Aanmelden

Een contributiejaar loopt van augustus tot augustus.

Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap.

De contributie voor het persoonlijk lidmaatschap van PO-leden bestaat uit twee delen: een persoonlijk deel en een management deel.

Beide delen behoren bij dit persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet los van elkaar gezien worden. De school is geen lid en is ook niet verplicht om het managementdeel te betalen. Het merendeel van de leden heeft het zodanig geregeld, dat de school het managementdeel betaalt, een klein deel van de leden daarentegen betaalt de volledige contributie zelf.

De actuele lidmaatschapskosten vind je op onze website

Wijzigen

Jouw persoonlijke gegevens zijn opgenomen in de ledenadministratie. Wijzigingen in deze gegevens die van belang zijn voor de ledenadministratie worden via de e-mail (ledenadministratie@avs.nl),
via onze website: www.avs.nl/mijnavs en natuurlijk via de gewone post (Postbus 1003, 3500 BA Utrecht t.a.v. de ledenadministratie) doorgegeven. Om de ledenadministratie zo accuraat mogelijk te houden dienen optredende wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden. Wijzigingen die onder meer van belang zijn:

  • adreswijzigingen, zowel privé als school:
  • wijzigingen van werkgever/school;
  • wijziging van functie.

Op www.avs.nl/mijnavs kan je de bij ons bekende gegevens inzien en direct jouw wijzigingen doorgeven.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap van de Algemene Vereniging Schoolleiders kan eenmaal per jaar en wel per 1 augustus met een opzegtermijn van 1 maand met vermelding van de reden tot opzegging (opzeggen kan tot uiterlijk 30 juni). Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.
Opzeggen van het lidmaatschap dient persoonlijk, schriftelijk met reden van opzegging en ondertekend per gewone post (Postbus 1003, 3500 BA Utrecht – t.a.v. de ledenadministratie), dan wel per e-mail (ledenadministratie@avs.nl) te geschieden. Indien wij de opzegging hebben
verwerkt ontvang je van ons een bericht waarin jouw opzegging wordt bevestigd.

Lidmaatschapsvormen

Kennismakingslidmaatschap
Wil je kennismaken met de AVS? Misschien overweeg je lid te worden van de AVS, maar wil je eerst de AVS beter leren kennen.
Maak kennis met onze producten en diensten via een verkort lidmaatschap. Voordelen kennismakingslidmaatschap:

  • 3 maanden zeer voordelig lid
  • Drie keer toezending van onderwijsvakblad Kader Primair
  • Deskundige hulp voor al jouw professionele vragen via de AVS Helpdesk

Regulier lidmaatschap
Je bent directeur, adjunct-directeur, meerscholen-directeur, algemeen directeur, bovenschools leidinggevende, bestuurder, of statutair bestuurder (vanuit werknemerspositie).

Aspirant-lidmaatschap
Je bent nog geen (adjunct-)schooldirecteur of leidinggevende, maar je hebt wel ambities of interesse in die richting. Je bent op dit moment werkzaam in het onderwijs, bijvoorbeeld als bouwcoördinator of IB’er. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als reguliere leden, met uitzondering van de juridische belangenbehartiging. Je ontvangt Kader Primair het eerste half jaar per post en daarna alleen digitaal.

Postactief lidmaatschap
Bij volledig (vroeg)pensioen of een uitkering IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) op grond van de wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) kan aanspraak worden gemaakt op deze vorm van lidmaatschap. Hierbij kan het lid van alle geboden faciliteiten gebruik blijven maken en behoudt tevens het recht op juridische
ondersteuning.

Buitengewoon lidmaatschap
Wanneer het normale lidmaatschap opgezegd dient te worden omdat niet meer aan de voorwaarden voor dit lidmaatschap wordt voldaan, is er de mogelijkheid tot bijzonder lidmaatschap. Hierbij kan van de geboden faciliteiten gebruik gemaakt blijven worden, echter de
juridische ondersteuning vervalt.

Schoolleider in het buitenland
Ben je schoolleider in het buitenland en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen wordt dan voordelig lid van de AVS.

VO-lid
Je bent leidinggevende op een school voor voortgezet onderwijs.

