Vervolgprotocol opstart SBAO en SO

Het vervolgprotocol opstart Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) is een vervolgversie op het protocolvoor de opstart van het SBAO en SO vanaf 11 mei 2020. Dit vervolgprotocol bevat verruimingen en verduidelijkingen die zijn gebaseerd op het kabinetsbesluit de basisscholen vanaf 8 juni weer geheel open te stellen. Uit dat besluit volgen ook verruimingen voor het SBAO en SO.

Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis en Siméa, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Dit vervolgprotocol bevat een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar scholen rekening mee kunnen houden. Dit protocol kan gezien worden als een handreiking voor eigen nadere invulling. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het protocol voor de opstart van het SBAO en SO op 11 mei 2020:

  • Het onderwijsaanbod wordt (iets) verruimd. Muziekonderwijs is toegestaan. Voor bewegingsonderwijs is er een protocol bewegingsonderwijs opgesteld door de KLVO en het LO platform.
  • Vaste vrijwilligers kunnen weer aanwezig zijn. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als voor het personeel.
  • Zorgondersteuning door ouders of verzorgers kan weer plaatsvinden. Deze ouders/verzorgers worden dan beschouwd als zorgondersteuners. Hierover moeten afspraken worden gemaakt tussen ouders/verzorgers en school.
  • In het leerlingenvervoer voor het speciaal (basis)onderwijs is er geen afstandscriterium en het is niet nodig te werken met afscheidingswanden of mondkapjes.
  • Medische handelingen kunnen uitgevoerd worden zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Een leerling of personeelslid met klachten die kunnen samenhangen met corona, gaan naar huis. Een temperatuurmeting wordt afgeraden.
  • De thuisblijfregels zijn nader uitgewerkt.

Deze lijst is niet volledig, lees daarvoor het protocol.

De meest recente corona richtlijnen

Links

De meest recente protocollen bewegingsonderwijs

De meest recente servicedocumenten