Volgens artikel 33, 9e lid van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is een leraar in opleiding een student, die: aan een hogeschool een duale opleiding volgt als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en aan die opleiding tenminste 180 studiepunten hebben behaald, dan wel een duale opleiding als bedoeld in dat artikel aan een universiteit volgen.

De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van studenten die tenminste 166 doch nog geen 180 studiepunten hebben behaald, indien door de desbetreffende hogeschool wordt verklaard dat de student beschikt over met 180 studiepunten vergelijkbare en tevens voor het dienstverband relevante kennis, inzicht en vaardigheden. De toepassing van de vorige volzin vervalt ten aanzien van die student die niet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband over 180 studiepunten beschikt. De in artikel 7.7, vijfde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde overeenkomst vermeld tevens de leraar onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken student werkzaamheden van onderwijskundige aard verricht.