Nieuwe regeling ouderschapsverlof op 2 augustus

Ouderschapsverlof

De regels voor ouderschapsverlof gaan veranderen, omdat de algemene wetgeving hierover is veranderd. Op aanbrengen van de AVS wordt er op dit moment aan de cao-tafel nader overleg gevoerd over hoe een mogelijke overgangsregeling eruit gaat zien. Zodra wij daarover iets te melden hebben, komen we bij je terug met alle informatie.

De voorgestelde nieuwe cao-tekst luidt als volgt:

Betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet regelt betaald ouderschapsverlof voor iedereen in Nederland gedurende 9 weken tijdens het eerste levensjaar van het kind. In de CAO PO is al een regeling voor betaald ouderschapsverlof opgenomen. Partijen
vertalen de wettelijke mogelijkheden in een nieuwe regeling in de cao:

  • In het PO behouden werknemers het recht op 415 uur betaald verlof (wat meer is dan de 9 weken die de wet biedt) en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof.
  • Per 2 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 75 procent van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.
  • De terugbetalingsregeling (artikel 8.19 lid 3 en 4 van de CAO PO) vervalt per 2 augustus 2022 voor het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat is opgenomen in het eerste levensjaar.
  • Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar, kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden (55 procent  van de bezoldiging).

Overgangsregeling

Een opvallende verandering is dat de periode waarin ouderschapsverlof kan worden opgenomen, is teruggebracht van 8 naar 4 jaar. Daarover kregen we bij de helpdesk meerdere telefoontjes en e-mails. Medewerkers vragen zich af of er een overgangsregeling komt. Met name medewerkers die al een deel van hun verlof hebben opgenomen, vragen zich dit af. Voorbeeld: stel dat je al een deel ouderschapsverlof hebt opgenomen en dat je de rest bewaart voor als je kind naar school gaat en dus 4 jaar is geworden. Kan dat nog wel?

Los van de belangen van medewerkers (die in een aantal gevallen ook die van schoolleiders met jonge kinderen zijn…) is het voor schoolleiders belangrijk om te weten wat er precies gaat gebeuren, omdat zij in hun planning vaak al van alles hebben geregeld om ouderschapsverlof te faciliteren. Zodra meer bekend is, publiceert de AVS hierover op de website.