Aanmelden

Een contributiejaar loopt van augustus tot augustus.

Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap.

De contributie voor het gewoon lidmaatschap bestaat uit twee delen: een persoonlijk deel en een management deel.

Beide delen behoren bij dit persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet los van elkaar gezien worden. De school is geen lid en is ook niet verplicht om het managementdeel te betalen. Het merendeel van de leden heeft het zodanig geregeld, dat de school het managementdeel betaalt, een klein deel van de leden daarentegen betaalt de volledige contributie zelf.

De actuele lidmaatschapskosten vind je op onze website

Wijzigen

Jouw persoonlijke gegevens zijn opgenomen in de ledenadministratie. Wijzigingen in deze gegevens die van belang zijn voor de ledenadministratie worden via de e-mail (ledenadministratie@avs.nl),
via onze website: www.avs.nl/mijnavs en natuurlijk via de gewone post (Postbus 1003, 3500 BA Utrecht t.a.v. de ledenadministratie) doorgegeven. Om de ledenadministratie zo accuraat mogelijk te houden dienen optredende wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden. Wijzigingen die onder meer van belang zijn:

 • adreswijzigingen, zowel privé als school:
 • wijzigingen van werkgever/school;
 • wijziging van functie.

Op www.avs.nl/mijnavs kan je de bij ons bekende gegevens inzien en direct jouw wijzigingen doorgeven.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap van de Algemene Vereniging Schoolleiders kan eenmaal per jaar en wel per 1 augustus met een opzegtermijn van 1 maand met vermelding van de reden tot opzegging (opzeggen kan tot uiterlijk 30 juni). Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.
Opzeggen van het lidmaatschap dient persoonlijk, schriftelijk met reden van opzegging en ondertekend per gewone post (Postbus 1003, 3500 BA Utrecht – t.a.v. de ledenadministratie), dan wel per e-mail (ledenadministratie@avs.nl) te geschieden. Indien wij de opzegging hebben
verwerkt ontvang je van ons een bericht waarin jouw opzegging wordt bevestigd.

Lidmaatschapsvormen

Kennismakingslidmaatschap
Misschien overweeg je lid te worden, maar wil je eerst AVS beter leren kennen. Dat kan! Maak kennis met onze producten en diensten via een verkort lidmaatschap.

Inbegrepen in dit lidmaatschap:

 • KADER
 • Helpdesk ondersteuning

Gewoon lidmaatschap
Dit lidmaatschap is geschikt voor (adjunct-)directeuren, algemeen directeuren, bovenschools manager of meerscholig directeur werkzaam in het primair onderwijs.

Inbegrepen in dit lidmaatschap:

 • KADER
 • Helpdesk ondersteuning
 • Juridische ondersteuning
 • Korting op AVS producten en diensten

Lidmaatschap voor andere leidinggevenden
Dit lidmaatschap is voor statutair bestuurder van po-vo-mbo organisaties, leidinggevenden in het vo, mbo en leidinggevenden binnen  samenwerkingsverbanden

Inbegrepen in dit lidmaatschap:

 • KADER
 • Helpdesk ondersteuning
 • Juridische ondersteuning
 • Korting op AVS producten en diensten

Bijzonder lidmaatschap
Ben je nog geen schoolleider? Of ben je postactief? Of schoolleider in het buitenland? Dan is dit lidmaatschap voor jou!

Inbegrepen in dit lidmaatschap:

 • KADER*
 • Korting op AVS producten en diensten

*Schoolleiders in het buitenland ontvangen een digitale versie.

Wijziging van jouw lidmaatschapsvorm

Het aspirant-lidmaatschap komt te vervallen indien je leidinggevende bent geworden. Je kunt jouw lidmaatschap dan om laten zetten naar een gewoon lidmaatschap. Bij FPU, pensioen, VUT of WAO kan jouw gewoon lidmaatschap worden omgezet naar een bijzonder lidmaatschap.
Indien je niet meer voldoet aan de voorwaarden om gewoon lid te zijn bij de AVS, wegens verandering van sector of functie kan jouw lidmaatschap worden omgezet in een bijzonder lidmaatschap.

Juridische ondersteuning

Leden van de AVS kunnen aanspraak maken op juridische ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer (lid van het schoolmanagementteam). Te denken valt dan aan situaties van herplaatsing, conflicten, schorsing en dreigend ontslag. De te volgen procedure in een dergelijk geval is aanmelding bij de helpdesk van de AVS, die dan daar waar nodig doorverwijst naar de juridische afdeling. Je hebt recht op ondersteuning als je lid bent van de AVS en de problematiek niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van het lidmaatschap is ontstaan. Je heeft dus geen recht op ondersteuning voor zaken die al ontstaan zijn voor het lidmaatschap of zaken die ontstaan zijn binnen drie maanden na ingang van het lidmaatschap. Bij aanmelding als lid met terugwerkende kracht wordt de aanmeldingsdatum als uitgangspunt genomen. Een zaak kan niet in behandeling genomen worden of worden voortgezet indien het bestuur van de AVS daartegen gegronde bezwaren heeft. Aan ondersteuning zijn voor jou als lid geen extra kosten verbonden, mits je langer lid bent van de AVS dan 3 maanden. De kosten van rechtsbijstand bij arbeidsconflicten zijn voor rekening van de AVS, tenzij deze verhaalbaar zijn op de wederpartij. In dat laatste geval worden de kosten verhaald op de wederpartij i.c. de werkgever, inclusief de kosten van verkrijging van het verhaal.

Downloads