Rechtsbijstand


Artikel 1

De AVS verleent rechtsbijstand aan leden van de AVS, die problemen hebben in hun hoedanigheid als werknemer, die werkzaam zijn in een leidinggevende functie en die conform hun lidmaatschap hier recht op hebben. Voorwaarde hierbij is dat aan de contributieverplichting is voldaan.

Artikel 2

De AVS verstaat onder rechtsbijstand het verlenen van juridisch advies aan en het optreden in en buiten rechte voor en/of namens de rechthebbende door een jurist, in dienst van de AVS. De AVS beslist of er rechtsbijstand wordt verleend. De AVS kan beslissen dat de individuele belangenbehartiging wordt uitbesteed aan een derde, al of niet op haar kosten.

Voorwaarden rechtsbijstand

Artikel 3

De AVS verleent rechtsbijstand bij geschillen inzake arbeid, inkomen uit hoofde van een benoeming of aanstelling en sociale zekerheid. De AVS behandelt geen zaken met betrekking tot andere rechtsgebieden, zoals zaken betreffende pensioenen, fiscaal recht of aanvullende verzekeringen.

Artikel 4

Een lid heeft slechts dan recht op rechtsbijstand door de AVS indien de zaak waarvoor hij rechtsbijstand inroept, is ontstaan tenminste drie maanden na aanvang van het lidmaatschap. Bij aanmelding als lid met terugwerkende kracht wordt de aanmeldingsdatum als uitgangspunt genomen.
Indien het lid toch rechtsbijstand wenst voor een zaak die is ontstaan voor aanvang van het lidmaatschap of gedurende de eerste drie maanden van zijn lidmaatschap, dan wordt een uurtarief berekend. Voor de bepaling van het aanvangstijdstip van dit lidmaatschap is de administratie van de AVS bepalend.

Artikel 5

De AVS beëindigt het verlenen van rechtsbijstand aan een lid wanneer diens lidmaatschap van de AVS eindigt. Zolang een zaak loopt, dient het lid derhalve zijn lidmaatschap door te laten lopen ook al maakt hij geen deel meer uit van het management.

Artikel 6

De AVS verleent de rechtsbijstand uitsluitend binnen Nederland en in zaken waarin – zonder discussie – Nederlands recht van toepassing is.

Artikel 7

Aan advisering en ondersteuning zijn geen extra kosten verbonden. Griffierechten en de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder voor het uitbrengen van exploten, worden door de AVS betaald. Mochten de door de AVS gemaakte kosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij of een derde en deze worden aan het lid vergoed, dan is het lid gehouden deze kosten aan de AVS te restitueren. Alle kosten waartoe het lid in een
(gerechtelijke) procedure wordt veroordeeld, komen voor rekening van het lid en zullen niet worden vergoed door de AVS.

Derdengelden

Artikel 8

Gelden die door de AVS ten behoeve van een lid worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van de AVS. Tenzij een afwijkende schriftelijke afspraak terzake wordt gemaakt, is de AVS niet verplicht aan een lid over de ontvangen derdengelden rente te vergoeden.

Wijze van behandeling

Artikel 9

De AVS heeft het recht om het verlenen van rechtsbijstand aan een lid te weigeren dan wel te beëindigen indien er geen redelijke kans is het beoogde resultaat te bereiken. Indien het lid hier bezwaar tegen heeft, kan hij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van de AVS.

Artikel 10

Het lid is gehouden om aan de jurist alle informatie te verstrekken die van belang is om de zaak goed te kunnen behandelen. Indien blijkt dat het lid onjuiste informatie heeft verstrekt of indien blijkt dat het lid essentiële informatie heeft achtergehouden terwijl het lid had moeten weten dat deze informatie van belang was om de zaak naar behoren te kunnen behandelen, dan kan de AVS besluiten om de zaak niet verder te behandelen. Dit zal niet gebeuren voordat het lid in staat is gesteld om in een gesprek zijn visie toe te lichten. Indien het lid bezwaar heeft tegen dit besluit, kan hij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van de AVS.

Artikel 11

Indien zich naar de opvatting van het lid problemen voordoen in de behandeling van de zaak die niet met de behandelend jurist afgehandeld kunnen worden, kan hij zijn klacht schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van de AVS.

Artikel 12

Na ontvangst van een schriftelijke klacht of een schriftelijk bezwaar zoals genoemd in artikel 9, 10 of 11 kan het betrokken lid door het bestuur van de AVS worden uitgenodigd om de klacht/het bezwaar mondeling toe te lichten in bijzijn van de behandelend jurist. Het bestuur van de AVS zal vervolgens aan het betrokken lid meedelen welke eventuele acties genomen zullen worden.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

De AVS heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van de AVS en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de AVS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de AVS komt.

Artikel 14

Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is in geval van aansprakelijkheid deze in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000,–.

Artikel 15

De AVS is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden, die in opdracht van de AVS werkzaamheden hebben uitgevoerd. Deze beperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken geen enkele
uitgezonderd. In dat geval is het lid verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen. Mocht in rechte worden vastgesteld dat de AVS in weerwil van deze bepaling toch aansprakelijk is, dan geldt de beperking
zoals in artikel 14 van de voorwaarden bedoeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 16

Tussen het lid en de AVS en op alle werkzaamheden van de AVS is Nederlands recht van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 17

De AVS behoudt zich het recht voor eenzijdig deze voorwaarden te wijzigen.

Artikel 18

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de AVS.

Downloads