Internetconsultatie Wet vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

Ouders met richtingbezwaren behouden de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van de leerplicht voor hun kinderen. Wel krijgen ze de plicht om hun kinderen zelf te onderwijzen, volgens vastgestelde criteria, onder controle van de onderwijsinspectie. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Slob waarover iedereen nu kan meediscussiëren in een internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot en met 16 juli.

Ouders die zich niet kunnen vinden in de richtingen van de bijzondere scholen in hun omgeving en hun kind(eren) ook niet naar het openbaar onderwijs willen sturen, kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5b van de Leerplichtwet 1969. Op dit moment zijn ouders niet verplicht om op een andere manier voor onderwijs voor hun kinderen te zorgen, laat staan dat er eisen worden gesteld aan de kwaliteit van alternatief onderwijs.

Nieuw: onderwijsplan indienen en beheersing Nederlandse taal
In het nieuwe voorstel blijven ouders het recht houden op vrijstelling van de leerplicht voor hun kinderen, wanneer zij ‘overwegende bezwaren’ hebben tegen de richting van alle nabijgelegen scholen. Net als nu moeten de ouders hun gemeente er van in kennis stellen dat zij deze bezwaren hebben. Nieuw is dat zij bij deze kennisgeving een verklaring van de onderwijsinspectie moeten aanleveren dat deze geen bezwaar heeft tegen de vrijstelling van de leerplicht en ook een bewijsstuk dat de ouder die het onderwijs gaat geven de Nederlandse taal beheerst op ten minste B2- of 3F-niveau. Want als ouders de vrijstelling krijgen, moeten zij (of in ieder geval een van hen) zelf het onderwijs verzorgen in het Nederlands. 

Ook moeten deze ouders jaarlijks een onderwijsplan opstellen. Dat onderwijsplan moet onder meer gegevens bevatten over de inhoud van het onderwijs (dat moet onder andere aan de kerndoelen voldoen), de locatie waarop het onderwijs wordt gegeven en de pedagogisch-didactische bekwaamheid van degene die het onderwijs geeft (ook een nieuwe eis) en hoe die bekwaamheid onderhouden wordt. De onderwijsinspectie gaat toezien op het thuisonderwijs, zowel op voorhand als tijdens de periode dat het thuisonderwijs gegeven wordt.

Al jaren politieke discussie
De politieke discussie over de wenselijkheid van thuisonderwijs in situaties van vrijstelling van de leerplicht ontstond na het advies van de Onderwijsraad in 2012 Artikel 23 ‘Grondwet in maatschappelijk perspectief’. In 2015 werd dit type thuisonderwijs meegenomen in het wetsvoorstel Onderwijs op een andere locatie dan de school, waarin de vrijstelling van de leerplicht werd afgeschaft. Thuisonderwijs werd wel toegestaan, maar onder strikte voorwaarden. Het wetsvoorstel is echter nooit behandeld en het huidige kabinet besloot om een nieuw wetsvoorstel in te dienen, Voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren, dat nu ter consultatie wordt aangeboden.

Links