Over het bezoek aan een huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. is in de CAO PO 2019 – 2020 en de CAO VO 2020 formeel niets geregeld.

In de wet is ook niets geregeld voor dit soort situaties. Het calamiteitenverlof van de Wet arbeid en zorg is hier niet voor bedoeld, tenzij het om een echte noodsituatie gaat waarvoor geen uitstel mogelijk is. 

Geadviseerd wordt om hierop beleid te formuleren (bijvoorbeeld in een verzuimprotocol), met inachtneming van het vorenstaande, en dit voor te leggen aan de medezeggenschapsraad (instemming van de MR vereist op grond van artikel 10e van de WMS).