Scholen kunnen weer aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen, voor leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten.

De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren. Door deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om − in het voortgezet onderwijs − tot leren te komen. Het programma moet in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen bevatten:

  1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid,
  2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren
  3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Bij het aanvragen van de subsidie moet inhoudelijke informatie worden ingediend. Denk hierbij aan het aantal deelnemers, waarom specifiek deze deelnemers, hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen scholen is vormgegeven.

Meer informatie

Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en is een samenwerking van ten minste één po-school en ten minste één vo-school. Het doorstroomprogramma wordt aangeboden aan één cohort leerlingen die in groep 8 van het po en het eerste leerjaar van het vo het programma volgen. Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldplicht is te vinden op de website van DUS-I.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws