Deze periode zijn schooldirecteuren in het primair onderwijs onder andere druk bezig met het komen tot een werkverdelingsplan. De AVS heeft hiervoor onlangs een handreiking verspreid en de helpdesk krijgt hierover verschillende vragen. Een daarvan is: welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden die zijn vastgesteld door het schoolbestuur? (zie artikel 2.2 Werkverdeling op schoolniveau) 
Waar moet je dan aan denken?

De kaders voor de werkzaamheden zijn:
1. De jaartaak van 1.659 uur die bestaat uit de componenten: lesgeven (lestijd), (lesgebonden) tijd voor en na het werk (opslagfactor), duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken;
2. Waar de werkzaamheden plaatsvinden met daarbij afspraken over niet plaats- en tijdgebondenheid op school;
3. Het jaarlijks vastleggen van de afspraken over de werkzaamheden vanuit het werkverdelingsplan, toegespitst op iedere afzonderlijke collega, rekening houdend met privé- en organisatiebelang;
4. De werkzaamheden moeten binnen de gestelde werktijd mogelijk zijn en de verdeling van taken gebeurt jaarlijks als onderdeel van het werkverdelingsplan.

OnderwerpArtikel (nieuw)  Artikel (oud)
Meerjarenformatieplan 2.1.1/2.1 lid 2   2.15
Bestuursformatieplan 2.1.1/2.1 lid3 2.15
Begeleiding startende medewerkers 2.1 lid 42.7 lid 2
In kaart brengen2.2 lid 12.7 meerdere leden
Tijdig op de hoogte stellen2.2 lid 2 2.9 lid 2/2.14 lid 2
Draagvlak2.2 lid 4 –
Voor zomervakantie team in gesprek2.2 lid 5
Werkverdeling2.2 lid 72.9/2.14
Conceptverdelingsplan maken 2.2 lid 8
Voorleggen aan team/PMR2.2 lid 9
Inzet werknemer 2.3 leden 1 t/m 52.9/2.14

Overzicht verschillen Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2018 en 
Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2019 (CAO PO)

Meer weten?
Handreiking Werkverdelingsplan: Werkverdelingsplan – handreiking (versie maart 2021)