Berichten

Balans

Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen. Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een…

Gespreid leiderschap in het onderwijs

Gespreid leiderschap brengt een schoolorganisatie in een spannend avontuur. Dat is de insteek van de auteurs van het onlangs verschenen ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs - elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’. Frank Hulsbos en Stefan Langevelde hebben hun onderzoeksbevindingen en de inbreng van gastauteurs - ook onderzoekers - samengebracht in een mooi en leesbaar palet. Centraal staat hoe de werkomgeving in de school eruit ziet, die leidt tot verbetering en vernieuwing van het...

Veranderende behoeften

Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat nieuwe ontwikkelingen zich continu zullen voordoen en houden rekening met het…

#wijschoolleiders

We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land. Want het is volstrekt duidelijk dat de knelpunten in hoog tempo toenemen. Bij het opvangen en aanpakken van personeelstekorten is de schoolleider in de eerste lijn dé persoon die ermee geconfronteerd wordt. Daarom onze actie Je kunt er niet omheen! #wijschoolleiders,...

#wijschoolleiders

We willen dat er weer muziek in de onderwijsarbeidsmarkt klinkt. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we dit met elkaar invullen. Daartoe worden meerdere breinsessies gehouden op allerlei plekken en manieren in ons land. Want het is volstrekt duidelijk dat de knelpunten in hoog tempo toenemen. Bij het opvangen en aanpakken van personeelstekorten…

Gevarenzone

Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft aan dat er enig begrip is voor de knelpunten op…

Uit de pas

Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld. De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Professionals die doorlopend aan hun…

Uit de pas

Al een aantal jaren zetten we in op het verder professionaliseren van schoolleiders en leraren. Inmiddels zijn we daar succesvol in. Op de pabo’s is een forse kwaliteitsslag gemaakt, ook in het samenwerken met het veld. De diverse schoolleidersopleidingen, na- en bijscholingen worden getoetst en gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Professionals die doorlopend aan hun ontwikkeling werken, is de nieuwe norm. In de school betekent dit dat bevlogen teams steeds professioneler...

Rechttrekken wat scheef is

Het Nederlandse onderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij een bijzondere balans is ontstaan tussen grote autonomie van scholen enerzijds en het afleggen van verantwoording anderzijds. Afleggen van verantwoording en zaken aantoonbaar maken kost tijd. Scholen hebben ruimte om te werken vanuit hun eigen missie en visie. Zij geven in een dynamisch krachtenveld invulling aan ontwikkelingen die de maatschappij vraagt. Daarnaast krijgen scholen steeds meer taken en verantwoordelijkheden...

Rechttrekken wat scheef is

Het Nederlandse onderwijs heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij een bijzondere balans is ontstaan tussen grote autonomie van scholen enerzijds en het afleggen van verantwoording anderzijds. Afleggen van verantwoording en zaken aantoonbaar maken kost tijd. Scholen hebben ruimte om te werken vanuit hun eigen missie en visie. Zij geven in een dynamisch krachtenveld invulling aan ontwikkelingen…

Zelf de regierol pakken

Uit de laatste Staat van het Onderwijs bleek dat bij vergelijkbare scholen, onder vergelijkbare condities, te vaak de opbrengsten zeer ver uit elkaar liggen. Wat maakt nu dat een deel van de scholen zo veel meer succesvol is dan andere? Uit divers onderzoek blijkt dat de rol van de schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de school. In ons veld zien we dat bij ontwikkelingen als Passend onderwijs, de transitie Jeugdzorg, de vorming van integrale kindcentra, het herontwerpen en...

Gedeelde verantwoordelijkheid

In onderwijs worden diverse interpretaties en invullingen gegeven aan goed werkgeverschap en zorg voor personeel. Schoolbesturen en schoolleiders hebben een grote mate van autonomie om deze verantwoordelijkheid in te vullen. Het gekozen en vastgestelde integrale personeelsbeleid geeft de kaders aan. Er zijn verschillen in accenten. Soms is de insteek meer opbrengstgericht, soms meer ontwikkelingsgericht. In een professionele cultuur kunnen zowel werkgevers als werknemers hun rol nemen om te...