73 resultaten
 • Nieuwe bestanden vangnetbepaling beschikbaar

  Op 11 januari schreef AVS al over de nieuwe vangnetbepaling voor GO-scholen. We meldden toen dat de informatie van DUO nog niet correct was. DUO heeft nu de bestanden aangepast. ...

 • Vervolgprotocol opstart SBAO en SO

  Het vervolgprotocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) is een vervolgversie op het protocolvoor de opstart van het SBAO en SO vanaf 11 mei 2020. Dit vervolgprotocol bevat verruimingen en verduidelijkingen die zijn gebaseerd op het kabinetsbesluit de basisscholen vanaf 8 juni weer geheel open te stellen. Uit dat besluit volgen ook verruimingen voor het SBAO en SO. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met...

 • ‘Erken dat je samen verantwoordelijk bent’

  Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar liefst 4.000 kinderen al langer dan drie maanden thuis. Daarbij zijn de kinderen met een vrijstelling van de leerplicht1 niet meegerekend. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert is aanjager van het Thuiszitterspact. “Deze 4.000 kinderen moeten eigenlijk allemaal teruggeleid kunnen worden naar het onderwijs”, zegt hij. “Ik zie de...

 • Zorgleerling geen nadeel voor klasgenoten

  De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, die onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruijs keek in het bijzonder naar zorgleerlingen met een ‘rugzakje’.    De extra aandacht die nodig is voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met aanzienlijke leer- of gedragsproblemen, zou ten koste kunnen gaan van de andere niet-zorgleerlingen in de...

 • Minder zwakke sbo-scholen

  Uit gegevens op de site van DUO blijkt dat er nog 288 scholen zijn voor speciaal basisonderwijs (sbo). Dit zijn hoofdvestigingen met een eigen brinnummer. Van deze 288 scholen zijn er nog maar 1,04 procent als zwak beoordeeld en zijn er geen zeer zwakke sbo-scholen...

 • 70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs

  In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar ruim 1,5 miljoen leerlingen (exclusief voortgezet speciaal onderwijs). Deze cijfers maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de zomervakantie bekend. De grote meerderheid (95 procent) ging naar het reguliere basisonderwijs. Ruim 38 duizend leerlingen zaten op het speciaal...

 • Kansen voor jonge leraren in Oost-Nederland

  Jonge leraren in Oost-Nederland maken kans op een vaste aanstelling bij een van de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs die zijn aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost-Nederland). Het samenwerkingsverband gaat actief banen creëren voor deze groep.   In het zogenaamde Banenplan 2014 is opgenomen dat de scholen, ondanks de krimp in de regio, ruimte gaan maken voor jonge mensen. Het samenwerkingsverband zet daarvoor het geld in dat door onderwijsminister Bussemaker...

 • Het ontwikkelingsperspectief in passend onderwijs

  In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen in het basisonderwijs moet voldoen. Voor het regulier onderwijs is het OPP nog geen gemeengoed. Het speciaal basisonderwijs heeft al langer ervaring met het ontwikkelingsperspectief. In de Wet Kwaliteit (v)so (1 augustus 2013) is de invoering van het OPP ook opgenomen. Het OPP...

 • Passende onderwijsarrangementen

  Bij het realiseren van Passend onderwijs is zorgplicht een kernbegrip. Een ander kernbegrip is ‘passend onderwijsarrangement’. Het gaat daarbij niet alleen om het vinden van de meest geschikte school voor een leerling, maar het biedt veel verdergaande mogelijkheden. Misschien wel in de eerste plaats het doorbreken van de kloof tussen regulier en speciaal: niet langer ofwel 100 procent regulier ofwel 100 procent speciaal. Er ontstaan kansen op nieuwe en creatieve oplossingen, zoals de aanpak...

 • Wat is nu eigenlijk ‘zorgplicht’?

  Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een – juridisch – begrip dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een wettelijk omschreven doel tot uitdrukking brengt. Hoewel de wetgever de term niet letterlijk heeft opgenomen in het wetsvoorstel, is het voor Passend onderwijs een belangrijk begrip. Wat is nu eigenlijk zorgplicht en welke gevolgen...

 • Eigenaarschap van kwaliteit

  Een pregnante vraag in alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op dit moment: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van basisondersteuning? Zijn dat de afzonderlijke besturen of is dat het (bestuur van het) samenwerkingsverband? Beide opties zijn mogelijk. Maar wat zijn de gevolgen van een gemaakte keuze? En wat betekent dat voor de taakinvulling van de afzonderlijke besturen, dan wel van het...

 • Vlaamse basisscholen krijgen doventolk

  In België kunnen vanaf dit schooljaar dove leerlingen op de basisschool ondersteuning krijgen van een gebarentaal- of schrijftolk. Voorheen werd er van uit gegaan dat leerlingen in het basisonderwijs te jong waren om gebarentaal voldoende onder te knie hebben om les te volgen met behulp van een tolk. Daarom was ondersteuning van een tolk alleen nog mogelijk voor studenten in het voortgezet en hoger onderwijs. Deze stelling blijkt inmiddels achterhaald en heeft de Vlaamse overheid doen...