In artikel 8.6 van de CAO PO 2019 – 2020 is het imperatief kort buitengewoon verlof geregeld.
In het eerste lid wordt een aantal concrete gevallen genoemd, waarin het bevoegd gezag onder alle omstandigheden verlof moet verlenen aan de werknemer.

In het derde lid is bepaald dat het bevoegd gezag op grond van goed werkgeverschap eveneens verlof dient te verlenen in andere situaties waar de werknemer verplichtingen moet nakomen, die slechts in werktijd kunnen worden vervuld. Hierbij kan gedacht worden aan het ophalen van documenten, het bezichtigen van een huis, het bijwonen van een begrafenis van een goede vriend of een promotie van een goede vriendin. Het moet dan gaan om verlof korter dan een volledige werkdag.

Als het verlof een hele werkdag omvat, wordt het afgetrokken van het verlof dat toegekend kan worden op grond van artikel 8.7.Op grond van artikel 8.7 van de CAO PO 2019 – 2020 kan een werknemer hooguit twee maal de arbeidsduur per week gedurende elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden verlof opnemen, indien dit noodzakelijk is.

Het bevoegd gezag verleent dit verlof wanneer zich in de leefsituatie van het personeelslid omstandigheden voordoen die hem of haar in redelijkheid verhinderen zijn/haar werk te doen. Als zich tegen het opnemen of voortzetten van het verlof een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang verzet, waarvoor het belang van het personeelslid in redelijkheid moet wijken, hoeft het bevoegd gezag het verlof niet te verlenen of kan het worden beëindigd. In principe gaat het hier om zorgverlof, bedoeld om noodzakelijke verzorging te geven aan een ziek kind, een zieke echtgenoot of zieke ouders. Ook het begeleiden van een ziek kind naar een arts valt hieronder.
De betekenis van noodzakelijke verzorging wordt uitgelegd in de memorie van toelichting van de wet Arbeid en zorg. Het element noodzaak blijkt niet alleen betrekking te hebben op de verzorging als zodanig, maar ook op het gegeven dat juist dát personeelslid de verzorging moet verlenen. Dit betekent dat aan de eis van noodzakelijk verzorging niet wordt voldaan als een ander de taak op zich kan nemen. Het bevoegd gezag zou dus in het beleid kunnen opnemen dat een personeelslid aannemelijk moet maken dat de noodzakelijke verzorging niet door een ander (bijvoorbeeld een familielid, de oppas of een thuiszorgorganisatie) kan worden verleend.

Toepassing van genoemde verlofbepalingen kan in de praktijk vragen oproepen. Het bevoegd gezag zou hier beleid op moeten maken, zodat duidelijk is wanneer een werknemer verlof krijgt. Duidelijk is in ieder geval dat dagen voor kort buitengewoon verlof bedoeld zijn voor bijzondere situaties en niet ‘automatisch’ jaarlijks opgenomen kunnen worden.