De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal leerlingen. Hiermee sluiten we aan bij de bestaande bekostigingssystematiek en ons onderwijsstelsel, waarin bijvoorbeeld de leerling-leraarratio niet wordt voorgeschreven. Bekostiging op basis van het aantal fte is daardoor niet mogelijk, ook omdat wij niet beschikken over betrouwbare gegevens over onderwijspersoneel. Dat is wel het geval met (door de accountant gecontroleerde) leerlingaantallen. De hoogte van de arbeidsmarkttoelage voor het personeel kan daardoor tussen vestigingen iets verschillen, omdat er tussen vestigingen verschillen kunnen zijn in de verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden en inschaling van personeelsleden. Zo krijgen scholen met grotere klassen (relatief meer leerlingen) meer middelen voor een arbeidsmarkttoelage.
Met de beschikbare middelen kan een toelage van gemiddeld 8% (en minimaal 5%) worden gerealiseerd. We accepteren deze verschillen, omdat ze horen bij een bekostiging per leerling en een stelsel waarin bijvoorbeeld de leerling-leraarratio niet wordt voorgeschreven.