van personeelsleden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

  1. Reguliere zorgprofessionals: de aansprakelijkheid ligt bij de zorgorganisatie zelf
  2. Diabeteszorg door de ouders: de aansprakelijkheid ligt bij de ouders zelf
  3. Onderwijspersoneel dat bekwaam is om handelingen uit te voeren: de aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur
  4. Onderwijspersoneel dat optreedt als privépersoon: de aansprakelijkheid ligt bij de privépersoon zelf

  Downloads

  Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs (december 2025)