Bij het Onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen, die in de tekst van de CAO PO 2019 – 2020 worden opgenomen.

Het gaat om de navolgende onderwerpen:

De inkomenstoelage op grond van artikel 6.14a wordt per 1 januari 2020 ingebouwd in de salarisbedragen van de OOP-schalen. Een nieuw artikel 6.14a voorkomt dat dit nadelig uitpakt voor werknemers op of vlak boven het minimumloon.
Partijen spreken af in mei 2020 en in mei/juni 2021 te monitoren hoe de stand van zaken is wat betreft invoering van het werkverdelingsplan. In het najaar van 2021, als het beleid 2 schooljaren is toegepast, wordt de afspraak geëvalueerd.
Werknemers worden geconfronteerd met een hogere pensioenleeftijd. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is van groot belang. Partijen hebben afgesproken om in gezamenlijke communicatie aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden die een generatie-pact op bestuursniveau biedt.
Voor participatiebanen worden de minimumjeugdlonen opgenomen in de cao. Hiermee wordt een drempel weggenomen om deze plekken in te vullen.
IPAP. Alle werknemers worden via hun werkgever in staat gesteld om voor eigen kosten een IPAP verzekering af te sluiten die de nadelige financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzacht.
De verplicht te hanteren benoemingsvolgorde wordt aangepast om beter aan te sluiten bij de praktijk.
Het artikel over de terugbetalingsverplichting van het ouderschapsverlof wordt verduidelijkt.
De grond voor een tijdelijke benoeming/aanstelling voor onbevoegden en zij-instromers wordt in de cao verankerd in artikel 3.1.
Voor AOW-gerechtigden wordt de ketenregeling aangepast.
Het wettelijke geboorteverlof van de partner van de duur van 1 werkweek en van vijf maal 1 week wordt vastgelegd in de cao, met een bepaling over de aanvullende loonbetaling van 70 tot 100%.
Bij de berekening van de vergoeding voor woonwerkverkeer wordt het mogelijk om te kiezen tussen verschillende routeplanners.
Op grond van oude afspraken loopt een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ex-werknemers die ziek worden in de periode van de aansluitende uitkering. PO-Raad actualiseert de polisvoorwaarden en zet de verzekering in die gewijzigde vorm voort.
Partijen hebben geconstateerd dat de huidige cao-afspraken omtrent medezeggenschap nadere aandacht behoeven, onder meer door wijzigingen in de WMS. Daarom zullen partijen een werkgroep samenstellen die zich in dit thema gaat verdiepen. Bij de eerstvolgende cao-onderhandelingen zal dit onderwerp op de agenda komen.
Partijen spreken af dat een werkgroep wordt gevormd (met werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie en een afvaardiging van hun leden) om te onderzoeken op welke wijze de extra middelen voor VSO diplomagericht ter hoogte van 16,5 miljoen (uit het convenant van 1 november jl.) het beste besteed kunnen worden.