In art. 6.1 lid 2 van de CAO VOstaat aangegeven dat de rechten en plichten die de werkgever en de werknemer op grond van deze cao ten opzichte van elkaar hebben, gelden naar rato van de betrekkingsomvang, tenzij elders in deze cao anders is bepaald. 

De artikelen:

  • 13.2 (personal benefits), 
  • 15.1 (kortdurend verlof, met uitzondering van lid 2 onder q),
  • 15.9 (spaarverlof) en
  • 16.4 (faciliteiten scholing)

 van de CAO VO gelden niet naar rato van de betrekkingsomvang.