Maatregelen door scholen om leervertragingen op te vangen hebben effect

Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs beschikbaar

In het funderend onderwijs bestaan nog steeds leervertragingen op het gebied van de kernvakken. Ook zijn er zorgen over het welbevinden van leerlingen en de ontwikkeling van executieve vaardigheden. Wel ziet het er naar uit dat de maatregelen die scholen en instellingen in het schooljaar 2020/2021 hebben genomen om leervertragingen te voorkomen of in te halen effect hebben gehad. Deze inzet heeft er aan bijgedragen dat vertragingen niet verder zijn toegenomen en soms deels zijn ingelopen. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs, die een beeld geeft van de stand bij de start van het schooljaar 2021/2022. De daadwerkelijke inzet van de middelen uit het NP Onderwijs is hierin nog niet zichtbaar.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is in februari van dit jaar gepresenteerd om de door de coronacrisis ontstane leervertragingen in te halen. Groepsleerkrachten, docenten, schoolleiders en bestuurders hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan het in kaart brengen van vertragingen en het maken van plannen om die vertragingen weer in te lopen.
Het beeld uit deze voortgangsrapportage sluit grotendeels aan bij het beeld dat er was bij de start van het NP Onderwijs en het bevestigt de noodzaak van de investering die door het kabinet is gedaan voor leerlingen. In het funderend onderwijs bestaan nog steeds leervertragingen op het gebied van de kernvakken. Met name in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn de vertragingen op sommige gebieden aanzienlijk. Daarnaast zijn er zorgen over het welbevinden van leerlingen en de ontwikkeling van executieve vaardigheden. De impact van corona is groter voor leerlingen die al op achterstand stonden.

Scholen hebben ten behoeve van de monitoring aan het begin van dit schooljaar een vragenlijst ingevuld met vragen over leervertragingen van hun leerlingen en over het proces van de keuze voor interventies en mogelijke knelpunten bij de implementatie daarvan.
In de rapportage wordt per onderwijssoort ingegaan op de stand van zaken.
Bij het primair onderwijs maken schoolleiders zich over het algemeen zorgen over de ontwikkeling op kernvakken, maar zij maken zich bovendien zorgen over het welbevinden en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van leerlingen. De schoolleiders van scholen met een relatief hoge achterstandsscore maken zich beduidend meer zorgen over de vertraging die hun leerlingen hebben opgelopen.
In het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben de schoolleiders van alle sectoren de grootste zorgen over de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij maken zich het meest zorgen over het welbevinden.

De schoolleiders in het voortgezet onderwijs maken zich de meeste zorgen over het welbevinden en de executieve vaardigheden van hun leerlingen. Hoe groot die zorgen zijn, verschilt per onderwijstype; in het praktijkonderwijs zijn de zorgen het grootst en in het vwo het kleinst. De zorgen hebben betrekking op alle leerjaren, maar zijn voor de hogere leerjaren iets groter.
Bij het voortgezet onderwijs is het verder opvallend dat de Engelse woordenschat van leerlingen in de onderbouw van alle onderwijstypen meer vooruitging dan voor de pandemie. De beheersing van Engelse leesvaardigheid laat overigens weinig verandering zien ten opzichte van pre-coronajaren.

In de rapportage wordt ook ingegaan op het personeelstekort en de positie van de medezeggenschapsraden.

De Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link