De minister streeft ernaar het onderzoek zoveel mogelijk met bestaande gegevensuitvragen te doen, om de scholen zo min mogelijk te belasten met extra administratie en onderzoeksvragen of enquêtes. Aan scholen die deze middelen krijgen, zal gevraagd worden in de salarisadministratie apart gegevens bij te houden over de toelage. In de beschikking volgt nadere informatie over de wijze waarop het bestuur de toelage kunt administreren. Hierdoor wordt het mogelijk om een gedegen beeld te vormen van de voortgang en uiteindelijk de effectiviteit van de maatregel. Daarnaast gebeurt de verantwoording van de besteding van deze aanvullende en bijzondere bekostiging in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.