Leidinggevende samenwerkingsverband po of vo lid
Leidinggevenden van een samenwerkingsverband kunnen uitsluitend lid zijn in hun werknemersrol. Dit wil zeggen dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en de behartiging/ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling als educatief leider (waaronder korting op tarieven) een appèl
kunnen doen op de AVS. Aangaande onderwerpen die deze zaken betreffen kunnen zij gebruik maken van de helpdesk en de juridische afdeling. Ook ontvangen zij het vakblad Kader Primair. Zij betalen een aangepast tarief. Voor alle aangelegenheden die de inhoudelijke invulling van Passend
onderwijs of het samenwerkingsverband aangaan is de AVS geen partner, daarvoor zijn de PORaad en de VO-raad.

Statutair bestuurder lid
Bestuurders kunnen uitsluitend lid zijn in hun werknemersrol. Dit wil zeggen dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en de behartiging/ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling als educatief leider (waaronder korting op tarieven) een appèl kunnen doen op de
AVS. Aangaande onderwerpen die deze zaken betreffen kunnen zij gebruik maken van de helpdesk en de juridische afdeling. Ook ontvangen zij het vakblad Kader Primair. Zij betalen een aangepast tarief. Voor alle aangelegenheden in de rol van werkgever is de AVS geen partner, daarvoor is de PO-Raad.

Wat zit er inbegrepen in mijn lidmaatschap?

Soort lidmaatschapKader
per post
Juridische
ondersteuning
Helpdesk
ondersteuning
Korting op AVS
producten en diensten*
Kennismakingslidmaatschap
Regulier
lidmaatschap
Aspirant-lidmaatschap
Aspirant-lidmaatschap
(mail-lidmaatschap)**
Postactief
lidmaatschap***
Buitengewoon
lidmaatschap
Schoolleider in het buitenland**
VO-lidmaatschap
Statutair bestuurder
lidmaatschap
Leidinggevende
samenwerkingsverband po of vo

* AVS producten en diensten zijn: AVS Voordeel, publicaties, educatieve reizen, vacatures plaatsen, trainingen en opleidingen van de AVS Academie.
** Je ontvangt een digitale versie van Kader.
*** Juridische ondersteuning voor postactieve leden is beperkt tot die zaken die de (voormalige) arbeidsrelatie aangaan.

Wijziging van jouw lidmaatschapsvorm

Het aspirant-lidmaatschap komt te vervallen indien je leidinggevende bent geworden. Je kunt jouw lidmaatschap dan om laten zetten naar een regulier lidmaatschap. Bij FPU, pensioen, VUT of WAO kan jouw reguliere lidmaatschap worden omgezet naar een postactief lidmaatschap.
Indien je niet meer voldoet aan de voorwaarden om regulier lid te zijn bij de AVS, wegens verandering van sector of functie kan jouw lidmaatschap worden omgezet in een buitengewoon lidmaatschap.

Juridische ondersteuning

Leden van de AVS kunnen aanspraak maken op juridische ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer (lid van het schoolmanagementteam). Te denken valt dan aan situaties van herplaatsing, conflicten, schorsing en dreigend ontslag. De te volgen procedure in een dergelijk geval is aanmelding bij de helpdesk van de AVS, die dan daar waar nodig doorverwijst naar de juridische afdeling. Je hebt recht op ondersteuning als je lid bent van de AVS en de problematiek niet binnen drie maanden na de ingangsdatum van het lidmaatschap is ontstaan. Je heeft dus geen recht op ondersteuning voor zaken die al ontstaan zijn voor het lidmaatschap of zaken die ontstaan zijn binnen drie maanden na ingang van het lidmaatschap. Bij aanmelding als lid met terugwerkende kracht wordt de aanmeldingsdatum als uitgangspunt genomen. Een zaak kan niet in behandeling genomen worden of worden voortgezet indien het bestuur van de AVS daartegen gegronde bezwaren heeft. Aan ondersteuning zijn voor jou als lid geen extra kosten verbonden, mits je langer lid bent van de AVS dan 3 maanden. De kosten van rechtsbijstand bij arbeidsconflicten zijn voor rekening van de AVS, tenzij deze verhaalbaar zijn op de wederpartij. In dat laatste geval worden de kosten verhaald op de wederpartij i.c. de werkgever, inclusief de kosten van verkrijging van het verhaal.