AVS bereidt inzet cao voor

Hoe komt de CAO PO tot stand?

De huidige cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Inmiddels zitten de cao-partijen daarom weer om de tafel. Op de infographic is te zien welke stappen er allemaal doorlopen kunnen worden, omdat een cao op verschillende manieren tot stand kan komen. Op dit moment halen we de input op bij onze leden en formuleren we een inzet (stap 3 en 4). Eind maart/begin april verkennen de vakbonden met elkaar of ze met een gezamenlijke inzet komen of met een eigen inzet de onderhandelingen ingaan.

Onze leden zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in dit proces en vragen zich af wat de inzet van AVS gaat zijn. Gezien de fase van het cao-proces waarin we ons nu bevinden, kunnen we hierover op dit moment nog niets anders meedelen dan dat de input van onze leden via peilingen, de helpdesk ( helpdesk@avs.nl ), via onze commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en de AVS Ledenraad altijd de basis vormt voor onze inzet.

Zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen, behartigen we als AVS aan de cao-tafel de belangen van de AVS-leden binnen het primair onderwijs en dat bepaalt natuurlijk ook onze inzet.

Via onze gebruikelijke nieuwskanalen houden we onze leden op de hoogte.

Een meer uitgebreide toelichting op het cao-proces:

De stappen zijn:

1. De Minister van Onderwijs maakt plannen, die in het regeerakkoord komen (bijvoorbeeld het dichten van de loonkloof, of het onderbrengen van VSO bij het VO). De Minister van Financiën bepaalt de begroting en hoeveel geld er komt voor de plannen (het kan dus ook zo zijn dat er te veel plannen zijn voor het beschikbare geld). De PO-Raad krijgt vanuit het ministerie van OCW de referentieruimte door (meestal rond de voorjaarsnota).

2. De PO-Raad ontvangt financiële ruimte en onderhandelt met de vakbonden over de verdeling. De onderhandelingen zijn vertrouwelijk. In elke vergadering maken partijen afspraken over de communicatie.

3. Vakbonden en PO-Raad (sociale partners) halen input op bij hun leden. AVS doet o.a. peilingen onder de leden, bevraagt de commissie en de e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid, haalt informatie op bij de AVS Ledenraad, de collega’s van de AVS Helpdesk, de adviseurs en de juristen (waarover worden vragen gesteld, wat is er onduidelijk, waarover zijn klachten?) en formuleert mede op grond hiervan een concept-inzet voor de onderhandelingen.

4. Het bestuur van de AVS stelt in overleg met de ledenraad en de commissie A&P de AVS-inzet van de onderhandelingen vast en het mandaat voor de cao-onderhandelaren.

5. De vakbonden delen de inzetbrieven met elkaar om te verkennen of vakbonden tot een gezamenlijke inzet kunnen komen;
• lukt het om te komen tot een gezamenlijke inzet, dan heeft dit primair de voorkeur. De vakbonden delen dan deze gezamenlijke inzetbrief met hun leden, meestal via de website (de AVS-inzet is dan alleen voor intern gebruik).
• lukt het niet om te komen tot een gezamenlijke inzetbrief namens alle vakbonden, dan kan het zijn dat een of meerdere vakbonden een eigen inzet(brief) deelt/delen met de PO-Raad en een eigen inzet publiceren.

6. De sociale partners delen de inzetbrieven met elkaar (het moment warop wordt aan de CAO-tafel bepaald). Sociale partners lobbyen om zoveel mogelijk partijen voor hun plannen/ideeën te winnen. Hierna volgt het onderhandelingsproces.

7. Als tenminste één vakbond[1] (van de 5 vakbonden), met daarbij in elk geval de PO-Raad, het eens is over de verdeling, kan een onderhandelaarsakkoord overeengekomen worden (voor de sector PO is het natuurlijk beter wanneer alle sociale partners het eens zijn over een onderhandelaarsakkoord).[1] Bij een Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) zijn tenminste drie van de vijf vakbonden nodig om een overlegresultaat te behalen waarbij de AOb 2 stemmen heeft (AOb en FNV Overheid worden namelijk door dezelfde onderhandelaar vertegenwoordigd). Zie bijlage XIII B artikel 8 lid 2 CAO PO

8. Sociale partners leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun leden. AVS legt het onderhandelaarsakkoord (positief, neutraal of negatief) voor aan de leden. Zodra de meerderheid van de AVS-leden positief voor het onderhandelaarsakkoord stemt en/of het bestuur van de AVS akkoord is, mag de AVS cao-onderhandelaar de nieuwe CAO PO ondertekenen. Wanneer de PORaad en tenminste één andere vakbond toestemming hebben van hun leden en/of het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief cao-akkoord is er een nieuwe CAO PO.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden