Handreiking voor strategisch personeelsbeleid

Vorige week is de inspiratiebundel Strategisch personeelsbeleid gepubliceerd. De bundel is bedoeld voor school- en teamleiders, bestuurders, leidinggevenden en HR-medewerkers die zich binnen het po, vo of mbo bezighouden of aan de slag willen met strategisch personeelsbeleid. AVS werkte mee aan de totstandkoming van de bundel.

AVS vindt het van essentieel belang om in het strategisch personeelsbeleid ruimte te maken voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders gericht op het inwerken en het leren leidinggeven aan onderwijsprofessionals. Door ook de professionalisering van schoolleiders in te bedden in SHRM benutten scholen optimaal de kansen voor het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving (goed werkgeverschap) en goede arbeidsmogelijkheden en zijn schoolleiders voldoende geëquipeerd om het personeelsbeleid goed uit te voeren. 

Strategisch personeelsbeleid staat aan de basis van goed opgeleid en voldoende onderwijspersoneel. Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel SHRM waarin staat dat een bestuur verplicht is om planmatig strategisch personeelsbeleid te voeren. Ook binnen de vorming van de Onderwijsregio’s is SHRM een centraal thema bij de aanpak van het personeelstekort.

Drie onderdelen

In de bundel zijn tips en handreikingen samengebracht over verschillende  HR- onderwerpen, zoals begeleiding van startende leerkrachten, maar ook het omgaan met werkdruk en werkstress. De bundel biedt praktische handvatten en toegankelijke inzichten in de mogelijke keuzes op basis van de volgende drie onderdelen:

  1. Externe & interne analyse – key issues

         Wat komt er op ons af?

  • Duurzame inzetbaarheid – HR uitdagingen

         Hoe houden we mensen gezond en vitaal en hoe vertalen we dat naar passende activiteiten?

  • Plan van aanpak – succesvolle implementatie

         Implementatie & monitoring: Wat staat ons te doen?

Schoolleider voldoende geëquipeerd

Schoolbesturen dienen continu te werken aan verdere versterking van de afstemming van het personeelsbeleid op de onderwijskundige doelen en de daaraan gekoppelde professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van al het onderwijspersoneel. Daarvoor is het essentieel dat de schoolleider voldoende geëquipeerd is.

De bundel is ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en AVS.

Link