Lees ook

 • Hoe werk jij aan burgerschap?

  Sinds dit jaar is de basisvaardigheid ‘Burgerschap’ opgenomen in het toezichtskader van de inspectie. Veel scholen zijn hier ook al goed mee bezig. Op dit moment krijgen veel scholen een herstelopdracht, maar wordt het nog niet meegewogen in het eindoordeel van de onderwijsinspectie. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde onlangs een nieuwe themapagina Burgerschap op Onderwijskennis.nl die informatie geeft over hoe scholen de wettelijke taak tot uitvoering kunnen...

 • Krachtpatsers op hét schoolleiders event

  Ga samen met inspirerende sprekers de uitdagingen van de onderwijsarena aan en versterk je leiderschap. Leer knopen doorhakken die jouw school, team en leerlingen ten goede komen. ...

 • Denk mee over herijking sturing funderend onderwijs

  Ben jij geïnteresseerd in  dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? OCW roept schoolleiders op om daar eind januari in regiobijeenkomsten over in gesprek te gaan. Aanleiding is het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ en de manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs. AVS is vanuit de...

Al het nieuws over onderwijs

Veelgestelde vragen: Vragen

 • Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

  Personen die geen onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs (pabo) of voortgezet onderwijs (lerarenopleiding) hebben, mogen géén (muziek)onderwijs op de basisschool geven. Dit is expliciet vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit geldt daarmee ook voor mensen met de opleiding Gehrelsmuziekeducatie. Deze opleiding voldoet niet aan de bevoegdheidseisen. Mensen met een opleiding van Algemene Muzikale Vorming (AMV) en de opleiding Docent muziek (voorheen Schoolmuziek) zijn wel bevoegd.

  Voor vakleerkrachten muziek geldt dat zij in ieder geval de bevoegdheid voor het primair of voortgezet onderwijs moeten hebben, eventueel aangevuld met eerder genoemde opleidingen. Wie vóór 1 augustus 2006 de opleiding docent muziek heeft behaald is bevoegd, de docerend musicus is niet bevoegd.

  Gastdocenten

  De WPO en de WEC hebben geen regelgeving voor gastdocentschappen in het onderwijs. Binnen het primair onderwijs en de expertisecentra blijft de reguliere leerkracht volledig verantwoordelijk. Hij of zij kan af en toe of met enige regelmaat wel een gast uitnodigen in de klas.

 • Mogen scholen met groepen leerlingen een buitenlandse reis maken?

  Scholen mogen met hun leerlingen op schoolreis, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de
  regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg
  de regels op die op die bestemming gehanteerd worden. Voor buitenlandse reizen en reisadviezen
  kan meer informatie worden gevonden op www.nederlandwereldwijd.nl.

  Verder moet rekening gehouden met de maatregelen in het servicedocument voortgezet onderwijs,
  zoals de afstandsmaatregel tussen leraren en leerlingen. Dit geldt ook voor ouders die meegaan op
  een buitenlands reis of schoolreis/excursie. Ouders die kinderen vervoeren in een personenauto
  zijn niet verplicht om een mondkapje op te zetten.

 • Mogen scholen bepaalde groepen (zoals niet-immune leerlingen) uitsluiten van deelname aan een buitenlandse reis?

  Nee. Leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van een buitenlandse reis die wordt gemaakt als
  invulling van de onderwijstijd, met als enige reden dat ze geen bewijs van immuniteit kunnen laten
  zien. Wel moet de leerling zich conformeren aan de regels van het reisverkeer, en aan de regels in
  het betreffende land.

  Als het voor het verrichten van activiteiten in dat land noodzakelijk is om een negatieve testuitslag
  te laten zien, dan stelt de school de leerling in de gelegenheid om zich te laten testen. Het kan
  noodzakelijk zijn om het reisprogramma daarop aan te passen. Wanneer een (groep) leerling(en)
  zich frequent moet laten testen, en daardoor onderdelen van het programma niet kan bijwonen,
  mag de school in het programma differentiëren. De school blijft gedurende de reis verantwoordelijk
  voor de leerling, ook als deze onverhoopt besmet raakt en in quarantaine moet.

  Het is belangrijk dat de reis zoveel mogelijk inclusief wordt georganiseerd. Dat wil zeggen dat in
  elke excursie of buitenlandse reis zo veel mogelijk wordt vermeden dat leerlingen niet (volledig)
  kunnen deelnemen omdat zij niet-gevaccineerd zijn of geen testen wensen te ondergaan.

 • Hoe zit het met de privacy van de leerling om aan te geven of deze wel/niet gevaccineerd is voor een buitenlandse reis?

  Voor de school is het praktisch onmogelijk om een verantwoorde buitenlandse reis op te zetten
  zonder daarbij op een bepaalde manier inzichtelijk te hebben wie een geldig coronabewijs kan laten
  zien (bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs).

  Zij kan daarom vooraf aan de leerlingen vragen of zij vrijwillig aan de school kenbaar willen maken
  of zij over een geldig en voor de reis geschikt coronabewijs beschikken. De leerling is hier echter
  niet toe verplicht. Als blijkt dat de leerling niet over een geldig en voor de reis geschikt
  coronabewijs beschikt of kan beschikken, of als een leerling daar geen informatie over wil
  verschaffen, kan deze niet voldoen aan de reisregels en kan de leerling niet mee.

  De school kan ook voorafgaand aan de reis aan leerlingen vragen of het bij hen nodig is om zich te
  laten testen in het buitenland. De leerling mag dit vrijwillig aangeven, maar is daar niet toe
  verplicht. Wanneer de leerling zich niet wil laten testen – of niet wil doorgeven of er al dan niet
  getest moet worden – is niet zeker of kan worden voldaan aan de regels in dat betreffende land.
  De leerling kan dan niet mee op de reis. Het is van belang dat de school hier helder over
  communiceert richting de leerling en de ouders/verzorgers.

 • Moet de school de kosten van de testen in het buitenland betalen wanneer de leerling geen bewijs van immuniteit kan laten zien tijdens een buitenlandse reis?

  De kosten van het testen zijn onderdeel van de invulling van het onderwijsprogramma (de reis).
  Dit geldt ook voor de test die noodzakelijk is voor de reis naar het buitenland. De school mag
  vragen of (ouders/verzorgers van) leerlingen een vrijwillige bijdrage leveren voor deze kosten,
  maar de leerling mag niet worden uitgesloten van (onderdelen van de) buitenlandse reis wanneer
  er geen bijdrage wordt geleverd.

 • Moet de school een verplicht alternatief onderwijsaanbod bieden voor leerlingen die tijdens een buitenlandse reis in quarantaine moeten?

  Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
  initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
  onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
  wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
  wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
  bestemming.

 • Moet de school een verplicht alternatief onderwijsaanbod bieden voor leerlingen die niet mee gaan met een buitenlandse reis?

  Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of quarantaine

  Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
  initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
  onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
  wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
  wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
  bestemming.

 • Wat als een buitenlandse reis niet onder onderwijstijd plaatsvindt (zoals een wintersportreis)?

  Als een reis niet onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt, maar bijvoorbeeld op
  initiatief van een individuele leraar of een groepje leerlingen in de vakantie, is de
  onderwijswetgeving niet op de reis van toepassing. Men mag in dergelijke gevallen zelf beslissen
  wie er mee gaat en wie niet. Uiteraard blijven de algemeen geldende coronaregels ook in dit geval
  wel van toepassing, en dient men zich te houden aan de voorschriften die gelden op de plaats van
  bestemming.