AVS heeft zijn inzetbrief voor de CAO PO 2019 grotendeels in het Onderhandelaarsakkoord 2019 – 2020 gerealiseerd zien worden.

AVS heeft het akkoord vervat in De 10 van de AVS:

1. Nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren

In het akkoord is de verplichting opgenomen dat alle werkgevers de functiebeschrijvingen van adjunct-directeuren en directeuren voor 1 augustus 2020 moeten actualiseren. De bij het Onderhandelaarsakkoord gevoegde functiebeschrijvingen zijn voorbeeldfuncties. Het kan zijn dat de beschrijvingen niet voldoen aan de te verrichten werkzaamheden. De functiebeschrijving kan dan worden aangepast en zal vervolgens door een gecertificeerde functiewaardeerder opnieuw moeten worden gewaardeerd. De waardering kan leiden tot een andere salarisschaal.
De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn:

  • Schooldirecteur (D11, D12, D13)
  • Directeur éénpitter (D11, D12)
  • Bovenschools directeur (D13)
  • Directeur IKC (D12, D13)
  • Directeur Samenwerkingsverband PO (D13)

2. Nieuwe functiebeschrijvingen voor adjunct-directeuren

In het akkoord is ook voor de adjunct-directeuren de verplichting opgenomen dat alle werkgevers de functiebeschrijvingen voor 1 augustus 2020 moeten worden geactualiseerd, maar eerder mag ook! Als dit al is geactualiseerd, kan de nieuwe salarisschaal ook al eerder ingaan, maar niet eerder dan 1 januari 2020.
Er zijn voorbeeldfuncties gemaakt.
De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn:

  •  Adjunct directeur (A10, A11, A12)

3. Nieuwe salarisschalen directeuren

Voor directeuren zijn nieuwe D-schalen gemaakt.

4. Nieuwe salarisschalen adjunct-directeuren

Voor de adjunct-directeuren zijn nieuwe A-schalen gemaakt.

5. Salarisschaal DA verdwijnt

Per 1 augustus 2020 gaat de DA-schaal verdwijnen.

6. Toelagen opgenomen in de salarisschalen van directeuren

De directietoelage wordt tot op heden apart vergoed. Over deze vergoeding worden geen vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloop opgebouwd. In de nieuwe D-schalen is de toelage opgenomen. De toelage wordt nu gebruteerd verwerkt in de D-schalen. Hierover wordt het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloop vergoed.

7. Eenmalige uitkeringen achterstallig loon over 2019

In de maand februari 2020 vindt een eenmalige uitkering plaats van 33% over het nieuwe verhoogde salaris van januari 2020, zijnde een vergoeding voor het gemis van het salaris in de periode 1 maart 2019 tot en met 31 december 2019.
Voorwaarde voor deze uitkering is dat de werknemer in januari 2020 in dienst is.

8. Eenmalige toelage van 875 euro naar rato vanuit de convenantsgelden

Op 1 november 2019 is het Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021 getekend.
Van de € 150 miljoen wordt eenmalig een bedrag van € 875,= bruto naar rato van werktijdfactor in februari 2020 uitgekeerd.
Voorwaarde voor deze incidentele uitkering is dat werknemers in januari 2020 in dienst zijn.

9. Ophoging professionaliseringsgelden in 2020 en 2021 met € 100.

Voor de professionaliseringsgelden voor de adjunct-directeurs- en directeursfunctie wordt in 2020 en 2021 € 100 toegevoegd aan de € 3.000.

10. Generieke loonsverhoging van 4,5%

Voor iedere werknemer geldt een salarisverhoging met ingang van 1 januari 2020 van 4,5%. Deze verhoging geldt ook over de directietoelage.
Genoemd percentage is verwerkt in de salarisschalen van de CAO PO 2018 – 2019.
Niemand gaat er in zijn salaris op achteruit.

HvS/PvL 18122019