Nieuwe subsidieronde School en omgeving

Van 1 t/m 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken.
De subsidieregeling School en omgeving is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore (categorie A-scholen) en voor scholen binnen bestaande partnerschappen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving (categorie B-scholen). AVS juicht het toe dat er meer gelijke kansen ontstaan voor kinderen, maar blijft zich inspannen voor meer structurele middelen, zodat alle kinderen meer kansen krijgen!

In totaal heeft ongeveer 60 procent van de scholen (534 van de 889) in de doelgroep een aanvraag ingediend in de eerste aanvraagperiode. Daarnaast hebben vijf zogenaamde voorlopercoalities (in totaal 95 scholen) de subsidie ontvangen via de interdepartementale Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke wijk. In de eerste aanvraagperiode hebben dus 629 scholen al aanvragen ingediend. Dit is een mooie eerste stap, maar de minister wil wel dat daar nog veel meer scholen bijkomen en wil voor de nieuwe aanvraagronde het percentage van scholen die een aanvraag kunnen indienen oprekken: van vijf naar tien procent van de leerlingen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores. 

Resultaatverplichting

Uit onderzoek blijkt dat categorie A-scholen geen aanvraag doen om verschillende redenen: de krappe tijd om de aanvraag in te dienen, onbekendheid met het programma, een grote belasting door andere programma’s (bijv. basisvaardigheden) en de stevige resultaatseisen. Wat die resultaatverplichting betreft: de minister begrijpt dat het veel vraagt van scholen om in korte tijd een aanbod neer te zetten van minimaal vier uur per leerling per week, maar tegelijkertijd is dit wel nodig om daadwerkelijk een positieve impact te hebben. De minister benadrukt dat het om een groot maatschappelijk probleem en een forse investering gaat, wat rechtvaardigt dat de overheid zicht houdt op de opbrengsten en bijstuurt indien nodig. 

Informatie en ondersteuning

Scholen hebben goede voorbeelden nodig en hebben behoefte aan informatie en ondersteuning bij het maken van een plan en het doen van een aanvraag. Tot de tweede aanvraagperiode in april intensiveert OCW daarom de communicatie. De Gelijke Kansen Alliantie gaat daarnaast in gesprek met gemeenten, reeds deelnemende coalities en nieuwe scholen om te bekijken hoe zij lokaal het beste ondersteund kunnen worden en tot een aanvraag kunnen komen. Het doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk leerlingen een verrijkte schooldag te kunnen bieden.

Maatschappelijk effect

Het ministerie stelt dat ongeveer de helft van de scholen in Nederland al een vorm van verrijkt aanbod heeft. Het aanbod is divers, maar er zijn nog geen onderzoeksresultaten over de effecten ervan. Onderzoeken lopen om deze effecten in kaart te brengen, waaronder een meerjarige monitor die naar verwachting in de eerste helft van 2024 de eerste resultaten presenteert. 

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links