Schorsing van een leerling is geregeld in artikel 40c Wet op het primair onderwijs (WPO).
Schorsing is een aangelegenheid van het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Downloads