Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat bij het aannemen van de wetswijziging veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De aanstelling wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het bedrijfsleven. De streefdatum van invoering is 1 januari 2020.
 
Om de Wnra te kunnen invoeren, moeten de onderwijswetten, zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet tot wijzigingen van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. 
Dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat personeel in het openbaar onderwijs niet gaat vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Dit betekent dat voor personeel in openbare en bijzondere scholen dezelfde regels gaan gelden.
  
De ministerraad is op 29 juni 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel.
De volgende stap is dat het wetsvoorstel voor advies gezonden wordt aan de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.
 
Meer informatie over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/verandering-rechtspositie-medewerkers-in-het-openbaar-onderwijs en www.werkeninhetonderwijs.nl.

Downloads