Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan een bedrijfsarts of een arbodienst zijn. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van werkgevers dat zij zich aansluiten bij een arbodienst.

Verschillen arbo-arts en bedrijfsarts
Een arbo-arts:
• is in dienst bij een arbodienst
• is een basisarts
• is geen arbeidskundig specialist
• mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
• mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
• moet zijn ingeschreven in het BIG-register
 
Een bedrijfsarts:
• huurt de werkgever zelf in
• is een arbeidskundig specialist
• mag een werknemer doorverwijzen naar een specialist
• mag medicijnen voorschrijven
• mag medische gegevens opvragen over de werknemer (na toestemming van werknemer)
• moet zich iedere vijf jaar herregistreren en daarvoor aan verschillende eisen voldoen
• is (daarom) verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
• moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
• moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister
 
Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?
• advies geven over arbeidsomstandigheden, arbobeleid, preventie en verzuimbeleid
• begeleiden van re-integratie van de zieke werknemer
• een RI&E toetsen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
• werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
• een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
• de aanstellingskeuring doen van een werknemer
• beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 
Wat mag alleen de bedrijfsarts?
• vaststellen of de werknemer door ziekte echt niet meer kan werken
• beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen
• de ziekte binnen zes weken bespreken met de werknemer, een probleemanalyse opstellen en de werkgever adviseren over re-integratie en werkhervatting
 
UWV
Voor het UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet een goed dossier aanleggen. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van een werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door het UWV.