De verplichting tot het registreren in het Lerarenregister op grond van de Wet beroep leraar is op de lange baan geschoven. In zijn brief van 13 juni 2018 gaat minister Slob van OCW in op de heroriëntatie van de implementatie van de Wet beroep leraar. In zijn brief gaat hij in op de randvoorwaarden, zoals deze in het Regeerakkoord zijn opgenomen.

Het doel van de Wet Beroep leraar is de versterking van de positie van de leraar, en de verbetering van de kwaliteit van het beroep. Dat kan alleen maar slagen als de leraar daarbij centraal staat. De leraar werkt echter altijd in de context van een school of instelling, in een team, onder verantwoordelijkheid van een werkgever; het schoolbestuur, met een eigen visie op het HRM-beleid.

Het portfoliogedeelte, zodra het opgeleverd wordt, kan al daadwerkelijk gebruikt worden door leraren die dat uit eigen beweging willen. De portfoliomodule van het wettelijk register biedt een alternatieve wijze om aan de slag te kunnen met bekwaamheidsonderhoud. Alleen de leraar is eigenaar van zijn portfolio. Hij mag geheel zelf bepalen welke vormen van professionele ontwikkeling hij passend acht voor zijn bekwaamheidsonderhoud.

Geldt het uitstel ook voor de schoolbesturen?

Neen. De schoolbesturen leveren de gegevens van de leraren bij DUO aan, die dit vervolgens voor de leraren klaar zet in het portfolio. Hierin komt geen verandering: de verplichting blijft.

Zie voor nadere informatie: https://duo.nl/zakelijk/lerarenregister/gegevens-leraren-aanleveren/over-het-lerarenregister.jsp