Deze scholen ontvangen daarom een extra bijdrage. Hoe groter het risico oponderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo houden we rekening met de verschillende opgaven waar scholen voor staan.

De bijdrage wordt berekend op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Er wordt aangesloten bij de reeds bestaande systematiek zoals gehanteerd voor de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Per eenheid achterstandsscore krijgt uw basisschool € 251,16.

Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de bestaande systematiek van de CUMI-regeling. Scholen krijgen € 548,56 per CUMI-leerling boven het aantal van 4. Ook cluster 1 en 2 lopen mee in deze bekostiging. U ontvangt het bedrag vanaf september 2021 in maandelijkse termijnen. In de eerste maand krijgt u ook de bekostiging voor augustus.

Bedrag onderwijsachterstanden Schooljaar 2021-2022  Per achterstandsscore/ CUMI-leerling >4    Betaalmoment
CBS-indicator po€ 251,16Maandelijks vanaf september 2021
CUMI-regeling€ 548,56Maandelijks vanaf september 2021    

Met de informatietool kunt u zien hoeveel middelen uw school voor het schooljaar 2021-2022 ontvangt vanuit het NP Onderwijs. De informatietool geeft de bedragen weer voor de aanvullende bekostiging per school (voor alle leerlingen een bedrag per leerling) en voor de middelen voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand. De middelen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen in deze informatietool. U ontvangt van DUO een Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van de definitieve aanvullende bekostiging. Dit kan beperkt afwijken van het totaalbedrag dat u in de tool aantreft.

Download de informatietool .