De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de voorschriften van WPO artikel 8 lid 9. Daarnaast is er de regeling vaststelling schoolvakanties 20XX-20YY.

Wet Primair Onderwijs (WPO)

WPO artikel 8, lid 9 luidt als volgt:

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

  1. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;
  2. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat:

1°. de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren onderwijs ontvangen, en

2°. aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs; en

  1. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

Gebroken weken

De onder 9.b.2o genoemde 7 weken noemen we gebroken weken. Dit zijn de spelregels die gelden voor deze vierdaagse schoolweken.

Een gebroken week is een week waarin

  • een school een studiedag of een andere vrije dag plant;
  • een lokale feestdag valt (bijv. Pinkster Drie, Alkmaars Ontzet, Prinsjesdag).

Géén gebroken week is een week waarin

  • een erkende feestdag valt (Tweede Paasdag, Koningsdag, …);
  • de school een studiemiddag of een andere vrije middag plant.

Let op!

  • De week waarin het lange Hemelvaartweekend valt (donderdag t/m zondag vrij) wordt niet tot de gebroken weken gerekend;
  • Een driedaagse schoolweek is in beginsel niet toegestaan; soms organiseren scholen een tweedaagse met het team – neem in dit soort gevallen altijd even contact op met je inspecteur.

Verlenging zomervakantie

In de Regeling schoolvakanties 2022-2025, artikel 7 staat het volgende:

Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden

  1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs kan de periode, bedoeld in Artikel 6 (De zomervakanties 2023, 2024 en 2025) verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

Toelichting: Artikel 1, lid 7 van de Regeling vaststelling schoolvakanties is een aparte bepaling die scholen de mogelijkheid geeft om, in overleg met de medezeggenschap, dagen aan de zomervakantie vooraf te laten gaan of te laten volgen op de zomervakantie.

Let wel: als u gebruik maakt van deze regeling, geldt deze verkorte schoolweek mee voor het aantal toegestane  gebroken weken = 7.

Deze informatie is getoetst door het Informatiecentrum Onderwijs (ICO), mei 2022 en door de Inspectie van het Onderwijs, februari 2023.