Hoe behoud jij je leraar?

Schoolleiders spelen een superbelangrijke rol in het behouden van goede medewerkers en het aantrekken van nieuw potentieel. Zijn schoolleiders zich dit voldoende bewust? ResearchNed rapporteert in opdracht van het ministerie van OCW over de vertrekredenen van leraren in het po, vo en mbo. Onvrede over de schoolleider staat in de top 3. AVS ondersteunt schoolleiders door belangenbehartiging, netwerken en opleidingen om hier antwoorden op te vinden.

AVS herkent de vertrekredenen van de leraren en de invloed van de schoolleider op het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel en het behouden van leraren. Het appel op scholen wordt begrepen, maar tegelijkertijd is een integrale aanpak van problemen als het lerarentekort en de toenemende druk van ouders op scholen nodig om schoolleiders meer in positie te brengen. Het onlangs gelanceerde Deltaplan Lerarentekort is hier een oproep toe. Het schoolleiderstekort zorgt voor een versterking van de problematiek die in het rapport naar voren komt. Aandacht voor het schoolleiderstekort is minstens zo belangrijk als de aandacht voor het lerarentekort om vertrekredenen van leraren adequaat aan te pakken. Zo kunnen schoolleiders zich meer richten op hun strategische, onderwijskundige en personele leiderschapstaken, waar alle leraren weer van kunnen profiteren. AVS brengt dit in haar gesprekken met partners en stakeholders consequent naar voren.

Onvrede over schoolleider

Het onderzoek legt redenen bloot waarom leraren van baan wisselen of het onderwijs helemaal verlaten, wat de vertrokken leraren op de oude werkplek had kunnen houden en wat ex-leraren kan motiveren om weer leraar te worden. Onvrede over de schoolleider staat als derde in de top 3 van vertrekredenen, aldus dit rapport.
Volgens de ondervraagde leraren ontbreekt het vaak aan begrip en waardering vanuit de schoolleiding. Ook worden klachten niet serieus genomen. Daarnaast ervaren vertrekkende leraren te weinig ondersteuning bij persoonlijke problemen, zoals een burn-out of problemen met leerlingen of ouders. Daarnaast ervaren deze leraren een gebrek aan faciliteiten om het werk als leraar te vergemakkelijken of om de taaklast te verminderen. Deze groep leraren voelt zich vaak voor lief genomen en worden pas serieus genomen als het te laat is.

Vertrekkers behouden voor sector

Er is een grote diversiteit in vertrekredenen. De ervaren werkdruk heeft de hoogste score, gevolgd door het gebrek aan persoonlijke uitdaging of professionalisering. Op vier staat het gebrek aan begeleiding en de vijfde vertrekreden is de onvrede over de onderwijskundige visie en het gebrek aan autonomie.
Van de ondervraagde leraren komt de onvrede over de schoolleider het meest voor in het mbo. Startende leraren noemden dit motief minder vaak, dan (zeer) ervaren leerkrachten.
De meeste vertrekkers melden dat een andere, meer ondersteunende, directie hen voor de oude werkplek had kunnen behouden. Uit het rapport blijkt dat het vertrekken vanwege de schoolleiding vaak leidt tot het kiezen van een andere school in dezelfde sector of een andere sector van het onderwijs.

Scholen aan zet

In de conclusies wordt er een belangrijke appel gedaan op de scholen zelf om leraren meer te boeien en te binden. Werkdrukverlaging is de belangrijkste ingreep. Klassenverkleining is een belangrijke maatregel, maar ook het verlagen van de administratieve last, het aanstellen van onderwijsassistenten en het schrappen van allerlei projecten buiten de kerndoelen. Schoolleiders hebben hier een taak in om leraren zoveel mogelijk uit de wind te houden, leraren optimaal te faciliteren en hen taken uit handen te nemen.
Maar ook het werken in een hybride aanstelling, waarbij het werk voor de klas wordt gecombineerd met andere taken en verantwoordelijkheden binnen de school, noemen veel respondenten als oplossing.
Het inrichten van voldoende begeleiding voor leraren in de inductiefase is ook een opdracht, die weliswaar al veel aandacht heeft, maar blijkbaar nog meer aandacht verdient.

AVS ondersteunt

met elkaar in gesprek over de uitdagingen waar zij in de praktijk voor staan. In masterclasses geven we gericht aanbod, in regiobijeenkomsten ondersteunen we schoolleiders met inhoud om het werken in een school aantrekkelijker te maken.
Tot slot organiseert AVS leergangen als Visiegericht werken, Waarderend Leidinggeven en Gespreid Leiderschap, die een antwoord geven op de vragen die leraren aan de schoolleider stellen.

Links